အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေနထိုင္သူ၊နုိင္ငံသားၿပ ုခြင္႔၊က်န္းမာေရးအာမခံ၊မိဘကေလးပညာေရး၊ကေလးထိန္း၊အကူအညီနွင္႔လူမႈဖူလံုေရးအစရိွသည္႔ေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္ဖုန္းနွင္႔ဆိုက္ေရာက္တိုင္ပင္ ၿခင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေဆာင္ရန္ဘာသာစကားအတားအဆီးမဲ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမနွင္႔စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမတြင္ေဆာင္ရြက္ ေပးထားၿပီးဘာသာစကားေပါင္းစံုစကားၿပန္မ်ားၿဖင္႔အဂၤါေန႔မွတနဂၤေႏြေန႔အထိတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးနုိင္ပါသည္။


ထို႔အၿပင္ၿမ ူနီစီပယ္ပူးေပါင္းဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ၏ေကာင္တာ58တြင္အဂၤလိပ္စကားၿပန္ ေဆြးေႏြးၿခင္းဝန္ေဆာင္မႈကိုဆိုက္အတြင္းတြင္အမ်ားၿပည္သူအဂၤလိပ္စကားၿပန္ဝန္ေဆာင္မႈအေထာက္အကူၿပ ုရန္ထည္႔သြင္းထားပါသည္။

◎ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမစကားၿပန္ဝန္ေဆာင္မႈ:
ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမ(နံနက္:0900~1200ေန႔လည္1400~1700)

အဂၤါေန႔:နံနက္အင္ဒိုနီးရွားဘာသာစကား         ေန႔လည္ဗီယက္နမ္ဘာသာစကား

ဗုဒၶဟူးေန႔:နံနက္ထုိင္းဘာသာစကား          ေန႔လည္ဗီယက္နမ္ဘာသာစကား

ၾကာသပေတးေန႔:နံနက္အင္ဒိုနီးရွားဘာသာစကား           〜

ေသာၾကာေန႔:          〜                         ေန႔လည္ဗီယက္နမ္ဘာသာစကား

စေနေန႔:နံနက္ထိုင္းဘာသာစကား            ေန႔လည္ဗီယက္နမ္ဘာသာစကား

တနဂၤေႏြေန႔:နံနက္အင္ဒိုနီးရွားဘာသာစကား    ေန႔လည္ဗီယက္နမ္ဘာသာစကား


စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမ(နံနက္:0900~1200ေန႔လည္1400~1700)

အဂၤါေန႔:နံနက္ဗီယက္နမ္ဘာသာစကား          ေန႔လည္အဂၤလိပ္ဘာသာစကား

ဗုဒၶဟူးေန႔:          〜                    ေန႔လည္ထိုင္းဘာသာစကား

ၾကာသပေတးေန႔:နံနက္ဗီယက္နမ္ဘာသာစကား   ေန႔လည္အင္ဒိုနီးရွားဘာသာစကား

ေသာၾကာေန႔:နံနက္ဗီယက္နမ္ဘာသာစကား     ေန႔လည္အဂၤလိပ္ဘာသာစကား

စေနေန႔:နံနက္ဗီယက္နမ္ဘာသာစကား         ေန႔လည္ထုိင္းဘာသာစကား

တနဂၤေႏြေန႔:နံနက္ဗီယက္နမ္ဘာသာစကား     ေန႔လည္အင္ဒိုနီးရွားဘာသာစကား


ၿမ ူနီစီပယ္ပူးေပါင္းဝန္ေဆာင္မႈစင္တာေကာင္တာ58(နံနက္0900~1200 ေန႔လည္ 1400~1700)

ဗုဒၶဟူးေန႔:နံနက္အဂၤလိပ္ဘာသာစကား                  〜

ၾကာသပေတးေန႔:        〜                  ေန႔လည္အဂၤလိပ္ဘာသာစကား

ေသာၾကာေန႔:နံနက္အဂၤလိပ္ဘာသာစကား        

ေလ႔က်င္႔ေရးသင္တန္း

ေနထိုင္သူသစ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိ ုးၾကီးထြားေစရန္ေနရာအၿဖစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားနွင္႔အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွေနထိုင္သူသစ္မ်ားနွင္႔ပတ္သက္သည္႔သင္တန္းမ်ားေထာက္ပံ႔ေပးထားသည္။ဘာသာစကားသင္တန္း၊ဟင္းခ်က္သင္ယူမႈ၊ဓေလ႔ထံုးတမ္းရိုးရာမ်ားမိတ္ဆက္ၿခင္း၊လက္မႈပညာ၊ေမြးဖြားမႈနွင္႔သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာက်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈသင္တန္း မ်ားအၿပင္သင္တန္းတြင္ေနထုိင္မႈမွတ္ပံုတင္ၿခင္းဆိုင္ရာလက္ေတြ႔လမ္းညႊန္မႈနွင္႔ခင္ပြန္းနွင္႔ဇနီးမိသားစုၾကားဆက္သြယ္မႈကဲ႔သို႔ေသာစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတိုးတက္မႈသင္တန္းမ်ားလည္းပါဝင္သည္။


စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆက္သြယ္မႈဖိုရမ္

ဤေမြးရပ္ေၿမမွထြက္ခြာလာသည္႔ေနထိုင္သူသစ္အဖြဲ႔အားစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပံ႔ပိုးကူညီမႈကြန္ယက္တခုတည္ေဆာက္ရန္「အိမ္」ကဲ႔သို႔အၿပန္အလွန္ေဖးမကူညီၿပီးေႏြးေထြးေသာေနရာ တခုေထာက္ပံ႔ေပးထားသည္။


အေသးစိတ္သိရိွလိုပါကဖုန္းေခၚဆိုပါ။:


◎ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမ:(02)2370-1046


◎စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမ: (02)28837750、(02)2883-1735