အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
1စုန္းစန္းခရိုင္ရံုးမွ 6/3-7/15က်င္းပသည္႔「110ခုနွစ္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ေနထိုင္မႈဘဝ လိုက္ေလ်ာညီေထြၿဖစ္ေစၿခင္းနွင္႔လက္သည္းအလွၿပင္သင္တန္း」 (5-5)2021-05-11
2ရင္႔တ်န္႔လူမႈဖူလံုေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ 5/29-8/7 က်င္းပသည္႔「ေပ်ာ္စရာ FUN ~မိဘကေလးဘုတ္ဂိမ္းအဖြဲ႔」 (5-4)2021-05-07
3စစ္လင္ခရိုင္ရံုးမွ 5/19(ဗုဒၶဟူး)、5/26(ဗုဒၶဟူး) က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ မိဘကေလးသိပၸံပညာေရးစခန္းလႈပ္ရွားမႈ」 (5-3)2021-05-07
4စစ္လင္ခရိုင္ရံုးမွ 5/6、5/11က်င္းပသည္႔「ေရ႔ႊေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ကေလးမ်ား အိမ္တြင္း ေဘးကင္းလံုၿခံ ုေရးသင္တန္း」 (5-1)2021-05-07
5ထုိင္ေပၿမိ ု႔အသံုးခ်နည္းပညာေကာလိပ္နွင္႔ၿမိ ု႔ၿပေရးရာဌာနမွ7/12-10/29 ပူးတြဲက်င္းပ သည္႔「ကေလးထိန္းနွင္႔မီးတြင္းဝန္ေဆာင္မႈဝန္ထမ္းမ်ား-ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္သီးသန္႔ သင္တန္း」 (4-12)2021-04-30
6ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရိွအရြယ္ေရာက္သူၾကိ ုတင္ကာကြယ္သည္႔က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈ「က်န္းမာေရးအာသာခ်က္」အစီအစဥ္သည္အသက္40မွ64ၾကားရိွနိုင္ငံသားမ်ား အား 3နွစ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈၿပ ုလုပ္ေပးပါ။! (4-11)2021-04-26
7ေပထိုခရိုင္ရံုးမွ 5/12-6/30 က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္လက္ေရးလွသင္တန္း」(4-9)2021-04-26
8စုန္းစန္းခရိုင္ရံုးမွ 5/24-9/9 က်င္းပသည္႔「110ခုနွစ္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ မုန္႔ဖုတ္ အခ်က္အၿပ ုတ္သင္တန္း」 (4-10)2021-04-26
9ထိုင္ေပၿမိ ု႔အေနာက္ပိုင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္အေၿခစိုက္စခန္းမွ5/22、5/29 က်င္းပသည္႔「မိဘကေလးဆက္ဆံေရးနွင္႔အၿပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈစြမ္းရည္ 」、「အင္တာနက္ဂိမ္းနွင္႔အင္တာနက္စြဲလမ္းမႈ」သင္တန္း (4-8)2021-04-22
10ခ်ီက်ိသိပၸံနွင္႔နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ110ပညာသင္နွစ္အတြက္ကၽြမ္းက်င္မႈသူနာၿပ ုဌာနအတြက္ေနထိုင္သူသစ္ေက်ာင္းသားေခၚယူေနသည္! (4-7)2021-04-22
11ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ခန္းမမွ4/18က်င္းပသည္႔ 「ၿမန္မာယဥ္ေက်းမႈမွ်ေဝၿခင္း နွင္႔ DIYအေတြ႔အၾကံ ုလႈပ္ရွားမႈမ်ား」(4-6)2021-04-16
12ထိုင္ဝမ္ကြမ္းဟြာမဂၢဇင္းအြန္လိုင္းၾကည္႔ရႈၿခင္း! (4-5)2021-04-12
13စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမမွ4/16(ေသာၾကာ)က်င္းပသည္႔「ခိန္ရယဥ္ေက်းမႈ မွ်ေဝၿခင္းလႈပ္ရွားမႈ」(4-4)2021-04-12
14စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမမွ4/17 က်င္းပသည္႔「ဒုတိယမ်ိဳးဆက္အလယ္တန္း အထက္တန္းပညာေရးႏွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ」 (4-3)2021-04-07
15စစ္လင္ခရိုင္ရံုးမွ4/16က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ စစ္လင္ေန႔ေလ႔လာေရး လႈပ္ရွားမႈ」 (4-2)2021-04-07
16ရင္႔တ်န္႔ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ5/16-9/26က်င္းပသည္႔「ဒုတိယမ်ိဳးဆက္သစ္ ဗီယက္နမ္ ဘာသာစကားနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုသင္တန္း」 (4-1)2021-04-07
17က်ံဳးက်ိန္းခရိုင္ရံုးမွ 5/18-6/17 က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္လက္ၿဖင္႔ၿပ ုလုပ္ ထားေသာသားေရလုပ္ငန္းစြန္႔ဦးတီထြင္အေၿခခံသင္တန္း」 (3-10)2021-03-30
18ဝမ္႔ဟြာခရိုင္ရံုးမွ 5/4-6/10 က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ေယာဂဆရာသင္တန္း」 (3-9)2021-03-30
19ေန႔ဟူခရိုင္ရံုးမွ 5/14及5/21 က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ ဇာထိုးလက္မႈ သင္တန္း」 (3-8) 2021-03-30
20ေန႔ဟူခရိုင္ရံုးမွ5/6-6/24က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ေယာဂသင္တန္း」 (3-7)2021-03-27