အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေနထိုင္မႈ၊နိုင္ငံသားၿပ ုမႈ၊က်န္းမာေရးအာမခံ၊မိဘ-ကေလးပညာေရး၊ကေလးထိန္းေက်ာင္း၊ေထာက္ပ႔ံေရးနွင္႔လူမႈဖူလံုေရးအစရိွသည္႔ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္မ်ားအတြက္ဖုန္းနွင္႔ ဆိုက္တြင္းအတိုင္ပင္ခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးပါသည္။ဘာသာစကားအခက္အခဲဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားေပးေဆာင္ရန္အတြက္အဂၤါေန႔မွတနဂၤေႏြေန႔အထိတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ဘာသာစကား ေပါင္းစံုစကားၿပန္မ်ားကိုစီစဥ္ေပးပါသည္။

ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမစကားၿပန္ဝန္ေဆာင္မႈ:

ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမစကားၿပန္ဝန္ေဆာင္မႈ

ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမစကားၿပန္ဝန္ေဆာင္မႈ

Tel:(02)2370-1046
အခ်ိန္ 
အဂၤါ
09:00~12:00: အင္ဒိုနီးရွားဘာသာစကား
14:00~17:00: ဗီယက္နမ္ဘာသာစကား
ဗုဒၶဟူး
09:00~12:00: ထို္င္းဘာသာစကား
14:00~17:00: ဗီယက္နမ္ဘာသာစကား
ၾကာသပေတး
09:00~12:00: အင္ဒိုနီးရွားဘာသာစကား
14:00~17:00: အဂၤလိပ္ဘာသာစကား
ေသာၾကာ
09:00~12:00: အဂၤလိပ္ဘာသာစကား
14:00~17:00: ဗီယက္နမ္ဘာသာစကား
စေန
09:00~12:00: ထို္င္းဘာသာစကား
14:00~17:00: ဗီယက္နမ္ဘာသာစကား
တနဂၤေႏြ
09:00~12:00: အင္ဒိုနီးရွားဘာသာစကား
14:00~17:00: ဗီယက္နမ္ဘာသာစကား
စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမစကားၿပန္ဝန္ေဆာင္မႈ:
Tel:(02)2883-7750、(02)2883-1735
အခ်ိန္:
အဂၤါ
09:00~12:00: ဗီယက္နမ္ဘာသာစကား
14:00~17:00: အဂၤလိပ္ဘာသာစကား
ဗုဒၶဟူး
09:00~12:00: အဂၤလိပ္ဘာသာစကား
14:00~17:00: ထို္င္းဘာသာစကား
ၾကာသပေတး
09:00~12:00: ဗီယက္နမ္ဘာသာစကား
14:00~17:00: အင္ဒိုနီးရွားဘာသာစကား
ေသာၾကာ
09:00~12:00: ဗီယက္နမ္ဘာသာစကား
14:00~17:00: အဂၤလိပ္ဘာသာစကား
စေန
09:00~12:00: ဗီယက္နမ္ဘာသာစကား
14:00~17:00: ထို္င္းဘာသာစကား
တနဂၤေႏြ
09:00~12:00: ဗီယက္နမ္ဘာသာစကား
14:00~17:00: အင္ဒိုနီးရွားဘာသာစကား

သင္တန္း အေၾကာင္းအရာ
သင္တန္းတြင္ သင္ၾကားရမည့္အေၾကာင္းအရာတြင္ တရုတ္စကား ေလ့က်င့္ေရး၊ ခ်က္ျပဳတ္နည္း၊ ယဥ္ေက်းမွဳဓေလ့ရိုးရာ၊ လက္မွဳလုပ္ငန္း၊ သားဖြားမိယပ္ သင္တန္းမ်ား ႏွင့္ အေျခခ်ရန္ရွိရမည့္စာရင္းဇယား ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္ လင္မယားမ်ား၏ဆက္ဆံေရးသင္တန္းလည္းရွိ ပါသည္။

ဆက္ဆံေရး လဲလွယ္မွဳ ျခံ၀င္း
ကိုယ့္ေ၀းရပ္ဇာတိ ႏွင့္ ေ၀းကြာရေသာ သူမ်ားအတြက္၊ ကိုယ့္အိမ္ သလို ေႏြးေထြးေသာေနရာရွိသလို၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေထာက္ပံ့မွဳ ကြန္ရက္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ငွားရမ္းမည့္ေနရာ
အေသးစိတ္သိလိုပါက:

၀မ့္ဟြာ ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္ေနထိုင္ေသာလူ၏ဘံုေက်ာင္း:(02)2370-1046
စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမ: (02)28837750、(02)2883-1735