အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
1ေျပာင္းေရႊ့ေနထိုင္သူသစ္အဖဲြ့ေစတနာဝန္ထမ္းနာမည္စာရင္း တင္သြင္းေရးပံုစံ2020-03-10
2ထိုင္ေပၿမိ ု႔ စစ္လင္ ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမေနရာ ငွားရမ္းေလွ်ာက္လႊာပံုစံ2019-10-01
3ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရွင္႔ယိခရိုင္「လီက်ံုးခရိုင္ၿပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈစင္တာ」ေနရာငွားရမ္းအသံုးၿပ ုမႈ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ 2019-08-19
4ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊႊေၿပာင္းနိုင္ငံသားအၾကံေပးမူဝါဒနွင္႔ အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း2018-04-21
5ထိုင္ေပၿမိဳ႕ အျခားႏိုင္ငံမွ လူသစ္ဝင္ေရာက္လာသူ၏ ေပ်ာ္ရႊင္ လက္စြဲ စာအုပ္ (၁၀၂ ႏွစ္ တရုတ္တက္ဆက္မႈ PDF မွာ စမ္းသပ္မႈ ပံုစံဖိုင္)2017-09-21
6ထိုင္ေပၿမိဳ႕ အျခားႏိုင္ငံမွ လူသစ္ဝင္ေရာက္လာသူ၏ ေပ်ာ္ရႊင္ လက္စြဲ စာအုပ္ (၁၀၂ ႏွစ္ အဂၤလိပ္စာ တင္ဆက္မႈႈ PDF မွာ စမ္းသပ္မႈ ပံုစံဖိုင္)2017-09-21
7ထိုင္ေပၿမိဳ႕ အျခားႏိုင္ငံမွ လူသစ္ဝင္ေရာက္လာသူ၏ ေပ်ာ္ရႊင္ လက္စြဲ စာအုပ္ (၁၀၂ ႏွစ္ ဗီယမ္နမ္စာ တင္ဆက္မႈ PDF မွာ စမ္းသပ္မႈ ပံုစံဖိုင္)2017-09-21
8ထိုင္ေပၿမိဳ႕ အျခားႏိုင္ငံမွ လူသစ္ဝင္ေရာက္လာသူ၏ ေပ်ာ္ရႊင္ လက္စြဲ စာအုပ္ (၁၀၂ ႏွစ္ ယိုးဒယားစာ တင္ဆက္မႈႈ PDF မွာ စမ္းသပ္မႈ ပံုစံဖိုင္)2017-09-21
9ထိုင္ေပၿမိဳ႕ အျခားႏိုင္ငံမွ လူသစ္ဝင္ေရာက္လာသူ၏ ေပ်ာ္ရႊင္ လက္စြဲ စာအုပ္ (၁၀၂ ႏွစ္ အင္ဒိုနီးရွားစာ တင္ဆက္မႈ PDF မွာ စမ္းသပ္မႈ ပံုစံဖိုင္)2017-09-21
10ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူ ေစာင္႔ေရွာက္အၾကံေပးၿခင္း မူဝါဒနွင္႔အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး2017-03-29
11ထိုင္ေပၿမိဳ႕ အသစ္ေျပာင္းေရႊ႔လာသူမ်ား ေစာင္႔ေရွာက္နည္းသင္ေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းအေျခအေန ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ပံုစံ2014-11-19
12တရုတ္တိုင္ဝမ္ေဒသ၏နိုင္ငံသား၊ အရန္နိုင္ငံသားအျဖစ္ေရႊ့ေျပာင္းေနထိုင္သူအတြက္ ေလွ်ာက္တင္ ရန္ ေပးအပ္ရမည့္ေထာက္ခံစာလက္မွတ္ဇယားအတိုခု်ပ္(နိုင္ငံသားမ်ား၏နိုင္ငံျခားျကင္ေဖာ္ျကင္ဖက္2012-11-06
13တရုတ္တိုင္ဝမ္ေဒသ၏နိုင္ငံသား၊ အရန္နိုင္ငံသားအျဖစ္ ေရႊ့ေျပာင္းေနထိုင္သူအတြက္ ေလွ်ာက္တင္ ရန္ ေပးအပ္ရမည့္ေထာက္ခံစာလက္မွတ္ဇယားအတိုခု်ပ္(မိမိဆနၵအေလ်ာက္ ေရႊ့ေျပာင္းေနထိုင္လာေသာနိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ အသံုးက်ပါသည္)2012-11-06
14ဗီယက္နမ္၊အင္ဒိုနီးရွား၊ထိုင္းယဥ္ေက်းမႈျပန္ျကားေရးနွင့္ပတ္သက္2012-09-01
15ထိုင္ေပျမို့ေျပာင္းေရႊ့ေနထိုင္သူသစ္ဘဝ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး လိုအပ္မႈေလ့လာစံုစမ္းေရး2012-08-16
16နိုင္ငံျခားသားနွင့္နိုင္ငံသား အိမ္ေထာင္ျပု၍ တရုတ္သမၼတနိုင္ငံ နိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူရန္ နွင့္သန္းေခါင္စာရင္းမွတ္ပံုတင္ရန္ ေလွ်ာက္တင္ျခင္း အစီအစဥ္ပံုစံ(ကေမၻာဒီးယားဘာသာ)2012-07-08
17ထိုင္ေပျမို့အစိုးရ ေျပာင္းေရႊ့ေနထိုင္သူသစ္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ အတိုင္ပင္ခံေကာ္မတီဖဲြ့စည္းတည္ေထာင္ျခင္း အခ်က္အလက္2012-05-05
18နိုင္ငံျခားသား နွင့္ နိုင္ငံသား အိမ္ေထာင္ျပု ၍ တရုတ္ သမၼတ နိုင္ငံ နိုင္ငံသား အျဖစ္ ခံယူရန္ နွင့္ သန္းေခါင္စာရင္း မွတ္ပံုတင္ရန္ ေလွ်ာက္တင္ ျခင္း အစီအစဥ္ပံုစံ(အဂၤလိပ္ဘာသာ)2012-04-27
19နိုင္ငံျခားသား နွင့္ နိုင္ငံသား အိမ္ေထာင္ျပု ၍ တရုတ္ သမၼတ နိုင္ငံ နိုင္ငံသား အျဖစ္ ခံယူရန္ နွင့္ သန္းေခါင္စာရင္း မွတ္ပံုတင္ရန္ ေလွ်ာက္တင္ ျခင္း အစီအစဥ္ပံုစံ(တရုတ္ဘာသာ)2012-04-27
20နိုင္ငံျခားသား နွင့္ နိုင္ငံသား အိမ္ေထာင္ျပု ၍ တရုတ္ သမၼတ နိုင္ငံ နိုင္ငံသား အျဖစ္ ခံယူရန္ နွင့္ သန္းေခါင္စာရင္း မွတ္ပံုတင္ရန္ ေလွ်ာက္တင္ ျခင္း အစီအစဥ္ပံုစံ(ထိုင္းဘာသာ)2012-04-27