အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနကထိုင္ဝမ္သို႔လာေရာက္ေသာလူအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚကန္႔သတ္ ခ်က္စာရင္း (C/9-8)

လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနကထိုင္ဝမ္သို႔လာေရာက္ေသာလူအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚကန္႔သတ္ ခ်က္စာရင္း၊ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါကလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္စံုစမ္းပါ။
သင္တန္းလမ္းညႊန္