အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
1နုိင္ငံၿခားသားမ်ား၊နုိင္ငံမဲ႔သူမ်ားနွင္႔၎တို္႔၏သားသမီးမ်ား၏တရုတ္အမည္မ်ားကိုအသံုးၿပ ု ၿခင္းနွင္႔ပတ္သက္သည္႔အေၿခခံမူမ်ားကားအဘယ္နည္း။2024-02-18
2နိုင္ငံၿခားအိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားကြာရွင္းၿပတ္စဲၿပီးေနာက္မွတ္ပံုတင္ကတ္ကိုမည္သို႔ရယူၾကသ နည္း။ 2024-01-11
3【ေနထိုင္သူသစ္ 】ေနထိုင္သူသစ္(နုိင္ငံၿခားအိမ္ေထာင္ဖက္)သည္ေနထိုင္ခြင္႔လက္မွတ္ ရရိွၿပီးေနာက္မွတ္ပံုတင္ကတ္ရရိွရန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္အဘယ္နည္း။မည္သည္႔စာရြက္စာတမ္းမ်ားလိုအပ္သနည္း။2024-01-11
4ေနထိုင္သူသစ္(နုိင္ငံၿခားသား(သို႔)နုိင္ငံမဲ႔သူမ်ား)တရုတ္ၿပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံသားၿဖစ္ခြင္႔ကို မည္သို႔ေလွ်ာက္ထားသနည္း။နွင္႔တရုတ္ၿပည္သူ႔သမၼတနုိင္ငံမွတ္ပံုတင္ကတ္ၿပားေလွ်ာက္ ထားရန္အရည္အခ်င္းမ်ားကားအဘယ္နည္း။ 2024-01-11
5နိုင္ငံၿခားသားမ်ား(ေဟာင္ေကာင္၊မကာအိုနွင္႔တရုတ္ၿပည္မၾကီးမပါ)မွတ္ပံုတင္ကတ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္မည္ကဲ႔သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း။ေနထုိင္ခြင္႔လက္မွတ္ရရိွၿပီးပါကမွတ္ပံုတင္ရရိွရန္အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာမည္နည္း။လုပ္ေဆာင္ရန္နည္းလမ္း။2024-01-11
6နုိင္ငံၿခားသားမ်ားအကယ္၍လက္ထပ္ၿပီးထိုင္ဝမ္သို႔လာေရာက္ၿခင္း(သို႔)အခ်ိန္အၾကာၾကီး လာေရာက္လုပ္ကိုင္ၿပီးတရုတ္ၿပည္သူ႔သမၼတနုိုင္ငံမွတ္ပံုတင္ကတ္ၿပားေလွ်ာက္ထားလိုပါကမည္သည္႔စာရြက္စာတမ္းမ်ားၿပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သနည္း။2024-01-11
7နိုင္ငံျခားသားနွင့္နိုင္ငံသားအိမ္ေထာင္ျပုလွ်င္ မည္ကဲ့သို့ မွတ္ပံုတင္မည္နည္း။2023-10-17
8နိုင္ငံျခားသား နွင့္ ကု်ပ္နိုင္ငံသား အိမ္ေထာင္ျပုျပီး ေမြးဖြာေသာ သားသမီး ၏ ေမြးဖြာျခင္း မွတ္ပံုတင္ ကို မည္ကဲ့သို့ ေလွ်ာက္တင္မနည္း။2023-09-04
9နိုင္ငံျခားသား နွင့္ နိုင္ငံသား ကြာရွင္းလွ်င္ မည္ကဲ့သို့ ေဆာင္ရြက္ မည္နည္း။2023-09-04
10နိုင္ငံၿခားအိမ္ေထာင္ဖက္နွင္႔ နိုင္ငံသားလက္ထပ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူ၊ နိုင္ငံၿခားသားမွ ေမြးဖြားေသာ အသက္မၿပည္႔ေသးသည္႔ သားသမီး နိုင္ငံသားအၿဖစ္ မည္သို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္နည္း။2018-04-14