အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
 
ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရၿပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈပလက္ေဖာင္း ( https://service.gov.taipei/ )သည္「အမ်ားၿပည္သူေနရာငွားရမ္းၿခင္း」ဝန္ေဆာင္မႈကိုေထာက္ပံ႔ေပးသည္။အကယ္၍ လႈပ္ရွားမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္လုိအပ္ပါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခရိုင္နွင္႔အညီ ေလွ်ာက္ထားပါ။
 
 
1. အမ်ားၿပည္သူေနရာငွားရမ္းၿခင္း https://service.gov.taipei/rental
2. အားကစားဌာနငွားရမ္းၿခင္းစနစ္ဝက္ဘ္ဆိုက္ https://sports.tms.gov.tw/    (နွင္႔ပူးတြဲပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္လက္စြဲစာအုပ္၏အီလက္ထေရာနစ္ဖိုင္)