အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္ေနထိုင္ေသာလူမ်ားအတြက္ ဘံုေက်ာင္း၏စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳ

လူသစ္မ်ားအတြက္ ဖုန္းႏွင့္ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ စံုစမ္းေမးျမန္း ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ အေျခခ်ေနထိုင္ျခင္း၊ အစီအစဥ္မ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ ကေလးကို စာသင္၊ ကေလးထိန္းကူ၊ က်ဴရွင္ႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံနည္း တို႔ျဖစ္သည္။ ဘာသာစကား၏အခက္ခဲ့မရွိေအာင္၀န္ေဆာင္ေပးသည္။ တရုတ္၊ ဗီယန္နန္၊ ယိုးဒယား၊ အင္ဒိုနီးရွား ႏွင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာ၏ဂွာနယ္ မ်ားရွိသည့္အျပင္၊ အဂၤါေန႔မွ တနဂၤေႏြေန႔ထိတြင္ ဘာသာစကားအမ်ား တတ္ေသာ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေစာင့္ခိုင္ပါသည္။


ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္စကားၿပန္ဝန္ေဆာင္မႈ:

ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမ

အဂၤါ:
9:00~12:00 အင္ဒိုနီးရွား
14:00~17:00  ဗီယက္နမ္

ဗုဒၶဟူး:
9:00~12:00 ထိုင္း
14:00~17:00  ဗီယက္နမ္

ၾကာသပေတး:
9:00~12:00 အင္ဒိုနီးရွား
14:00~17:00  ဗီယက္နမ္

ေသာၾကာ:
9:00~12:00 အဂၤလိပ္
14:00~17:00  ဗီယက္နမ္

စေန:
9:00~12:00 ထိုင္း
14:00~17:00  ဗီယက္နမ္

တနဂၤေႏြ:
9:00~12:00 အင္ဒိုနီးရွား
14:00~17:00  ဗီယက္နမ္


စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမ

အဂၤါ:
9:00~12:00 ဗီယက္နမ္
14:00~17:00  အင္ဒိုနီးရွား

ဗုဒၶဟူး:
9:00~12:00 ဗီယက္နမ္
14:00~17:00  ထိုင္း

ၾကာသပေတး:
9:00~12:00 ဗီယက္နမ္
14:00~17:00  အင္ဒိုနီးရွား

ေသာၾကာ:
9:00~12:00 ဗီယက္နမ္
14:00~17:00  အဂၤလိပ္

စေန:
9:00~12:00 ဗီယက္နမ္
14:00~17:00  ထိုင္း

တနဂၤေႏြ:
9:00~12:00 ဗီယက္နမ္
14:00~17:00  အင္ဒိုနီးရွား


သင္တန္း အေၾကာင္းအရာ
သင္တန္းတြင္ သင္ၾကားရမည့္အေၾကာင္းအရာတြင္ တရုတ္စကား ေလ့က်င့္ေရး၊ ခ်က္ျပဳတ္နည္း၊ ယဥ္ေက်းမွဳဓေလ့ရိုးရာ၊ လက္မွဳလုပ္ငန္း၊ သားဖြားမိယပ္ သင္တန္းမ်ား ႏွင့္ အေျခခ်ရန္ရွိရမည့္စာရင္းဇယား ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္ လင္မယားမ်ား၏ဆက္ဆံေရးသင္တန္းလည္းရွိ ပါသည္။

ဆက္ဆံေရး လဲလွယ္မွဳ ျခံ၀င္း
ကိုယ့္ေ၀းရပ္ဇာတိ ႏွင့္ ေ၀းကြာရေသာ သူမ်ားအတြက္၊ ကိုယ့္အိမ္ သလို ေႏြးေထြးေသာေနရာရွိသလို၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေထာက္ပံ့မွဳ ကြန္ရက္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ငွားရမ္းမည့္ေနရာ
အေသးစိတ္သိလိုပါက:

၀မ့္ဟြာ ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္ေနထိုင္ေသာလူ၏ဘံုေက်ာင္း:(02)2370-1046
စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမ: (02)28837750、(02)2883-1735