အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ရွင္႔ဖ်င္မူလတန္းေက်ာင္း-အေမးအေၿဖဆုမ်ားရိွသည္။ (5-7)

လႈပ္ရွားမႈကာလ5လ15ရက္9နာရီမွ6လ30ရက္24နာရီထိိ။

https://www.gender.ey.gov.tw/School/


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-05-13