အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထုိင္ေပၿမိ ု႔ေနထိုင္သူသစ္မိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ「စာေပအားၿဖင္႔မိတ္ေဆြဖြဲ႔ၿခင္း-ယဥ္ ေက်းမႈေပါင္းစံုကထိကသင္တန္း」 (5-9)

သင္တန္းကာလ:5လ31ရက္、6လ28ရက္နွင္႔7လ26ရက္(ေသာၾကာ)ေန႔လည္2နာရီမွ5နာ ရီထိ။

သင္တန္းတည္ေနရာ:ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊တထံုခရိုင္၊သီဟြလမ္း၊အပိုင္း1၊အမွတ္21၊7ထပ္။

သင္တန္းစာရင္းေပးသြင္းရန္:https://forms.gle/bq4Rt6SE2i7Q98Dd7


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-05-16