အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

လက္မွတ္ေမွာင္ခိုေတြမရိွေတာ႔လို႔၊ လက္မွတ္ဝယ္လို႔မခက္ပါဘူး။ (5-2)

ယဥ္ေက်းမႈနွင္႔ဖန္တီးမႈလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးဥပေဒ၏ပုဒ္မ10-1တြင္ေမွာင္ခိုလက္မွတ္မ်ားကိုမဝယ္ရပါ၊လက္မွတ္ေရာင္းခ်သည္႔အခါေစ်းနႈန္းတိုးၿမွင္႔၍မရပါ၊အနုပညာေဖ်ာ္ ေၿဖပြဲလက္မွတ္မ်ားကိုမေလ်ာ္ကန္ေသာနည္းလမ္းမ်ားၿဖင္႔ဝယ္ယူခြင္႔မၿပ ုပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-05-09