အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

113ခုနွစ္စစ္လင္၊ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားခန္းမပိတ္ရက္ေၾကၿငာၿခင္း (12 4)

113ခုနွစ္စစ္လင္၊ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားခန္းမပိတ္မည္႔ရက္မ်ား

1

လ 1/1 、 1/8 、 1/12 、 1/13 、 1/14 、 1/15 、 1/22 、 1/29

2

လ 2/5 、 2/8 、 2/9 、 2/10 、 2/11 、 2/12 、 2/13 、 2/14 、 2/19 、 2/26 、 2/28

3

လ 3/4 、 3/11 、 3/18 、 3/25

4

လ 4/1 、 4/4 、 4/5 、 4/6 、 4/7 、 4/8 、 4/15 、 4/22 、 4/29

5

လ 5/6 、 5/13 、 5/20 、 5/27

6

လ 6/3 、 6/8 、 6/9 、 6/10 、 6/17 、 6/24

7

လ 7/1 、 7/8 、 7/15 、 7/22 、 7/29

8

လ 8/5 、 8/12 、 8/19 、 8/26

9

လ 9/2 、 9/9 、 9/14 、 9/15 、 9/16 、 9/17 、 9/23 、 9/30

10

လ 10/7 、 10/10 、 1014 、 10/21 、 10/28

11

11 လ::11/411/4、、11/1111/11、、11/1811/18、、11/2511/25

12

12 လ::12/212/2、、12/912/9、、12/1612/16、、12/2312/23、、12/3012/30

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-12-18