အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္
1အမျိုးသားပညာရေးရေဒီယို (ထိုဘာသာစကားသင်ယူခြင်း)
2တိုင္ဝမ္အေျခစိုက္အေမရိကန္အဖြဲ႕
3အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳပင္လယ္ေရျခားဖလွယ္ေရးအသင္း
4တိုင္ေပအစိုး ရလူမႈေရးရာ ဌာန
5ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေထာက္ပံ့မႈ
6တိုင္ေပၿမိဳ႕အမ်ဳိးသမီးေ၇းရာ
7တိုင္ေပၿမိဳ႕အမ်ဳိးသမီးဝန္ေဆာင္မႈအသင္း
8E ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်မှု
9ထိုင္ေပကေလးအုပ္ထိန္း
10ပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသန္းေခါင္စာရင္းရုံးတရုပ္အည္ေပးသီးသန္႕ေနရာ
11တိုင္ေပအစိုးရက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဌာန
12တိုင္ေပၿမိဳ႕ႏိုင္ငံသားသစ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး
13တိုင္ေပၿမိဳ့အစိုးရက်န္းမာေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ
14တိုင္ေပၿမိဳ႕အစုိးရလ်ံဟိုေဆးရ
15ေဒသႏၱရျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဌာန
16ေဒသႏၱရက်န္းမာေရးေရာဂါထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန
17တိုင္ေပ အစုိးရခရီးသြားဝဘ္ဆိုက္
18တိုင္ေပၿမိဳ႕အမ္အာ(ရ္)တီရထားကုမ႑ီ
19တိုင္ေပဘစ္(စ္)ကား
20ခရီးသြား ကဒ္ျပား