အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထုိင္ေပၿမိ ု႔စစ္လင္၊ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမေနရာငွားရမ္းအသံုးခ်ၿခင္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားေနာက္ဆံုးမြမ္းမံေၾကၿငာခ်က္ (4-14)

ထုိင္ေပၿမိ ု႔စစ္လင္၊ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္ခန္းမေနရာငွားရမ္းအသံုးခ်ၿခင္းဆိုင္ရာ

စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုေနာက္ဆံုးမြမ္းမံၿပီး5လ1ရက္မွစ၍အသက္ဝင္မည္ၿဖစ္သည္။


ငွားရမ္းၿခင္းနွင္႔အသံုးၿပ ုမႈလမ္းညႊန္

一、အဆိုအရ:「ထိုင္ေပၿမိ ုေတာ္အစိုးရ၏ေအဂ်င္စီအသီးသီး၏ဆိုက္မ်ားကိုအသံုးၿပ ုၿခင္း

အတြက္စီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအမံမ်ား」နွင္႔အညီကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္။


二、ငွားရမ္းအသံုးခ်ၿခင္းနယ္ပယ္နွင္႔နည္းလမ္း:

(一)ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမငွားရမ္းအသံုးခ်ၿခင္းဆိုင္ရာညႊန္ၾကားခ်က္

မ်ား၏အသံုးခ်နိုင္ေသာနယ္ပယ္၊၎သည္ထုိင္ေပၿမိ ု႔ေတာ္အစိုးရ၏အရပ္ဘက္ေရးရာဗ်ဴရို

(ေအာက္တြင္....ဤဌာန)ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္ခန္းမနွင္႔စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမတို႔ၿဖစ္သည္။ 

(二) ငွားရမ္းသည္႔အခ်ိန္:

     ■ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမ:

     အဂၤါေန႔မွတနဂၤေႏြေန႔တိုင္း(တနလၤာေန႔၊နုိင္ငံေတာ္ရံုးပိတ္ရက္နွင္႔သဘာဝေဘး

အႏၱရာယ္မ်ား၊မေတာ္တဆမႈမ်ား(သို႔)အေရးေပၚအေၿခအေနမ်ားေၾကာင္႔အစိုးရက

ေၾကၿငာခ်က္မ်ား

     အလုပ္ပိတ္ၿခင္း(သို႔)စီမံခန္႔ခြဲေရးေအဂ်င္စီမွကိုယ္တိုင္အသံုးၿပ ုမႈ၊ၿပ ုၿပင္မႈနွင္႔ၿပ ုၿပင္

ထိန္းသိမ္းမႈစသည္႔အေၿခအေနတြင္ဖြင္႔မည္မဟုတ္ပါ)

     ဖြင္႔သည္႔အခ်ိန္ကာလ: 9:00-12:00、13:30-16:30 

     ■စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမ:

     အဂၤါေန႔မွတနဂၤေႏြေန႔တိုင္း(တနလၤာေန႔၊နုိင္ငံေတာ္ရံုးပိတ္ရက္နွင္႔သဘာဝေဘး

အႏၱရာယ္မ်ား၊မေတာ္တဆမႈမ်ား(သို႔)အေရးေပၚအေၿခအေနမ်ားေၾကာင္႔အစိုးရက

ေၾကၿငာခ်က္မ်ား

     အလုပ္ပိတ္ၿခင္း(သို႔)စီမံခန္႔ခြဲေရးေအဂ်င္စီမွကိုယ္တိုင္အသံုးၿပ ုမႈ၊ၿပ ုၿပင္မႈနွင္႔ၿပ ုၿပင္

ထိန္းသိမ္းမႈစသည္႔အေၿခအေနတြင္ဖြင္႔မည္မဟုတ္ပါ)

     ဖြင္႔သည္႔အခ်ိန္ကာလ:9:00-11:30、14:00-16:30 

 (三) ခန္းမငွားရမ္းအသံုးခ်ၿခင္း

ေလွ်ာက္လႊာတင္နည္း:အြန္လိုင္းတြင္ေလွ်ာက္ထားပါ။ (နုိင္ငံသားၿပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈပလက္ေဖာင္း

https://service.gov.taipei/rental/)。

 (四)ေလွ်ာက္လႊာအမိန္႔: 

        1.ဤဌာနကိုဦးစားေပးအသံုးၿပ ုရန္၊က်န္အခ်ိန္မ်ားကိုဤဌာနမွခြဲေဝေပးပါသည္။ 

        2.အၿခားအခ်ိန္ကာလမ်ားအတြက္ငွားရမ္းၿခင္းအစီအစဥ္;ဤဌာနမွယာယီအသံုး

ၿပ ုရန္လိုအပ္ပါက၊ဤဌာနကိုဦးစားေပးၿဖစ္သည္။:


/001/Upload/486/relpic/23338/8971556/adce6788-620b-4150-938d-78ef3f79608d.png


မွတ္ခ်က္:ေလွ်ာက္ထားသူနွစ္ဦး(သို႔)နွစ္ဦးထက္ပို၍တစ္ခ်ိန္တည္းအသံုးၿပ ုပါကပထမ

ေလွ်ာက္ထားသူအားဦးစားေပးပါမည္။


三、ငွားရမ္းအသံုးခ်ၿခင္းေလွ်ာက္လႊာ: 

 (一)ေလွ်ာက္လႊာတင္သည္႔ေန႔မွရက္ေပါင္း90အတြင္းမည္သည္႔အခ်ိန္ကာလမဆိုငွားရမ္း

နုိင္ၿပီးငွားရမ္းသည္႔အခါတိုင္းအမ်ားဆံုးအခ်ိန္ကာလ30ငွားရမ္းနိုင္သည္၊ေလွ်ာက္လႊာတင္

ၿပီးေနာက္ၿပန္လည္သံုးသပ္ရန္အတြက္စီစဥ္သူ၏စာတုိက္ပံုး(bca-lu0917@gov.taipei)

သို႔လႈပ္ရွားမႈနွင္႔ပတ္သက္သည္႔အခ်က္အလက္ကိုေပးပို႔ပါ၊3ရက္အတြင္းငွားရမ္းအခ်က္အလက္မ်ားပံ႔ပိုးေလွ်ာက္ထားရန္ပ်က္ကြက္ပါက(သို႔)ငွားရမ္းသည္႔အေၾကာင္းအရာသတ္မွတ္ခ်က္မကိုက္ညီပါကငွားရမ္းခြင္႔ေပးမည္မဟုတ္ပါ;ငွားရမ္းေလွ်ာက္ထားမႈေအာင္ၿမင္ၿပီး

ေနာက္အသံုးၿပ ုသည္႔အခ်ိန္တိုင္းတြင္စစ္ေဆးရန္ၿပည္သူမ်ားစာရင္းကိုပူးတြဲတင္ၿပပါ။

(二)ဤေနရာအားငွားရမ္းရၿခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္မ်ားနွင္႔သက္ဆိုင္သည္႔သုေတသန၊သင္တန္း၊ေလ႔က်င္႔ေရး၊ေဆြးေႏြးပြဲ၊စည္းေဝးပြဲ၊ၿပပြဲမ်ားနွင္႔လႈပ္ရွားမႈ

မ်ားစသည္တို႔အတြက္ၿဖစ္သည္၊ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ား(သို႔)ဒုတိယမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားငွားရမ္းကာလတြင္ပါဝင္သည္႔အေရအတြက္သည္အနည္းဆံုး20%ရိွရမည္၊လႈပ္ရွားမႈသေဘာသဘာဝကိုခန္းမဝန္ထမ္းမ်ားကဆံုးၿဖတ္မည္။စစ္ေဆးၿပီးေနာက္အသံုးၿပ ုၿခင္းရည္ရြယ္ခ်က္သည္အၿမတ္အစြန္းရရိွသည္႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါရိွသည္႔ေရွ႔အပိုဒ္ပါၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနွင္႔မကိုက္ညီေၾကာင္းေတြ႔ရိွကအမ်ားၿပည္သူလံုၿခံ ုေရးကိုအႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစနုိင္သည္(သို႔)အၿခားသူမ်ား၏အခြင္႔အေရးမ်ားကိုထိခိုက္နစ္နာေစမည္႔အႏၱရာယ္ရိွေၾကာင္းေတြ႔ရိွပါကဌာနမွငွားရမ္းအသံုးခ်ၿခင္းအတြက္ေလွ်ာက္ထားမႈအားလံုးကိုခ်က္ၿခင္းပယ္ခ်မည္ၿဖစ္ၿပီးအသံုးၿပ ုခြင္႔ကိုခ်က္ခ်င္းရုတ္သိမ္းမည္ၿဖစ္ၿပီး၊အဖြဲ႔နွင္႔ဆက္စပ္အဖြဲ႔မ်ားကိုခန္းမတြင္းရိွမည္သည္႔ေနရာမဆို3လၾကာအသံုးၿပ ုၿခင္းမွရပ္တန္႔မည္ၿဖစ္ၿပီးတစ္ၾကိမ္ေရတြက္မွတ္မည္ၿဖစ္သည္။

(三)အဖြဲ႔(သို႔)ၿပည္သူသည္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုတစ္နွစ္အတြင္း3ၾကိမ္ေဖာက္ဖ်က္ပါကငွားရမ္းအသံုးခ်ၿခင္းကို6လဆိုင္းငံ႔ထားမည္ၿဖစ္သည္။


四、ဤသတိေပးခ်က္တြင္အက်ံဳးမဝင္ေသာကိစၥမ်ားရိွပါကအခ်ိန္မေရြးၿပင္ဆင္နုိင္ပါသည္။


五、 ဤသတိေပးခ်က္သည္အတည္ၿပ ုၿပီးပါကအသက္ဝင္မည္ၿဖစ္ၿပီး၊ၿပင္ဆင္ခ်က္သည္

လည္းအလားတူၿဖစ္ရမည္။


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-04-27