အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.TitlePostDate
1ေက်ာင္းတြင္ေနထိုင္သူသစ္အလယ္တန္းမိဘမ်ားသည္ဘာသာစကားဆက္သြယ္မႈအခက္အခဲေၾကာင္႔အၿပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈတြင္အဟန္႔အတားၿဖစ္ေစနိုင္သည္၊၎သည္မိဘနွင္႔ဆရာဆက္ဆံေရးကိုဖယ္ထုတ္ၿခင္းေၾကာင္႔ေက်ာင္းသည္ဤက႑ကိုခုိင္မာေစမည္လား။2024-05-28
2ေနထိုင္သူသစ္မ်ား၏ကေလးမ်ားသည္အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ကူးေၿပာင္းရာတြင္သက္ဆုိင္ရာအကူအညီမ်ားရိွပါသလား။ 2024-05-28
3ေနထိုင္သူသစ္မ်ား၏ကေလးမ်ားသည္မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ကူးေၿပာင္းရာတြင္သက္ဆုိင္ရာအကူအညီမ်ားရိွပါသလား။2024-05-28
4ေက်းဇူးၿပ ု၍ေနထိုင္သူသစ္မ်ားသည္ဤၿမိ ု႔ရိွအမ်ားသူငွာသူငယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္၎တို႔ ၏ကေလးအားမွတ္ပံုတင္ရန္မည္သည္႔စာရြက္စာတမ္းမ်ားၿပင္ဆင္ထားရန္လိုအပ္သနည္း။2024-05-28
5ေက်ာင္းသည္ေနထုိင္သူသစ္အလယ္တန္းေက်ာင္းကေလးမ်ားအတြက္ယဥ္ေက်းမႈကြဲၿပားမႈနွင္႔လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈဆုိုင္ရာၿပႆနာမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္မႈေပးပါသလား။2024-05-28
6ထုိင္ဝမ္သို႔ေနထိုင္သူသစ္မ်ားေရာက္လာၿပီးေနာက္၎တို႔၏ကေလးမ်ားပံုမွန္အစိုးရေက်ာင္းမ်ား(အလယ္တန္းေက်ာင္း)ကိုတက္ေရာက္နုိင္ပါသလား။2024-05-28
7ထို္င္ဝမ္သို႔ေနထိုင္သူသစ္မ်ားေရာက္ရိွလာၿပီးေနာက္၎တို႔၏ကေလးမ်ားသည္ပံုမွန္အစိုးရ ေက်ာင္းမ်ား(အထက္တန္းေက်ာင္း၊အသက္ေမြးဝမ္ေက်ာင္းမ်ား)သို႔တက္ေရာက္နိုင္ပါသ လား။2024-05-28
8ထုိင္ဝမ္သို႔ေနထိုင္သူသစ္မ်ားေရာက္ရိွလာၿပီးေနာက္၎တို႔၏ကေလးမ်ားသည္ပံုမွန္အစိုးရ ေက်ာင္းမ်ား(မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား)သို႔တက္ေရာက္နုိင္ပါသလား။2024-05-28
9အစိုးရေက်ာင္းမ်ားအၿပင္ေနထုိင္သူသစ္မ်ားသည္၎တို႔၏ကေလးမ်ားအတြက္အၿခား ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကိုစီစဥ္ေပးနုိင္ပါသလား။2024-05-28
10ေနထိုင္သူသစ္မ်ား၏သားသမီးမ်ားသည္အေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္ကာလၾကာရွည္စြာေနထိုင္ခဲ႔ ၾကၿပီး၊တရုတ္စကားမေၿပာတတ္ရင္ထိုင္ဝမ္ၿပန္လာၿပီးဘယ္လိုေက်ာင္းတက္မလဲ။2024-05-28
11ေနထိုင္သူသစ္မ်ား၏အလယ္တန္း(အထက္အပါအဝင္)ပညာေရးလက္မွတ္ကိုမည္သို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္နည္း။ဆက္စပ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင္႔ပံုစံမ်ား။2024-05-21
12ေနထိုင္သူသစ္သင္တန္းတက္လုိပါကဘယ္လိုစာရင္းသြင္းရမလဲ။သက္ဆိုင္ရာသတင္းအ ခ်က္အလက္ေပးသည္႔ဝက္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားရိွပါသလား။2024-02-18