အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေပထိုခရိုင္ရံုး-အလွအပနွင္႔က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (5-5)

6လ10ရက္(တနလၤာ)ေန႔လည္12နာရီတြင္စာရင္းေပးသြင္းနိုင္မည္ၿဖစ္ပါသည္။

https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-05-13