အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
1ထိုင္ေပၿမိ ႔ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမနွင္႔ဝမ္႔ဟြာခရိုင္သမိုင္းၿပပြဲစင္တာနွ င္႔အနုပညာ စာသင္ခန္း112ခုနွစ္ဒုတိယနွစ္ဝက္ေစာင္႔ၾကည္႔ေရးစနစ္တည္ေနရာသတ္မွတ္စာရင္း2023-07-07
2ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမ၏ဗီဒီယိုေစာင္႔ၾကည္႔ေရးစနစ္ေဒတာကိုအမ်ားၿပည္သူဝင္ေရာက္ ခြင္႔အတြက္မည္သို႔ေလွ်ာက္ထားနိုင္သနည္း။2023-06-08
3ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနတြင္「နိုင္ငံၿခားသားမ်ားထိုင္ဝမ္တြင္ ေနထိုင္မႈဘဝအတိုင္ပင္ခံဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာေဟာ႔လိုင္း1990」ကိုေရႊ႔ေၿပာင္း ေနထိုင္သူသစ္မိတ္ေဆြမ်ားပိုမိုအသံုးၿပ ုရန္ၾကိ ုဆိုပါတယ္! 2022-03-14
4(ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူရန္ စီစဥ္ရွိသူမ်ားသည္ မိမိႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခခံဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လက္ရွိလုပ္ပိုင္ခြင့္ အဆင့္အတန္း အေျခခံ ဗဟုသုတမ်ား မွတ္မိရန္ တာဝန္ရွိသည္) အဂၤလိပ္ ဘာသာျပန္ တင္ဆက္မႈ。(6-2) 2014-06-18
5(မိမိႏိုင္ငံကႏိုင္ငံသားသည္ ႏိုင္ငံျခားသားနဲ႕ လက္ထက္ၿပီး ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူလုိသူမ်ား ROC ႏွင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ မွတ္ပံုတင္စာရင္း လုပ္ငန္းစဥ္) တရုတ္ဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ဂ်ပန္ဘာသာ၊ ကိုးရီးယားဘာသာ၊ အင္ဒိုနီးရွားဘာသာ၊ ဗီယမ္နမ္ဘာသာ၊ ဗမာ၊ ကန္ေဘာဒီယား၊ ယိုးဒယား အဆို အသီးသီး ဘာသာ၉မ်ိဳး တင္ဆက္ထားသည္။2014-04-19
6ထိုင္ဝမ္ အဖြဲ႔စည္းမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာလူသစ္ ရဲ႕မိသားစု ဖြံၿဖိဳးအသင္း စတင္က်င္းပမည္၊(ဘာသာ စကားဖလွယ္ျခင္း သင္တန္း)2014-03-29
7ေတာရိုင္းတိရိစၧာန္ကို မထိဘဲ ေခြးရူးျပန္ကို အေ၀းေရွာင္ျခင္း2013-08-09
8ထိုင္ေပၿမိဳ႕အစိုးရျပည္သူေရးရာဌာနမွႏိုင္ငံသားခံယူရန္ျပင္ဆင္လိုသူမ်ားအတြက္ေမးခြန္းလႊာမ်ားအားအသံသြင္းဂ႑--ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သင့္အားအဆင္ေျပေစရန္ အတြက္ ေမးခြန္းလႊာမ်ားကို တရုတ္စကား၊ထိုင္ဝမ္စကား၊ေခါ့က်ားစကားအစရွိသည့္ ဘာသာစကား၃မ်ဳိးျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးထားပါသည္။ ႏိုင္ငံသားခံယူရန္စာေမးပြဲေျဖဆိုလိုသူမိတ္ေဆြမ်ား အားေမးခြန္းမ်ားကို ပို၍နားလည္ေစႏိုင္သည္သျဖင့္ အသုံးျပဳပါရန္တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါသည္။2013-03-01
9(အခ်စ္၊ တို႔့ေတြအားလံုး တမိသားစုတည္းေနာ္) အသံလႊင့္အစီအစဥ္တြဲကုိ၊ တရုတ္ပ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္္္နံ၊ အဂၤလိပ္ ဘာသာငါးမ်ဳိးျဖင့္အသံလႊင့္မည္ နားေသာတဆင္ေတာ္မူၾကပါရန္။2013-01-20
10ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ ၎ဌာန၏ အိမ္ေထာင္စုဆိုင္ရာလုပ္ငန္းခြဲမ၏ွကမၻာတဝန္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ (‘ႏိုင္ငံသားအမႈအေျခအေနပိုမိုစံု2013-01-19
11ဥပေဒရွံးသံုတရားစီရင္ေရးရုံးး အိမ္ေထာင္စုဆိုင္ရာ ညွိႏွိင္းမႈစနစ္ အခ်က္အလက္ မ်ား ဘာသာေပါင္းစံုစာအုပ္။ အေသးစိတ္ ကို ဥပေဒတရားစီရင္ေရးရုံး ၀ဘ္ဆိုက္တြင္ ၾကည့္ပါရန္။2013-01-15