အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေနထိုင္သူ၊နိုင္ငံသားၿပ ုခြင္႔၊က်န္းမာေရးအာမခံ၊မိဘကေလးပညာေရး၊ကေလးထိန္း၊အကူအညီနွင္႔လူမႈဖူလံုေရးစသည္တို႔ေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္တယ္လီဖုန္းနွင္႔ဆိုက္ေရာက္တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးၿခင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုဝမ္႔ဟြာေနထိုင္သူသစ္ခန္းမနွင္႔စစ္လင္ေနထိုင္သူသစ္ခန္းမတို႔တြင္ဘာသာစကားအတားအဆီးမဲ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပ႔ံပိုးေပးပါသည္၊ဘာသာေပါင္းစံုစကားၿပန္ မ်ားနွင္႔ညွိနိႈင္းမႈမ်ားကိုအဂၤါေန႔မွတနဂၤေႏြေန႔အထိစီစဥ္ေပးပါသည္။

ထို႔အၿပင္ၿမ ူနီစီပယ္ပူးေပါင္းဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ၏ေကာင္တာ58တြင္အဂၤလိပ္စကားၿပန္ေဆြး ေႏြးၿခင္းဝန္ေဆာင္မႈကိုဆိုက္အတြင္းတြင္အမ်ားသူငွာအဂၤလိပ္ဘာသာၿပန္ဆိုၿခင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအေထာက္အကူၿပ ုရန္ထည္႔သြင္းထားပါသည္။

◎ေနထိုင္သူသစ္ခန္းမစကားၿပန္ဝန္ေဆာင္မႈ:

 

ဝမ္႔ဟြာေနထိုင္သူသစ္ခန္းမ

အဂၤါ~တနဂၤေႏြ(နံနက္:0900~1200 ေန႔လည္1400~1700)

စကားၿပန္ဘာသာစကားမ်ား:အင္ဒိုနီးရွားနွင္႔အဂၤလိပ္

 

စစ္လင္ေနထိုင္သူသစ္ခန္းမ

အဂၤါ~တနဂၤေႏြ(နံနက္:0900~1200 ေန႔လည္1400~1700)

စကားၿပန္ဘာသာစကားမ်ား:ဗီယက္နမ္၊ထိုင္း

 

ၿမ ူနီစီပယ္ပူးေပါင္းဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ၏ေကာင္တာ58 (နံနက္:0900~1200 ေန႔လည္ 1400~1700)

ဗုဒၶဟူး:နံနက္အဂၤလိပ္             ~

ၾကာသပေတး:  ~              ေန႔လည္အဂၤလိပ္

ေသာၾကာ:နံနက္အဂၤလိပ္

ေလ႔က်င္႔ေရးသင္တန္း

ေနထိုင္သူသစ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေစရန္ေနရာအၿဖစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားနွုင္႔အစိုးရမဟုတ္ ေသာအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွေနထိုင္သူသစ္မ်ားနွင္႔ပတ္သက္သည္႔သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပး သည္။ဘာသာစကားသင္တန္း၊ဟင္းခ်က္သင္ၾကားမႈ၊ဓေလ႔ထံုးတမ္းမ်ားနွင္႔ရိုးရာဓေလ႔မ်ားကိုမိတ္ဆက္ၿခင္း၊လက္မႈပညာ၊ေမြးဖြားမႈနွင္႔သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာက်န္းမာေရးေစာင္႔ ေရွာက္မႈသင္တန္းမ်ားအၿပင္ေနထိုင္မႈမွတ္ပံုတင္ၿခင္းနွင္႔လင္မယားမိသားစုၾကားဆက္ သြယ္မႈကဲ႔သို႔စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္မႈသင္တန္းမ်ား၊လက္ေတြ႔က်ေသာလမ္းညႊန္မႈ မ်ားလည္းပါဝင္ပါသည္။

 

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆက္သြယ္မႈဖိုရမ္

မိမိေမြးရပ္ေၿမမွထြက္ခြာလာေသာဤေနထိုင္သူသစ္အုပ္စုအားအၿပန္အလွန္ပံ႔ပိုုးမႈကူညီမႈ မ်ားဥပမာ「အိမ္」ကဲ႔သို႔ေႏြးေထြးေသာေနရာသည္စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာပံ႔ပိုးမႈကြန္ရက္ကို တည္ေဆာက္ေပးပါသည္။

 

အေသးစိတ္သိရိွလိုပါကဖုန္းေခၚဆိုပါ:

 

◎ဝမ္႔ဟြာေနထိုင္သူသစ္ခန္းမ:(02)2370-1046

◎စစ္လင္ေနထိုင္သူသစ္ခန္းမ: (02)28837750、(02)2883-1735