အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
1ကြာရွင္းၿပတ္စဲၿခင္းေၾကာင္႔လက္ရိွေငြေၾကးအခက္အခဲရိွေနသည္၊ေနထုိင္သူသစ္မွေမြးဖြား လာေသာကေလးမ်ားအတြက္ပညာေရးေထာက္ပံ႔မႈမ်ား(သို႔)အက်ိဳးခံစားခြင္႔မ်ားရိွမရိွသိလုိပါသည္။2024-05-21
2ထုိင္ေပၿမိ ု႔အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားေထာက္ပံ႔ကူညီမႈအဓိကအခ်က္မ်ား-လူမႈဖူလံုေရးတြင္အၿပန္အလွန္ခ်န္လွပ္ၿခင္း22024-02-18
3ထုိင္ေပၿမိ ု႔အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားေထာက္ပံ႔ကူညီမႈအဓိကအခ်က္မ်ား-လူမႈဖူလံုေရးတြင္အၿပန္အလွန္ခ်န္လွပ္ၿခင္း1 2024-02-18
4ၾကင္ေဖာ္မဲ႔မိဘအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရအမ်ိဳးသမီးေဂဟာတြင္ေနထိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသလား။2024-02-18
5ကၽြန္ုပ္သည္ၿပည္မၾကီး(သို႔မဟုတ္နုိင္ငံရပ္ၿခား)အိမ္ေထာင္ဖက္ၿဖစ္ၿပီးလက္ရိွမွတ္ပံုတင္မရရိွေသးပါ၊အထူးအေၿခအေနမ်ားတြင္မိသားစုအကူအညီအတြက္ေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါသလား။2024-02-18
6မွတ္ပံုတင္ၿခင္းမၿပ ုမီေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္လူမႈေရးအကူအညီမ်ားေလွ်ာက္ထားၿခင္း သည္အလယ္အလတ္/ဝင္ေငြနည္းေသာအိမ္ေထာင္စုအားလံုး၏မူလအရည္အခ်င္းၿပည္႔မီမႈကိုထိခိုက္ေစမည္လား။2024-02-18
7ထုိ္င္ေပၿမ ို႔ေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္မည္သို႔ေသာသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရ နိုင္သနည္း။2024-02-16
8ထိုင္ေပၿမိ ု႔ကိုယ္ဝန္ေဆာင္2U အထူးကားပံ႔ပိုးကူညီမႈအတြက္ဘယ္မွာေလွ်ာက္ထားနိုင္လဲ။2024-02-16
9ထိုင္ေပၿမိ ု႔ကိုယ္ဝန္ေဆာင္2U အထူးကားပံ႔ပိုးကူညီမႈအတြက္ေလွ်ာက္ထားရန္မည္သည္႔စာ ရြက္စာတမ္းမ်ားၿပင္ဆင္ထားသင္႔သနည္း။ 2024-02-16
10ထိုင္ေပၿမိ ု႔ကိုယ္ဝန္ေဆာင္2U အထူးကားပံ႔ပိုးကူညီမႈအတြက္ေလွ်ာက္ထားရန္အရည္အခ်င္း ေတြကဘာေတြလဲ။2024-02-16
11ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမလိပ္စာ၊ဖုန္းနံပါတ္၊ဝန္ေဆာင္မႈအခ်ိန္နွင္႔ပေရာဂ်က္မ်ားသည္ အဘယ္နည္း။2024-02-16
12နာတာရွည္ေဆးေတြေသာက္ေနရင္းေနမေကာင္းၿဖစ္ရင္ဘာလုပ္ရမလဲ။2024-01-18
13အရင္တေခါက္ကၽြန္ေတာ္သည္လွ်န္ေဟာ္ေဆးရံုလင္က်ံဳးခြန္(ခြန္းမင္)ေဆးရံု၏ၿပင္ပလူနာေဆး ခန္း (ေအအိုင္ဒီအက္စ္နွင္႔ဆစ္ဖလစ္)ေသြးစစ္ရန္သြားခဲ႔သည္၊ရလဒ္ကိုစစ္ေဆးလိုပါသလား။2024-01-18
14အမည္မသိေဆးစစ္ၿခင္း(ေအအိုင္ဒီအက္စ္နွင္႔ဆစ္ဖလစ္)ေသြးစစ္ၿခင္းကိုခံယူလိုပါသည္၊ ဝန္ေဆာင္မႈအေၾကာင္းအရာမ်ားကားအဘယ္နည္း။2024-01-18
15ေဆး၏အသြင္အၿပင္၊ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားနွင္႔အၿခားဆက္စပ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုေမးၿမန္းလိုပါသလား။2024-01-18
16ထို္င္ေပၿမိ ု႔လွ်န္ေဟာ္ေဆးရံုု၏အိမ္ေထာင္ၿပ ုၿပီးေနာက္ကိုယ္ဝန္မေဆာင္မီက်န္းမာေရးစစ္ ေဆးၿခင္းနွင္႔ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ေဒါင္းေရာဂါစစ္ေဆးၿခင္းေထာက္ပံ႔ေၾကးမ်ား2024-01-18
17အတြင္းလူနာ(သိ႔ုမဟုတ္ၿပင္ပလူနာ၊အေရးေပၚ)ကုသမႈခံယူေနစဥ္ေဆးမွတ္တမ္းမ်ား(သုိ႔မဟုတ္စစ္ေဆးမႈ၊မွတ္တမ္းမ်ား၊ဓာတ္မွန္ရိုက္ၿခင္း)အတြက္ေလွ်ာက္ထားလိုပါသည္၊မည္သည္႔စာရြက္စာတမ္းမ်ားယူေဆာင္လာရမည္နည္း။အသံုးစရိတ္ဘယ္ေလာက္လဲ။2024-01-18
18ထိုင္ေပၿမိ ု႔အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ေထာက္ပံ႔ေၾကး၏အဓိကအခ်က္မ်ားအားမိတ္ဆက္ၿခင္း။2024-01-18
19အထူးအေၿခအေနရိွေသာမိသားစုမ်ားအတြက္အကူအညီေလွ်ာက္ထားရန္မည္သည္႔အေၿခအေနမ်ားနွင္႔ကိုက္ညီသင္႔သနည္း။2024-01-18
20မွတ္ပံုတင္ၿခင္းမၿပ ုမီေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္လူမႈကူညီေထာက္ပ႔ံမႈပေရာဂ်က္မ်ားသည္အဘယ္နည္း။ 2024-01-18