အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
1ထိုင္ေပၿမိ ု႔စစ္လင္၊ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ခန္းမေနရာငွားရမ္းရန္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ2023-04-26
2ထုိင္ေပၿမိ ု႔စစ္လင္၊ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမေနရာငွားရမ္းအသံုးၿပ ုရန္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ2021-09-15
3ေနထိုင္သူသစ္ဖြံ႔ၿဖိ ုးေရးရန္ပံုေငြနွင္႔ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္2021-06-18
4ေျပာင္းေရႊ့ေနထိုင္သူသစ္အဖဲြ့ေစတနာဝန္ထမ္းနာမည္စာရင္း တင္သြင္းေရးပံုစံ2020-03-10
5ထိုင္ေပၿမိ ု႔ စစ္လင္ ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမေနရာ ငွားရမ္းေလွ်ာက္လႊာပံုစံ2019-10-01
6ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊႊေၿပာင္းနိုင္ငံသားအၾကံေပးမူဝါဒနွင္႔ အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း2018-04-21