အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ကိုဗစ္ XBB.1.5ကာကြယ္ေဆးအားသာခ်က္1ခု (4-8)

ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရက်န္းမာေရးဗ်ဴရိုကသင္႔ကိုနိုးေဆာ္ထားပါသည္၊ၿပည္တြင္းကိုဗစ္ XBB ကာကြယ္ေဆးမ်ားကိုအမ်ားသူငွာစရိတ္စကၿဖင္႔အၿပည္႔အဝပံ႔ပိုးေပးထားၿပီးလံုေလာက္ ေသာကာကြယ္ေဆးလည္းရိွပါသည္။

အေသးစိတ္အတြက္ေက်းဇူးၿပ ု၍ၾကည္႔ပါ           သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-04-29