အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.標題發布日期
1လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းေရးနွင္႔က်န္းမာေရးအက္ဥပေဒပုဒ္မ6၊ အေၾကာင္းအရာ2၊ အပိုဒ္3 「တာဝန္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္းအၿခားသူမ်ား၏အၿပ ုအမူေၾကာင္႔ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ (သို႔)စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာတရားမဝင္ေသာထိခိုက္မႈမ်ားအားတားဆီးၿခင္း」ဆိုင္ရာၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ကားအဘယ္နည္း။2024-05-16
2ေနထိုင္သူသစ္မ်ားလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ရန္အတြက္ၿပတင္းေပါက္တစ္ခုတည္းရိွပါသလား။2024-05-16
3လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ၿဖစ္ပြားမႈမ်ားမည္သည္႔အဆင္႔ကိုတင္ၿပသင္႔သနည္း။သက္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းေတြကဘာေတြလဲ။2024-05-10
4လုပ္ငန္းခြင္မွာၾကီးမားေသာေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ရင္ဘယ္လိုေၿဖရွင္းရမလဲ။2024-05-10
5ေဆာက္လုပ္ေရးုလုပ္ငန္းခြင္တြင္ေဘးကင္းေရးအကာအကြယ္မ်ားမထားရိွၿခင္း၊အလုပ္သမားေဘးကင္းေရးကိုအႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစၿခင္း(သို႔)အမ်ားၿပည္သူအႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစေၾကာင္းေတြ႔ရိွပါကမည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္သင္႔သနည္း။2024-05-10
6ထိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ေနခ်ိန္အတြင္းအၿပင္မွာအလုပ္လုပ္ေနသည္႔အလုပ္သမားေတြအ တြက္လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းေရးဥပေဒကဘယ္လိုစည္းမ်ဥ္းေတြလဲ။2024-05-10
7အလုပ္ရွင္(သို႔)အလုပ္သမားသည္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနစဥ္တြင္အႏၱရာယ္ရိွနို္င္သည္ကိုေတြ႔ရိွပါကဘာလုပ္သင္႔သနည္း။2024-05-10
8တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္းအနိုင္က်င္႔ခံရပါက၊ဘယ္လိုတံ႔ုၿပန္ေဆာင္ရြက္မႈေတြကိုအလုပ္ရွင္ ေတြလုပ္သင္႔သလဲ။ၿပစ္ဒဏ္ေတြကဘာေတြလဲ။2024-05-10
9ထိုင္ေပၿမိ ု႔ၿပင္ပပို႔ေဆာင္ေရးပလက္ေဖာင္းေအာ္ပေရတာစီမံခန္႔ခြဲမႈကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္တိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္းၿဖစ္ေပၚလာသည္႔အခါမည္သည္႔စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်မွတ္သ နည္း။2024-05-10
10လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာေရာဂါ၊ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ(သို႔)စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအလြဲသံုးစားၿပ ုမႈမ်ားခံစားေနရေၾကာင္းအလုပ္သမားတစ္ဦးမွေတြ႔ရိွပါကမည္သူ႔ထံသတင္းပို႔သင္႔သနည္း။2024-05-10
11ထိုင္ေပၿမိ ု႔လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈမ်ားအတြက္နွစ္သိမ္႔ေငြမည္မွ်ရိွသနည္း။2024-05-09
12ထိုင္ေပၿမိ ု႔အလုပ္သမားလုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈမ်ားအတြက္နွစ္သိမ္႔ေငြေလွ်ာက္ထားရန္ မည္သည္႔စာရြက္စာတမ္းမ်ားလိုအပ္သနည္း။2024-05-09
13ထိုင္ေပၿမိ ု႔အလုပ္သမားလုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈမ်ားအတြက္နွစ္သိမ္႔ေငြကိုဘယ္လို ေလွ်ာက္ထားရမလဲ။2024-05-09
14က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈရလဒ္ေၾကာင္႔ဝန္ထမ္းတစ္ဦးတြင္ပံုမွန္မဟုတ္ေသာအေၿခအေနမ်ား ေတြ႔ရိွပါကမည္သို႔လုပ္ေဆာင္သင္႔သနည္း။2024-05-09
15ဝန္ထမ္းမ်ားသည္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈခံယူရန္ၿငင္းဆန္နိုင္ပါသလား။2024-05-09
16အလုပ္သမားက်န္းမာေရးစစ္ေဆးဖို႔ဘယ္ေဆးရံုကိုသြားရမလဲ။2024-05-09
17အလုပ္သမားက်န္းမာေရးစစ္ေဆးၿခင္းကုန္က်စရိတ္ကိုမည္သူခံယူသင္႔သနည္း။2024-05-09
18အထူးသၿဖင္႔က်န္းမာေရးကိုအႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစေသာအလုပ္မ်ားတြင္အလုပ္သမားက်န္းမာေရးစစ္ေဆးၿခင္းအဆင္႔စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္မည္သို႔အစီရင္ခံမည္နည္း။2024-05-09
19အလုပ္သမားက်န္းမာေရးစစ္ေဆးၿခင္းနွင္႔ပတ္သက္ေသာသက္ဆုိင္ရာဥပေဒနွင္႔စည္းမ်ဥ္း မ်ားသည္အဘယ္နည္း။2024-05-09
20ဘယ္လုပ္ငန္းေတြမွာအလုပ္ရွင္ေတြကအလုပ္သမားေတြအတြက္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္သင္႔လဲ။2024-05-09