အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
1နိုင္ငံသားၿပ ုၿခင္းဆိုင္ရာစစ္ေဆးမႈအတြက္ဘယ္လိုစာရင္းသြင္းရမလဲ။ထိုင္ေပၿမိ ု႔မွာစမ္းသပ္ခ်ိန္ကဘယ္လိုလဲ။2024-01-11
2ကၽြန္ုပ္သည္တရုတ္ၿပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံသားဆံုးရံႈးသြားေသာ္လည္းအခ်ိန္အၾကာၾကီးေနထိုင္ဖို႔ထိုင္ဝမ္ကိုၿပန္လာခ်င္ပါတယ္၊တရုတ္ၿပည္သူ႔သမၼတနုိင္ငံစီစစ္ေရးကတ္ရရိွရန္မည္သည္႔အခ်က္အလက္မ်ားကိုၿပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သနည္း။2024-01-11
3နိုင္ငံၿခားအိမ္ေထာင္ဖက္နွင္႔ နိုင္ငံသားလက္ထပ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူ၊ နိုင္ငံၿခားသားမွ ေမြးဖြားေသာ အသက္မၿပည္႔ေသးသည္႔ သားသမီး နိုင္ငံသားအၿဖစ္ မည္သို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္နည္း။2017-07-14
4နိုင္ငံၿခားအိမ္ေထာင္ဖက္ နိုင္ငံသားမည္သို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္နည္း။2017-07-14