အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ကိုင္တြယ္သည္႔ယူနစ္

ဝန္ေဆာင္မႈအခိ်န္။ တနလၤာေန့-ေသာျကာေန့ထိ ၉းဝဝ-၁၇းဝဝ


ရလူမႈေရးရာ ဌာန

 1. က်န္းမာေရးအာမခံေျကး ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
  ၁၉၉၉၉(ျမို့ျပင္မွ ဝ၂-၂၇၂ဝ၈၈၈၉)-၁၆၁ဝ-၁၆၁၂
   
 2. ကေလးကိုယ္ခနၶာဖံြ့ျဖိုးျကီးထြားမႈေနာက္နီွမ္းျခင္းကို အစပိုင္းမွာ ကုသေပးျခင္း။
  (ဝ၂)၂၇၅၆၈၈၅၂
   
 3. အသစ္ေရႊ့ေျပာင္းလာသူမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာအဖဲြ့အစည္း အားထားမႈေထာက္ပံ့ေပးျခင္းစီမံကိန္း
  ၁၉၉၉၉(ျမို့ျပင္မွ ဝ၂-၂၇၂ဝ၈၈၈၉)-၆၉၆၉ -၇၁


ပညာေရးဦးစီးဌာန

မူလတန္းသင္တန္း၊ အရြယ္ေရာက္သူအေျခခံပညာ ေလ့လာေရးသင္တန္း၊ရပ္ကြက္တကၠသိုလ္ဝင္ဖို့သတင္းမ်ား

၁၉၉၉၉(ျမို့ျပင္မွ ဝ၂-၂၇၂ဝ၈၈၈၉)-၁၂၁၆


ထိုင္ေပၿမိဳ႕ေတာ္ က်န္းမာေရး အစိုးရဌာနရဲ႕ ဝက္ဆိုက

ဂရုစိုက္ကူညီေမးျမန္းျခင္း၊ ကေလး ေမြးျပီးခိ်န္ေတြ့စံုေမးျမန္းျခင္း၊ ကေလးမေမြးခင္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ကေလး က်န္းမာစြာ ေမြးနိုင္ေရးနဲ့အာမခံေထာက္ပံ့ေပးျခင္း သတင္းမ်ား

၁၉၉၉၉(ျမို့ျပင္မွ ဝ၂-၂၇၂ဝ၈၈၈၉)-၇၁၁၈


အလုပ္သမား ဦးစီးဌာန

 1. အလုပ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္နိုင္စြမ္းေလ့က်င့္ျခင္း
  28721940-214.228
   
 2. အလုပ္ရွာဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း
  23085231-716(နိုင္ငံျခား)
  23085231-703(တရုတ္ျပည)

ျမို့ျပအုပ္ခု်ပ္ေရး

ဦးစီးဌာန နိုင္ငံသား၊ သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒနဲ့မွတ္ပံုတင္ျခင္း

၁၉၉၉၉(ျမို့ျပင္မွ ဝ၂-၂၇၂ဝ၈၈၈၉)-၆၂၆၁


စာရင္းစစ္ဦးစီးဌာန

အသစ္ေရႊ့ေျပာင္းလာသူမ်ားလူဦးေရအေျခအေန၊အလုပ္ ရရိွတာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ ပညာသင္ယူျခင္း၊ကေလး ေမြးဖြားပိူ်းေထာင္ျခင္းစတာေတြကို စာရင္းေကာက

၁၉၉၉၉(ျမို့ျပင္မွ ဝ၂-၂၇၂ဝ၈၈၈၉)-7632


ဥပေဒေရးရာဗ်ဴရို

ဥပေဒေရးရာအတိုင္ပင္ခံဝန္ေဆာင္မႈ1999(အၿခားခရိုင္မ်ားနွင္႔ၿမိ ု႔မ်ား02-27208889)လိုင္းခြဲ6168


ယဥ္ေက်းမႈဦးစီးဌာန

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

၁၉၉၉၉(ျမို့ျပင္မွ ဝ၂-၂၇၂ဝ၈၈၈၉)-၃၆၂၇


ခရီးသြားလာေရး ထုတ္ျပန္ေျကာ္ျငာ ဦးစီးဌာန

ထိုင္ေပျမို့မွာ အပန္းေျဖျခင္း၊ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္ ရႈခင္းမ်ား

၁၉၉၉၉(ျမို့ျပင္မွ ဝ၂-၂၇၂ဝ၈၈၈၉)-၃၃၄၃


ရဲဌာန

 1. ရဲဌာန နိုင္ငံျခားေရးရာဌာန(ျပည္သူရိုးသားေျကာင္း ေထာက္ခံခ်က
  ဝ၂-၂၃၈၁-၇၄၉၄၊ ဝ၂-၂၃၇၅-၂၁ဝ၅
   
 2. အမို်းသမီးလူငယ္မ်ားရဲအဖဲြ့
  ဝ၂-၂၇၅၉-၂ဝ၁၆၊ ၂၇၅၉-ဝ၈၂၇


အစိုးရဝန္ထမ္း

ေရြးခ်ယ္ေရးဌာန ထိုင္ေပ န သင္တန္းမ်ား စံုစမ္းျခင္း

၂၉၃၂-ဝ၂၁၂-၅၅၂

 

ထိုင္ေပျမို့ျမို့နယ္အသီးသီးရံုးဌာနမ်ား

စံုဆန္ျမို့နယ္ရံုး
၈၇၈၇-၈၇၈၇
 
ရွင့္ယိျမို့နယ္ရံုး
၂၇၂၃-၉၇၇၇
 
တာ့အမ္ ျမို့နယ္ရံုး
၂၃၅၁-၁၇၁၁
 
ကံု်ဆန္ ျမို့နယ္ရံုး
၂၅ဝ၃-၁၃၆၉
 
ကံု်က်င့္ ျမို့နယ္ရံုး
၂၃၄၁-၆၇၂၁
 
တာ့ထြန္ ျမို့နယ္ရံုး
၂၅၉၇-၅၃၂၃
 
ဝန့္ဟြာ ျမို့နယ္ရံုး
၂၃ဝ၆-၄၄၆၈
 
ဝင္ဆန္ ျမို့နယ္ရံုး
၂၉၃၆-၅၅၂၂
 
နန္ကြမ္ ျမို့နယ္ရံုး
၂၇၈၃-၁၃၄၃
 
ဗနဟို ျမို့နယ္ရံုး
၂၇၉၂-၅၈၂၈
 
စိလင္း ျမို့နယ္ရံုး
၂၈၈၂-၆၂ဝဝ
 
ေပေထာင္ ျမို့နယ္ရံုး
၂၈၉၁-၂၁ဝ၅