အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

1.ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမေနရာငွားရမ္းမႈ၊ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရရံုးအမ်ားသူငွာေနရာ ငွားရမ္း

အသံုးၿပ ုရန္အတြက္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ [လင္႔ခ္:https://service.gov.taipei/rental] သို႔သြားပါ၊「ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမ」ရွာေဖြရန္ေသာ႔ခ်က္စာလံုးကိုထည္႔ပါ။


2.NGO ခန္းမမိတ္ဆက္ [လင္႔ခ္:https://ngo.taipei/Default.aspx] နွင္႔ေနရာငွားရမ္း [လင္႔ခ္:https://service.gov.taipei/Search?q=NGO]


3.အားကစားဗ်ဴရိုငွားရမ္းစနစ္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ [လင္႔ခ္:https://vbs.sports.taipei/](လုပ္ေဆာင္မႈလက္စြဲအီလက္ထရြန္းနစ္ဖိုင္[လင္႔ခ္:https://reurl.cc/NpbyYe])


4.အၿခားေနရာငွားရမ္းမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရနိုင္ငံသားဝန္ေဆာင္မႈ ပလက္ေဖာင္း 「အမ်ားၿပည္သူငွားရမ္းၿခင္း」ဝန္ေဆာင္မႈကိုသြားၿပီး၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ အလိုက္ေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္။