အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
1ေၾကညာခ်က္:စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမ၏အၿပင္ဘက္နံရံအားယိုစိမ္႔မႈကိုၿပ ုၿပင္ၿခင္း (10-3)2021-10-15
2ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားအမ်ိုးသမီးမ်ားနွင္႔မိသားစုဝန္ေဆာင္မႈဌာနက10/16က်င္းပသည္႔「ဖိလစ္ပိုင္မ်က္နွာဖံုးပြဲေတာ္အေတြ႔အၾကံ ုလႈပ္ရွားမႈ」 (10-1)2021-10-15
3ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မတီ၏ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္သီးသန္႔က႑တြင္ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုသံုးဗား ရွင္းၿဖင္႔ဆႏၵခံယူပြဲဆိုင္ရာရွင္းလင္းခ်က္ကိုစတင္လိမ္႔မည္။ (9-16)2021-09-28
4ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္အေရွ႔ပိုင္းခရိုင္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးဌာနက9/30-10/21က်င္းပသည္႔「က်န္းမာေရးၿမွင္႔တင္ေရးအြန္လိုင္းနွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ」(9-15)2021-09-27
5ရင္႔တ်န္႔ေဖာင္ေဒးရွင္းက10/4-11/29က်င္းပသည္႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္သင္တန္း「က်န္းမာ သန္စြမ္းတက္ၾကြမႈ」(9-14)2021-09-27
6လုပ္သားအင္အားၿပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန10/5က်င္းပသည္႔「သတိေမ႔ ေရာဂါ-ပညာေရးေလ႔က်င္႔ေရးအသိပညာေပးၿခင္း」 (9-13)2021-09-27
7စီးပြားေရးနာလန္ၿပန္ထေစေရး5ဆတိုးကူပြန္နွင္႔ပတ္သက္ေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ား (9-12)2021-09-22
8ေၾကၿငာခ်က္:ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ခန္းမေဆာင္းဦးရာသီပြဲေတာ္ဆက္တိုက္ပိတ္ရက္ (9/18-9/21) (9-11)2021-09-22
9က်ံဳးစန္းခရိုင္ရံုးက 10/1က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္ဖေယာင္းတိုင္နွင္႔ အေမႊးနံ႔သာလက္မႈသင္တန္း」 (9-10)2021-09-22
10က်ံဳးစန္းခရိုင္ရံုးက 9/29 က်င္းပသည္「ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္ အဆင္႔ၿမင္႔ သားေရလက္မႈသင္တန္း」 (9-9)2021-09-22
11စစ္လင္ခရိုင္ရံုးက 9/28-10/22က်င္းပသည္「ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ရာသီဥတုေလးမ်ိဳး အေမႊးနံ႔သာအဆီက်န္းမာေရးသင္တန္း」(9-8)2021-09-22
12ရင္႔တ်န္႔ေဖာင္ေဒးရွင္းက 9/22-11/9က်င္းပသည္႔「ေဘဘီေမေမက်န္းမာေသာေအရိုးဗစ္ yo」သင္တန္း (9-7)2021-09-22
13ေၾကညာခ်က္:ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးကာလအတြင္းေနရာ အသီးသီးအသံုးၿပ ုရန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (110 ခုနွစ္ 9 လ) (9-6)2021-09-15
14ေဆာင္းဦးရာသီပြဲေတာ္နီးကပ္လာၿပီၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔အာဖရိကဝက္နာေရာဂါကာကြယ္ရန္ေက်းဇူးၿပ ု၍ၿပည္ပမွဝက္သားထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား(သုိ႔)အသားပါဝင္ေသာလမုန္႔ကဲ႔သို႔ ကြာရန္တင္းပစၥည္းမ်ားယူေဆာင္လာၿခင္းမၿပ ုပါနွင္႔။ (9-5)2021-09-15
15အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာနလုပ္သားအင္အားဖြံ႔ၿဖိ ုးေရးေအဂ်င္စီကၽြမ္းက်င္မႈအသိအမွတ္ ၿပ ုလက္မွတ္စင္တာက9/7-9/16က်င္းပသည္႔「110ခုနွစ္တတိယအၾကိမ္အမ်ိဳးသားကၽြမ္း က်င္ပညာရွင္လက္မွတ္ မွတ္ပံုတင္ၿခင္းလုပ္ငန္း」 (9-4)2021-09-15
16စစ္လင္ခရိုင္ရံုးက 9/15、9/17 က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားစြန္႔ဦးတီထြင္မႈသစ္—အြန္လုိင္းေစ်းကြက္ရွာေဖြၿခင္းလြယ္ကူေသာလက္စြဲသင္တန္း」 (9-3) 2021-09-15
17ထိုင္ေပၿမိ ု႔အေရွ႔ပုိင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားေစာင္႔ေရွာက္မႈအေၿခစိုက္စခန္းက 9/18、10/2 က်င္းပသည္႔「လက္လုပ္လား?ကိုယ္တိုင္လုပ္!」ကေလးမ်ားအတြက္အြန္လုိင္း ဖန္တီးမႈအေတြ႕အၾကံ ုသင္တန္း (9-2)2021-09-06
18ေန႔ဟူခရိုင္ရံုးက 9/28-10/26「ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္လက္သည္းအလွဆိုးသင္တန္း」 (9-1)2021-09-06
19ထုိင္ဝမ္ကြမ္းဟြာမဂၢဇင္း၏ဗီယက္နမ္၊ထိုင္းနွင္႔အင္ဒိုနီးရွားဘာသာစာေစာင္မ်ားကို8လတြင္အြန္လိုင္း၌ၾကည္႔ရႈမည္။ (8-14)2021-09-02
20လုပ္သားၿပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးရံုးက 9/11-10/15က်င္းပသည္႔「ကၽြန္ုပ္၏ေရႊ႔ ေၿပာင္းအလုပ္သမားမိသားစု」အြန္လိုင္းၿပပြဲနွင္႔အြန္လိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ (8-13)2021-09-02