အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
ထိုင္းနိုင္ငံ
ထိုင္းဘာသာ၊ ထိုင္းနိုင္ငံ အေထြေထြဝက္ဘဆိုက္ ဝင္ေပါက္။ http://www.sanook.com/
Global News for New immigrants http://news.immigration.gov.tw/TH/
 
ဖိလိပိုင
ဖိလစ္ပိုင္ABS-CBNအီလက္ထေရာနစ္ သတင္းစာ https://news.abs-cbn.com/
ဖိလစ္ပိုငGMANEWSအီလက္ထေရာနစ္ သတင္းစာ https://www.gmanetwork.com/
Global News for New immigrants http://news.immigration.gov.tw/PH/
 
အင္ဒိုနီးရွား
အင္ဒိုနီးရွားKompas အီလက္ထေရာနစ္ သတင္းစာ http://www.kompas.com/
Daily Indonesia အီလက္ထေရာနစ္ သတင္းစာ http://www.dailyindonesia.com/
Global News for New immigrants http://news.immigration.gov.tw/ID/
 
ဗိယက္နမ
BBCဝက္ဘဆိုက္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသဘာသာ သတင္း။ http://www.bbc.co.uk/vietnamese/
Global News for New immigrants http://news.immigration.gov.tw/VN/

ျမန္မာ
BBCဝက္ဘဆိုက္ သက္ဆိုင္ရာေဒသ ဘာသာသတင္း။ http://www.bbc.co.uk/burmese/

ကေမၻာဒီးယား
ကေမၻာဒီးယား ဝက္ဘဆိုက္ ဝင္ေပါက္။ http://www.rfa.org/khmer/
 
အရင္းအျမစ္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား : ဆီဖန္ သတင္းစာ