အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.TitlePublish Date
1ေတာင္ပုိင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္အေၿခစိုက္စခန္း9/24က်င္းပသည္႔「အစားတြင္ခံစားခ်က္ေကာင္းမြန္-ကေမာၻဒီးယားဝက္သားစပါးလင္ေၾကာ္&ခ်ဥ္စပ္ဟင္းခ်ိဳ」လႈပ္ရွားမႈအေတြ႔အၾကံ ု (9-6)2020-09-16
2ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရိွယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုလႈပ္ရွားမႈ ~ ဖိလစ္ပိုင္မ်က္နွာဖံုးပြဲေတာ္ 9/20(တနဂၤေႏြ) ပါဝင္ရန္ၾကိ ုဆိုပါသည္!(9-4)2020-09-09
3စိုက္က်ိန္းက်ဴးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ 9/23(ဗုဒၶဟူးေန႔) က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ ေလ႔က်င္႔ေရးအစီအစဥ္ေပ်ာ္ေမြ႔စြာစည္းေဝး」(9-3)2020-09-08
4ရင္႔တ်န္႔လူမႈဖူလံုေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ 9/9-10/28 က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ မိဘနွင္႔ကေလးအတူစာဖတ္သင္တန္း」(9-2)2020-09-08
5ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားအထူးသင္တန္း-ေစ်းကြက္အက္ပလီေကးရွင္း & ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းC-levelလိုင္စင္」သင္တန္းသားစတင္ေခၚၿပီေနာ္!(9-1)2020-09-04
6ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္အမ်ိဳးသမီးနွင္႔မိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမွ 9/12-11/21 က်င္းပသည္႔「ေသြးဆံုးၿခင္း၊နွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းေသာဘဝသစ္ ~ လူလတ္ သက္ၾကီးပိုင္းေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္အေထာက္အကူၿပ ုအဖြဲ႔」သင္တန္း (8-13)2020-08-25
7ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္အမ်ိဳးသမီးနွင္႔မိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမွ9/19 (စေနေန႔) က်င္းပသည္႔「ေဆာင္းဦးရာသီပြဲေတာ္-ဗီယက္နမ္ေဆာင္းဦး ရာသီပြဲေတာ္ အေတြ႔အၾကံ ုလႈပ္ရွားမႈ」(8-12)2020-08-25
8*တိရိစာၦန္နွင္႔သီးနွံပင္ပစၥည္းမ်ားကို တရားမဝင္သယ္ေဆာင္လာၿခင္း(သုိ႔) စာတိုက္ (သို႔)အၿမန္ေခ်ာပို႔နည္းလမ္းၿဖင္႔ သယ္ေဆာင္လာ၍သိမ္းဆည္းရမိပါက တရားမဝင္ တင္သြင္းသူမ်ားအား ထိုင္ဝမ္ေငြေသာင္းတစ္ရာ(တစ္သန္း)ဒဏ္ေငြရိုက္ခံရလိမ္႔မည္!(8-11)2020-08-25
9နန္ကန္ခရိုင္ရံုးမွ 9/3-11/12 က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ ေနထိုင္မႈဘဝ တိုးတက္ေရးစခန္းနွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုသင္တန္း」မွတ္ပံုတင္ၿခင္း၊တရားဥပေဒဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ၊ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္း၊ လက္လုပ္ပန္းခ်ီစသည္႔ၾကြယ္ဝေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ား ပါဝင္သည္!(8-10)2020-08-25
10ထိုင္ေပၿမိ ု႔ကေလးနွင္႔လူငယ္မ်ားလူမႈဖူလံုေရးၿမွင္႔တင္ေရးေကာ္မတီ၏8ၾကိမ္ေၿမာက္ ကေလးနွင႔္လူငယ္မ်ားတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ၿခင္း (8-9)2020-08-14
11ထိုင္ေပၿမိ ု႔တအန္းခရိုင္ရံုးမွ 9/7-9/25 က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ အနွိပ္သင္တန္း」(8-8)2020-08-13
12ထုိင္ေပၿမိ ု႔ေပထိုခရိုင္ရံုးမွက်င္းပသည္႔109ခုနွစ္「ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ ေကာ္ဖီ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္မႈအေတြ႔အၾကံ ုသင္တန္း」(8-7)2020-08-12
13ထုိင္ေပၿမိ ု႔လုပ္သားၿပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနမွ 9/15-9/24 က်င္းပသည္႔「109ခုနွစ္ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္နွုတ္စကားၿပန္စြမ္းရည္ ေလ႔က်င္႔ေရးသင္တန္း」(8-6)2020-08-12
14ထိုင္ေပၿမိ ု႔တထံုခရိုင္ရံုး 9/2-10/7 က်င္းပသည္႔ 109 ခုနွစ္「ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသား မင္နန္ ဘာသာစကားေနထိုင္မႈအသံုးခ်သင္တန္း」(8-5)2020-08-07
15ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေပထံုခရိုင္ 9/1、9/3က်င္းပသည္႔ 109 ခုနွစ္『ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသား လက္ကိုင္ ဖုန္းဓါတ္ပံုပညာ NG မဟုတ္ေသာ』ဓါတ္ပံုပညာသင္တန္း (8-4)2020-08-06
16ထိုင္ေပၿမိ ု႔အေရွ႔ပိုင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ရပ္ရြာေစာင္႔ေရွာက္ေရးစခန္းမွ 8/22、8/29、9/6 က်င္းပသည္႔「စူးစမ္းရွာေဖြမႈခရီး ~ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္တိုးတက္ေရးအဖြဲ႔」သင္တန္း (8-3)2020-08-05
17ေနထိုင္သူသစ္ေလ႔က်င္႔ေရးသတင္းအခ်က္အလက္ဝက္ဘ္ဆိုက္ၿပန္လည္ၿပင္ဆင္ၿပီ ေနာ္!(8-2)2020-08-03
18က်န္းမာေရးနွင္႔လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ 8/23- 9/27 က်င္းပသည္႔「109ခုနွစ္ေဆး ဘက္ဆိုင္ရာစကားၿပန္ပညာေရးေလ႔က်င္႔ေရးသင္တန္း(ဗီယက္နမ္ဘာသာသင္တန္း)」(8-1)2020-08-03
19ထုိင္ေပၿမိ ု႔စစ္လင္ခရိုင္ရံုးမွ 9/4-10/14က်င္းပသည္႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသား 「စိုက္ပ်ိဳးပင္မ်ားၾကီးထြားလာသည္ကိုခံစားရင္းအပန္းေၿဖမယ္ 」သင္တန္း (7-12)2020-07-24
20ရင္႔တ်န္႔ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ8/29က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္အ ေထာက္အကူၿပ ုအဖြဲ႔မိသားစုေန႔」(7-11)2020-07-24