အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.主題上版日期
1ေနထိုင္သူသစ္မ်ားနွင္႔ေရႊ႔ေၿပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ထိုင္ဝမ္တြင္ေနထိုင္စဥ္နွင္႔အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနစဥ္တြင္ေနာက္ေယာင္ခံၿခင္းနွင္႔လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေနွာင္႔ယွက္မႈမ်ားၾကံ ုေတြ႔ရလွ်င္ဘယ္လိုေၿဖရွင္းသင္႔သလဲ။2024-05-13
2ထိုင္ဝမ္ရိွေနထိုင္သူသစ္မ်ားအိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားၾကံ ုေတြ႔ပါကမည္သို႔ကိုင္တြယ္သင္႔သနည္း။2024-05-13
3ေနထိုင္သူသစ္မ်ားသည္လိမ္လည္မႈနွင္႔ၾကံ ုေတြ႔သည္႔အခါမည္သို႔ကိုင္တြယ္သင္႔သနည္း။2024-05-13
4ေနထိုင္သူသစ္မ်ားနွင္႔ေရႊ႔ေၿပာင္းအလုပ္သမားမ်ားရာဇဝတ္မႈၿဖင္႔ဖမ္းဆီးခံရသည္႔အခါ၎တို႔၏လိုအပ္ေသာအခြင္႔အေရးမ်ားနွင္႔အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကိုကာကြယ္ရန္အကူအညီေပးနုိင္သည္႔အၿခားယူနစ္မ်ားရိွပါသလား။2024-05-13
5ေနထိုင္သူသစ္မ်ားနွင္႔ေရႊ႔ေၿပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ၿပီး မႈခင္းမွတ္တမ္းၿပ ုလုပ္ရန္လိုအပ္သည္႔အခါတရုတ္စကားမကၽြမ္းက်င္ပါကမည္သို႔လုပ္ေဆာင္သင္႔သနည္း။2024-05-13
6နိုင္ငံၿခားသားေရႊ႔ေၿပာင္းအလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွမႈ (သုိ႔)တရားဝင္ဘာသာစကားနွစ္မ်ိဳးၿဖင္႔တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈလိုအပ္ပါကမည္သူအားအကူအညီေတာင္းခံနိုင္မည္နည္း။2024-05-10
7「1955 နိုင္ငံၿခားေရႊ႔ေၿပာင္းအလုပ္သမား24နာရီေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈနွင္႔အကာအကြယ္ေပး ေရးအထူးလုိင္း」ဟူသည္အဘယ္နည္း။2024-05-10