အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
ဤၿပပြဲသည္ရွင္႔ယိခရိုင္ရံုးမွၾကီးမႈးက်င္းပသည္႔ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္၏အနုပညာ သင္တန္းရိွေက်ာင္းသားမ်ား၏လက္ရာမ်ားၿဖစ္သည္၊ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ၿဖစ္သည္႔ ဆရာလွ်ံဳေဝဟြာမွေက်ာင္းသားမ်ားအားထိုင္ေပၿမိ ု႔၏ဗိသုကာပညာ၊လူမႈဘာသာရပ္မ်ားနွင္႔ေဂဟေဗဒ၊ပံုၾကမ္းဆြဲၿခင္းနွင္႔ယွက္ႏြယ္ေနေသာပန္းခ်ီ၊ေရာင္စံုခဲတံပံုဆြဲၿခင္းစသည္႔ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္တို႔ကိုေလ႔လာရန္ဦးေဆာင္ခဲ႔သည္၊ဤေနရာတြင္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ား၏ ေလးနက္ေသာဘဝနွင္႔သင္ယူေအာင္ၿမင္မႈမ်ားကိုၿပသထားသည္။
ၿပပြဲတည္ေနရာ:စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမနိုင္ငံတကာအေသးစား အေၿခခ်ေနထိုင္မႈ(201စာသင္ခန္း)
ၿပပြဲအခ်ိန္:110ခုနွစ္11 လ 6ရက္-12လ 28ရက္