အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
1​ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္မိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာတြင္အခမဲ႔အြန္လိုင္း ဥပေဒအၾကံေပးဝန္ေဆာင္မႈ!(7-5)2021-07-23
2လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင္႔ေလ႔က်င္႔သူမ်ား၏လမ္းညႊန္မႈစီမံ ခန္႔ခြဲမႈအစီအမံအပိုဒ္8 ၿပင္ဆင္ၿခင္း (7-4)2021-07-23
3​ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေၿမာက္ပိုင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္မ်ားအတြက္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးစခန္းရိွ 7/22ရုပ္ပံုစာအုပ္အိမ္အြန္လိုင္းသင္တန္း!(7-3)2021-07-20
4ၾကၿငာခ်က္:ဝမ္႔ဟြာနွင္႔စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမတြင္ 7/13မွစ၍စကားၿပန္ ဖုန္းၿဖင္႔တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားၿပန္လည္စတင္မည္ (7-2)2021-07-15
5​ဤၿမိ ူ႕မွမွတ္ပံုတင္ၿခင္းမၿပ ုမီေနထိုင္သူသစ္မ်ားအထူးအေၿခအေနမ်ားနွင္႔ၾကံ ုေတြ႕႔ ရပါကထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရ၏လူမႈေရးဆိုင္ရာဌာနသို႔အေရးေပၚလူေနမႈအကူအညီအတြက္ ေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္။ (7-1)2021-07-06
6​ေၾကၿငာခ်က္:ဟြမ္႔ဟြာနွင္႔စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ခန္းမပိတ္ခ်ိန္ကိုကပ္ေရာ ဂါတတိယအဆင္႔ေၿဖေလ်ာ႔သည္ထိတိုးခ်ဲ႔လိုက္သည္ (6-5)2021-06-28
7​လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမွက်င္းပမည္႔「ေနထုိင္သူသစ္ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုစြမ္းရည္ မြမ္းမံသင္တန္း」ကို 110ခုနွစ္8လမွ 111ခုနွစ္1လသုိ႔ေရႊ႔ဆိုင္းမည္ (6-4)2021-06-25
8​「ထုိင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရလူမႈေရးဌာနမွမွတ္ပံုတင္ၿခင္းမၿပ ုမီေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္ လူမႈကူညီေထာက္ပံ႔ေရးအစီအစဥ္」၏စတုတၳအခ်က္ၿပင္ဆင္ခ်က္ (6-3)2021-06-25
9မွတ္ပံုတင္ခ်ိန္ေရႊ႔ဆိုင္းလုိက္ၿပီ!ထိုင္ေပၿမိ ု႔ဖြံ႔ၿဖိ ုးေရးေကာလိပ္နွင္႔ၿမိ ု႔ၿပေရးရာဌာနမွ 7/12-10/29 ပူးေပါင္းက်င္းပသည္႔「ကေလးသူငယ္ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ၿခင္းနွင္႔မီးတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈဝန္ထမ္းမ်ား -ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္အထူးသင္တန္း」(6-1)2021-06-09
10ေၾကၿငာခ်က္:ဝမ္႔ဟြာနွင္႔စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ခန္းမသည္ပိတ္ရက္ကို110ခုနွစ္ 6လ28ရက္ထိတိုးၿမွင္႔သည္(ခန္းမပိတ္ရက္ကိုကပ္ေရာဂါအေၿခအေနနွင္႔အညီေၿပာင္းလဲ မည္)(6-2)2021-06-08
11ေၾကၿငာခ်က္:ဝမ္႔ဟြာနွင္႔စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ခန္းမသည္ပိတ္ရက္ကို110ခုနွစ္ 6လ14ရက္ထိတိုးၿမွင္႔သည္(ခန္းမပိတ္ရက္ကိုကပ္ေရာဂါအေၿခအေနနွင္႔အညီေၿပာင္းလဲ မည္)(5-13)2021-05-27
12အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာအာဖရိကဝက္နာေရာဂါၿပင္းထန္ေနဆဲၿဖစ္သည္၊ခရီးသည္မ်ားတရားမဝင္တိရိစာၦန္၊အပင္မ်ားသယ္ေဆာင္လာၿခင္း(သုိ႔)အၿမန္ေခ်ာပို႔နည္းလမ္းၿဖင္႔နိုင္ငံတြင္းသုိ႔တင္သြင္းခြင္႔မၿပ ုပါ။!(5 -12)2021-05-27
13လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ6-9လက်င္းပသည္႔「ေနထိုင္သူသစ္ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု ေလ႔က်င္႔ေရးသင္တန္း」(05-10)2021-05-26
14「ေနထိုင္သူသစ္ကမာၻသစ္-အြန္လိုင္းအေသးစားလမ္းညႊန္လႈပ္ရွားမႈ」အဆိုၿပ ုလႊာမ်ား ေခၚယူေန!(5-11)2021-05-25
15စုန္းစန္းခရိုင္ရံုးမွ 5/24-9/9「110ခုနွစ္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္မုန္႔ဖုတ္ၿခင္းနွင္႔ခ်က္ၿပ ုတ္ ၿခင္းသင္တန္း」、6/3-7/15「110ခုနွစ္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္လက္သည္းအလွၿပင္သင္ တန္း」ကိုေခတၱေရႊ႔ဆုိင္းလိုက္သည္။ (5-9)2021-05-19
16စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ခန္းမ5/15(စေန)「ရီလန္ယဥ္ေက်းမႈမွ်ေဝေရးလႈပ္ရွားမႈ」ကိုေရႊ႔ဆိုင္းလိုက္သည္ (5-8)2021-05-17
17ေၾကၿငာခ်က္:ဝမ္႔ဟြာနွင္႔စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမသည္ငွားရမ္းၿခင္းနွင္႔လႈပ္ရွားမႈ မ်ားၿပ ုလုပ္ၿခင္းကိုယခုမွစ၍2021ခုနွစ္6လ8ရက္ထိရပ္ဆိုင္းမည္(ကပ္ေရာဂါေပၚမူတည္၍ ဆိုင္းငံ႔သည္႔ရက္ကိုၿပင္ဆင္မည္) (5-7)2021-05-14
18စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမမွ5/15(စေန)က်င္းပသည္႔「ရီးလန္ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ပြဲ」 (5-6)2021-05-14
19စုန္းစန္းခရိုင္ရံုးမွ 6/3-7/15က်င္းပသည္႔「110ခုနွစ္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ေနထိုင္မႈဘဝ လိုက္ေလ်ာညီေထြၿဖစ္ေစၿခင္းနွင္႔လက္သည္းအလွၿပင္သင္တန္း」 (5-5)2021-05-11
20ရင္႔တ်န္႔လူမႈဖူလံုေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ 5/29-8/7 က်င္းပသည္႔「ေပ်ာ္စရာ FUN ~မိဘကေလးဘုတ္ဂိမ္းအဖြဲ႔」 (5-4)2021-05-07