အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္
1GWO (Global Workers' Organization)
2အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳခရစ္ယန္ကတ္သလစ္စန္႕မု လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအသင္း
3တိုင္ေပအစုိးရၿမိဳ႕ေတာ္ျပည္သူ႕ေရးရာဌာန
4အမျိုးသားပညာရေးရေဒီယို (ထိုဘာသာစကားသင်ယူခြင်း)
5တိုင္ဝမ္အေျခစိုက္အေမရိကန္အဖြဲ႕
6အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳပင္လယ္ေရျခားဖလွယ္ေရးအသင္း
7တိုင္ေပအစိုး ရလူမႈေရးရာ ဌာန
8ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေထာက္ပံ့မႈ
9တိုင္ေပၿမိဳ႕အမ်ဳိးသမီးေ၇းရာ
10တိုင္ေပၿမိဳ႕အမ်ဳိးသမီးဝန္ေဆာင္မႈအသင္း
11E ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်မှု
12ထိုင္ေပကေလးအုပ္ထိန္း
13ပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသန္းေခါင္စာရင္းရုံးတရုပ္အည္ေပးသီးသန္႕ေနရာ
14တိုင္ေပအစိုးရက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဌာန
15တိုင္ေပၿမိဳ႕ႏိုင္ငံသားသစ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး
16တိုင္ေပၿမိဳ့အစိုးရက်န္းမာေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ
17တိုင္ေပၿမိဳ႕အစုိးရလ်ံဟိုေဆးရ
18ေဒသႏၱရျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဌာန
19ေဒသႏၱရက်န္းမာေရးေရာဂါထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန
20တိုင္ေပ အစုိးရခရီးသြားဝဘ္ဆိုက္