အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ကေလးသူငယ္ဖြံၿဖိ ုးတိုးတက္မႈစိစစ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအစီအစဥ္(5-1)

113ခုနွစ္7လ1ရက္မွစတင္၍က်န္းမာေရးနွင္႔လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန၏အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈသည္ကေလးသူငယ္မ်ားဖြ႔ံၿဖိ ုးတိုးတက္မႈနႈန္းကိုတိုးၿမွင္႔ရန္၊ကေလးမ်ား၏က်န္းမာေရးကာကြယ္ေပးရန္အတြက္အသက္7နွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအတြက္ကာကြယ္ ေရးက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္7ခုနွင္႔တြဲ၍ေနာက္ထပ္ကေလးဖြံ႔ၿဖိ ုးမႈစစ္ေဆးမႈ6ခုကိုထည္႔သြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္:https://reurl.cc/QR93Yq


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-05-09