尚未定義
No.TitlePublish Date
1စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမ 2020ခုနွစ္ 1လ 1ရက္မွ 1လ 31ရက္ဝန္ေဆာင္မႈ ယာယီရပ္ဆိုင္းမည္ (1-1)2020-01-02
22020/1/11來投票part2!ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ပါတီမဲၿမွင္႔တင္ေရး ဇတ္လမ္း တို ထိုင္ဝမ္နွင္႔ခဲ႔ၾကား ဘာသာစကားၿဖင္႔စတင္ၿပီေနာ္!(12-5)2019-12-24
32020/1/11မဲလာေပးပါ!ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွဘာသာစကား5မ်ိုးစာတန္းထိုး ဇတ္လမ္းတိုၿဖင္႔မိတ္ဆက္ေပးသည္။!(12-4)2019-12-24
4အၿမန္လာေရာက္မွတ္ပံုတင္ပါ!「2020ထိုင္ဝမ္မီးထြန္းပြဲေတာ္ထိုင္က်ံုး」 ေနထိုင္သူသစ္ဖန္တီးမႈပန္းမီထြန္းပြဲေတာ္ၿပိ ုင္ပြဲ(12-3)2019-12-19
5လ.ဝ.က ထိုင္ေပၿမိ ု႔ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမွ ေမတၱာရပ္ခံ「ဒုတိယ မ်ိုး ဆက္သစ္ —ရွင္းကြမ္းစန္စန္ခ်င္းစန္႔တစစ္」 12/20ထိမွတ္ပံုတင္ပါ။!(12-1)2019-12-02
6ထိုင္ေပၿမိ ု႔အခြန္ရံုးမွ အခြန္ထမ္းသူတို႔ရဲ႔အခြင္႔အေရးကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ အခြန္ေပးသည္႔ စနစ္ကို သတ္မွတ္ထားသည္၊ ၿပည္သူမ်ားအကူညီလိုပါကဖုန္း 02-23949211လိုင္းခြဲ450、591(11-8)2019-11-12
7တစ္ေန႔5မိနစ္၊ က်န္းမာေရး!အင္ဒိုနီးရွား၊ဗီယက္နမ္၊ဖိလစ္ပိုင္ဘာသာ အြန္လိုင္း အားကစားသင္ၾကားေရးရုပ္ရွင္ စၿပီ (11-6)2019-11-11
8ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားလူဝင္မႈအသိုင္းအဝိုင္းေစာင္႔ေရွာက္မႈဌာနက11/23က်င္းပသည္႔「အင္ဒိုနီးရွားဇာတိၿမိ ု႔အစားအစာ-Lemper ayam」(11-4)2019-11-01
9လာေရာက္ အၾကံၿပ ုပါ!「12ၾကိမ္ေၿမာက္ ရိုးသားစြာေစာင္႔ေရွာက္မႈ အဆိုပါနယ္စပ္မဲ႔ စာစီစာကံုးလႈပ္ရွားမႈ」တင္သြင္းသည္႔ရက္သည္ 12/31အထိသာၿဖစ္သည္!(11-3)2019-11-01
10အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာနမွ နိုင္ငံၿခားလုပ္သားမ်ားအတြက္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးၿခင္း「အမိႈက္ပံုအၿမင္႔စက္ကိရိယာ」、「ပံုေသဝန္ခ်ီစက္လည္ပတ္နည္းစနစ္」စာေမးပြဲတြင္ မိခင္ဘာသာစကားကို ထည္႔သြင္းေလွ်ာက္ထားရမည္! (11-2)2019-11-01
11လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနကက်င္းပသည္႔「109ခုနွစ္နိုင္ငံသားသစ္နွင္႔သားသမီး နိုင္ငံ ရပ္ၿခားသင္တန္းအစီအစဥ္」ေဆာင္းရာသီအားလပ္ရက္,10/14-11/18မွတ္ပံုတင္နိုင္ၿပီ!(11-1)2019-11-01
12108ခုနွစ္「အေဖ်ာ္ယမကာၿပ ုၿပင္ၿခင္း-ေရႊ႔ေၿပာင္းနို္င္ငံသားသစ္သီးသန္႔သင္တန္း」ဝင္ခြင္႔စာရင္းနွင္႔မွတ္ပံုတင္ သတိၿပ ုရန္ ေၾကၿငာခ်က္ (10-16)2019-10-25
13စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္း10/26-11/16သင္တန္းသစ္ဖြင္႔:အင္တာနက္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြၿခင္း、ပံုၿပင္နားေထာင္လက္လုပ္、ေယာဂသင္တန္းၿမွင္႔တင္ၿခင္း、မွတ္ပံုတင္ရန္ၾကိ ုူဆိုပါသည္။!(10-13)2019-10-17
14ထိုင္ေပၿမိ ု႔မိသားစုပညာေရးစင္တာ စေနေန႔ ေလာ႔ေဟာ္မိသားစု အခမဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲမွတ္ပံုတင္ ၿခင္း:「10/19က်ား/မ မတူကြဲၿပားေသာ မိသားစုမ်ားနွင္႔ေတြ႔ဆံုသည္။」、「11/16 မိဘကေလး ေဆြးေႏြးမႈ (လိင္တူခ်င္း) လက္ထပ္ထိမ္းၿမားမႈ」、「12/21မိသားစုပညာေရးသစ္」(10-10)2019-10-14
15ထိုင္ေပၿမိ ု႔ အလုပ္သမားဌာနမွက်င္းပသည္႔「2020 ခုနွစ္ ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္သမား စီမံကိန္းႏွင္႔ ကုန္သြယ္ေရးသမဂၢလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအစီအစဥ္ကို ေရြးခ်ယ္ၿခင္း 」ပြင္႔လင္းမွတ္ပံုတင္ၿခင္း (10-9)2019-10-14
16ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန「6 ၾကိမ္ေၿမာက္နိုင္ငံသားသစ္နွင္႔သားသမီး အိမ္မက္စီမံကိန္း」ယခုမွစ၍ 10/31အထိ မွတ္ပုံတင္နိုင္သည္။!(10-8)2019-10-07
17လူၾကီးၿဖစ္တာ ဂုဏ္ယူပါတယ္!စစ္လင္ခရိုင္ရံုး 10/19က်င္းပသည္႔「108စစ္လင္ခရိုင္၊ ေက်ာင္းသား က်ီးလံုၿမစ္ကနူးေလွခ်စ္ၿခင္းေမတၱာနွင္႔ ရဲစြမ္းသတၱိလူၾကီးလႈပ္ရွားမႈမ်ား」(10-7)2019-10-07
18 ထိုင္ေပၿမိ ု႔က်ံုးက်ိန္႔ခရိုင္ရံုး 10/23、10/28က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား ေကာ္ဖီ အေတြ႔အၾကံ ုသင္တန္း」(10-6)2019-10-07
19ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈဌာန10/19(စေန) က်င္းပသည္႔「သင္နွင္႔သေဘာတူ-ရနံ႔ကုထံုးနွိပ္ အပန္းေၿဖခ်ိန္」(10-5)2019-10-02
20ၿပည္ထဲေရးဌာနနွင္႔ကြမ္းဟြာမဂၢဇင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေၿပာင္းလဲမႈၿဖစ္စဥ္ခံယူသည္႔ 4ဦးရဲ႔မ်က္နွာဖံုးၿဖင္႔ မိတ္ဆက္:「ထိုင္ဝမ္လူ,တကယ္ေကာင္း!」(10-4)2019-10-01