အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
1ထုိင္ဝမ္သို႔ေဆြမ်ိဳးေတြ႔ရန္လာမည္႔ၿပည္မၾကီးမွၿပည္သူမ်ားကိုမၾကာမီဖြင္႔ေတာ႔မည္။ (9-10) 2022-10-04
2မၾကာေသးမီကၿပည္ပသို႔လိမ္လည္လွည္႔ၿဖားခံရသည္႔နုိင္ငံသားမ်ား၏ပစၥည္းဥစၥာပ်က္စီးကာကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင္႔နွင္႔လံုၿခံ ုမႈကိုထိခိုက္ေစသည္႔ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင္႔နုိင္ငံသားမ်ားအား ထုိင္ေပၿမ ို႔ေတာ္အစိုးရ၏အလုပ္သမားဗ်ဴရိုသည္နိုင္ငံသားမ်ား၏အသိပညာနွင္႔နိုးၾကားမႈအားေကာင္းလာေစရန္သက္ဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈနွင္႔ဝါဒၿဖန္႔ခ်ိေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုပံ႔ ပိုးေပးပါသည္။(9-9)2022-10-02
3မၾကာေသးမီကၿပည္ပသို႔လိမ္လည္လွည္႔ၿဖားခံရသည္႔နုိင္ငံသားမ်ား၏ပစၥည္းဥစၥာပ်က္စီးကာကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင္႔နွင္႔လံုၿခံ ုမႈကိုထိခိုက္ေစသည္႔ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင္႔နုိင္ငံသားမ်ားအား အသိပညာနွင္႔နိုးၾကားမႈအားေကာင္းေစရန္ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနကသက္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္နွင္႔ဝါဒၿဖန္႔မႈမ်ားထုတ္ၿပန္ခဲ႔သည္။(9-8)2022-10-02
42022 ထိုင်ဝမ်ဖလား⚽️ ထိုင်ဝမ်ဖလား နိုင်ငံတကာ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ (9-7)2022-09-22
5「ေနထိုင္သူသစ္အလုပ္အကိုင္ၿမွင္႔တင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္」၏「ေနထိုင္သူသစ္ ဒုတိယအၾကိမ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ၿခင္း」(9-6)2022-09-14
6「ေနထိုင္သူသစ္အလုပ္အကိုင္ၿမွင္႔တင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္」၏ 「ေနထုိင္သူသစ္ အလုပ္အကိုင္နွီိိိးေနွာဖလွယ္ပြဲ」(9-5)2022-09-14
7「ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္မိဘ-ကေလးစိတ္ခံစားေႏြးေထြးမႈအတူတကြစာဖတ္အဖြဲ႔」(9-4)2022-09-14
89/18ဖိလစ္ပိုင္မ်က္နွာဖံုးပြဲေတာ္၊ နိုင္ငံအသီးသီးမွေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ား၊ေရႊ႔ေၿပာင္း လုပ္သားသူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ေဒသခံရပ္ရြာမ်ားတြင္နိုင္ငံသားမ်ားနွင္႔အတူၿပံ ုးေနေသာမ်က္နွာဖံုးမ်ား၊ဝတ္စံုမ်ားကိုဝတ္ဆင္ကာစိတ္အားထက္သန္မႈအရိွဆံုးဖိလစ္ပိုင္မ်က္နွာဖံုးပြဲေတာ္ကို ေတြ႔ၾကံ ုခံစားလုိက္ပါ!!! (9-3)2022-09-06
9မၾကာေသးမီကတိုင္းသူၿပည္သားမ်ားနုိင္ငံၿခားသို႔လိမ္လည္လွည္႔ၿဖားၿခင္းခံရၿပီးပစၥည္းဥစၥာ ပ်က္စီးၿပီးကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင္႔နွင္႔ေဘးကင္းလံုၿခံ ုမႈကိုထိခိုက္ေစသည္႔ကိစၥမ်ားေၾကာင္႔ ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနကတိုင္းသူၿပည္သားမ်ား၏အသိပညာနွင္႔နိုးၾကားမႈအားေကာင္းေစရန္ သက္ဆိုင္ရာဝါဒၿဖန္႔ခ်ိေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားပံ႔ပိုးေပးသည္။ (9-2)2022-09-06
10ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ား-ရပ္ရြာစြန္႔ဦးတီထြင္မႈသစ္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (9-1)2022-09-06
11အလုပ္လိမ္လည္မႈပတ္သက္သည္႔စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈလင္႔ခံမ်ား (8-9)2022-08-22
12နိုင္ငံၿခားေရးဝန္ၾကီးဌာန၏111ခုနွစ္8လ41ၾကိမ္ေၿမာက္ဗီယက္နမ္၊ထုိင္းနွင္႔အင္ဒိုနီးရွား၃ဘာသာစံုလ(၂、၄、၆လ…..)ထုတ္ေဝမႈ《ကြမ္းဟြာမဂၢဇင္း》ကိုထုတ္ေဝခဲ႔သည္။ (8-8)2022-08-22
13「111ခုနွစ္ထုိင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိ္င္သူသစ္ပံ႔ပိုးကူညီေရးအဖြဲ႔ 」လႈပ္ရွားမႈ (8-7)2022-08-19
14111ခုနွစ္နုိင္ငံၿဖတ္ေက်ာ္ယဥ္ေက်းမႈလူမႈေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ─စိတ္ဒဏ္ရာသီအိုရီနား လည္မႈနွင္႔လက္ေတြ႔အသံုးခ်မႈ (8-6)2022-08-19
15111ခုနွစ္ 「ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ဟင္းခ်က္သင္တန္း ထိုင္ဝမ္အရသာကိုဖယ္ၿပီးခ်က္ၿပ ုတ္ပါ」(စာရင္းသြင္းပိတ္ပါၿပီ) (8-5)2022-08-19
16110ပညာသင္နွစ္ေနထုိင္သူသစ္ကေလးမ်ားပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ (8-4)2022-08-19
17111ခုနွစ္ 「ေနထိုင္သူသစ္အလုပ္အကိုင္ၿမွင္႔တင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္」၏ 「ေနထိုင္သူသစ္အလုပ္အကိုင္နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ」သင္တန္းအခ်က္အလက္ (8-3)2022-08-15
18ငါ႔ဇာတိၿမိ ု႔ကိုပန္းခ်ီဆြဲ-ေရ႔ႊေၿပာင္းေနထုိ္င္သူအနုပညာဖန္တီးမႈၿပပြဲ (8-2)2022-08-15
19「2023 ထိုင္ဝမ္မီးပံုးပြဲေတာ္」ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းေခၚယူၿခင္း (8-1)2022-08-15
208လကၽြန္းသို႔ေပါ႔ပါးစြာခရီးသြားၿခင္း-စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု မွ်ေဝၿခင္းလႈပ္ရွားမႈ (7-15)2022-08-02