အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္
1တိုင္ေပအစိုး ရလူမႈေရးရာ ဌာန
2ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေထာက္ပံ့မႈ
3တိုင္ေပၿမိဳ႕အမ်ဳိးသမီးေ၇းရာ
4သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးခရီးသြားဌာန
5တိုင္ေပအစိုးရက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဌာန
6တိုင္ေပၿမိဳ႕ႏိုင္ငံသားသစ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး
7ေဒသႏၱရျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဌာန
8အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕
9E ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်မှု
10ထိုင္ေပကေလးအုပ္ထိန္း
11ေဒသႏၱရက်န္းမာေရးေရာဂါထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန
12တိုင္ေပ အစုိးရခရီးသြားဝဘ္ဆိုက္
13တိုင္ေပၿမိဳ႕အမ္အာ(ရ္)တီရထားကုမ႑ီ
14တိုင္ေပအင္တာနတ္တကၠသိုလ္ဝဘ္ဆိုက္
15တိုင္ေပအစိုးရအလုပ္သ မားေရးရာဌာန
16တိုင္ေပအစုိးရၿမိဳ႕ေတာ္ျပည္သူ႕ေရးရာဌာန
17တိုင္ေပၿမိဳ႕ေဒသရုံး၁၂ရုံး
18တရားစီရင္ေရးရံုးမ
19ထိုင္ေပၿမိဳ႕အလုပ္ရွာေဖြေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန
20၁၁၁၁ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသားသစ္မ်ား အတြက္သီးသန္႔ အလုပ္ရွာေဖြ႔ေရးက႑