尚未定義
No.TitlePublish Date
1ထိုင္ေပၿမိ ု႔အခြန္ရံုးမွ အခြန္ထမ္းသူတို႔ရဲ႔အခြင္႔အေရးကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ အခြန္ေပးသည္႔ စနစ္ကို သတ္မွတ္ထားသည္၊ ၿပည္သူမ်ားအကူညီလိုပါကဖုန္း 02-23949211လိုင္းခြဲ450、591(11-8)2019-11-12
2တစ္ေန႔5မိနစ္၊ က်န္းမာေရး!အင္ဒိုနီးရွား၊ဗီယက္နမ္၊ဖိလစ္ပိုင္ဘာသာ အြန္လိုင္း အားကစားသင္ၾကားေရးရုပ္ရွင္ စၿပီ (11-6)2019-11-11
3ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားလူဝင္မႈအသိုင္းအဝိုင္းေစာင္႔ေရွာက္မႈဌာနက11/23က်င္းပသည္႔「အင္ဒိုနီးရွားဇာတိၿမိ ု႔အစားအစာ-Lemper ayam」(11-4)2019-11-01
4လာေရာက္ အၾကံၿပ ုပါ!「12ၾကိမ္ေၿမာက္ ရိုးသားစြာေစာင္႔ေရွာက္မႈ အဆိုပါနယ္စပ္မဲ႔ စာစီစာကံုးလႈပ္ရွားမႈ」တင္သြင္းသည္႔ရက္သည္ 12/31အထိသာၿဖစ္သည္!(11-3)2019-11-01
5အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာနမွ နိုင္ငံၿခားလုပ္သားမ်ားအတြက္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးၿခင္း「အမိႈက္ပံုအၿမင္႔စက္ကိရိယာ」、「ပံုေသဝန္ခ်ီစက္လည္ပတ္နည္းစနစ္」စာေမးပြဲတြင္ မိခင္ဘာသာစကားကို ထည္႔သြင္းေလွ်ာက္ထားရမည္! (11-2)2019-11-01
6လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနကက်င္းပသည္႔「109ခုနွစ္နိုင္ငံသားသစ္နွင္႔သားသမီး နိုင္ငံ ရပ္ၿခားသင္တန္းအစီအစဥ္」ေဆာင္းရာသီအားလပ္ရက္,10/14-11/18မွတ္ပံုတင္နိုင္ၿပီ!(11-1)2019-11-01
7108ခုနွစ္「အေဖ်ာ္ယမကာၿပ ုၿပင္ၿခင္း-ေရႊ႔ေၿပာင္းနို္င္ငံသားသစ္သီးသန္႔သင္တန္း」ဝင္ခြင္႔စာရင္းနွင္႔မွတ္ပံုတင္ သတိၿပ ုရန္ ေၾကၿငာခ်က္ (10-16)2019-10-25
8လူတိုင္းအတြက္လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈဆန္႔က်င္ေရးေရြးခ်ယ္!(10-15)2019-10-21
9စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္း10/26-11/16သင္တန္းသစ္ဖြင္႔:အင္တာနက္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြၿခင္း、ပံုၿပင္နားေထာင္လက္လုပ္、ေယာဂသင္တန္းၿမွင္႔တင္ၿခင္း、မွတ္ပံုတင္ရန္ၾကိ ုူဆိုပါသည္။!(10-13)2019-10-17
10ထိုင္ေပၿမိ ု႔မိသားစုပညာေရးစင္တာ စေနေန႔ ေလာ႔ေဟာ္မိသားစု အခမဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲမွတ္ပံုတင္ ၿခင္း:「10/19က်ား/မ မတူကြဲၿပားေသာ မိသားစုမ်ားနွင္႔ေတြ႔ဆံုသည္။」、「11/16 မိဘကေလး ေဆြးေႏြးမႈ (လိင္တူခ်င္း) လက္ထပ္ထိမ္းၿမားမႈ」、「12/21မိသားစုပညာေရးသစ္」(10-10)2019-10-14
11ထိုင္ေပၿမိ ု႔ အလုပ္သမားဌာနမွက်င္းပသည္႔「2020 ခုနွစ္ ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္သမား စီမံကိန္းႏွင္႔ ကုန္သြယ္ေရးသမဂၢလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအစီအစဥ္ကို ေရြးခ်ယ္ၿခင္း 」ပြင္႔လင္းမွတ္ပံုတင္ၿခင္း (10-9)2019-10-14
12ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန「6 ၾကိမ္ေၿမာက္နိုင္ငံသားသစ္နွင္႔သားသမီး အိမ္မက္စီမံကိန္း」ယခုမွစ၍ 10/31အထိ မွတ္ပုံတင္နိုင္သည္။!(10-8)2019-10-07
13လူၾကီးၿဖစ္တာ ဂုဏ္ယူပါတယ္!စစ္လင္ခရိုင္ရံုး 10/19က်င္းပသည္႔「108စစ္လင္ခရိုင္၊ ေက်ာင္းသား က်ီးလံုၿမစ္ကနူးေလွခ်စ္ၿခင္းေမတၱာနွင္႔ ရဲစြမ္းသတၱိလူၾကီးလႈပ္ရွားမႈမ်ား」(10-7)2019-10-07
14 ထိုင္ေပၿမိ ု႔က်ံုးက်ိန္႔ခရိုင္ရံုး 10/23、10/28က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား ေကာ္ဖီ အေတြ႔အၾကံ ုသင္တန္း」(10-6)2019-10-07
15ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈဌာန10/19(စေန) က်င္းပသည္႔「သင္နွင္႔သေဘာတူ-ရနံ႔ကုထံုးနွိပ္ အပန္းေၿဖခ်ိန္」(10-5)2019-10-02
16ၿပည္ထဲေရးဌာနနွင္႔ကြမ္းဟြာမဂၢဇင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေၿပာင္းလဲမႈၿဖစ္စဥ္ခံယူသည္႔ 4ဦးရဲ႔မ်က္နွာဖံုးၿဖင္႔ မိတ္ဆက္:「ထိုင္ဝမ္လူ,တကယ္ေကာင္း!」(10-4)2019-10-01
17လူမႈေရးပညာေရးယဥ္ေက်းမႈေဖာင္ေဒးရွင္းမွ 10/25(ေသာၾကာ)က်င္းပသည္႔「အေရွ႔ေတာင္အာရွနွင္႔ေတာင္အာရွယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအေတြးအေခၚနွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ:ေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္သားမ်ားနွင္႔ထိုင္ဝမ္」(10-2)2019-10-01
18 စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမယခုမွစ၍ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစတင္ေပးၿပီေနာ္!(10-1)2019-10-01
19ဝါး!စူပါပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ 「 အေဖ်ာ္ယမကာသင္တန္း」 ေက်ာင္းသားမ်ားေခၚယူၿခင္း!(9-9)2019-09-24
20 အၿမန္လာပါဝင္ၾကပါ!ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နွင္႔ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီး ဌာနမွ 9/17-9/18 ရက္တြင္ က်င္းပသည္႔「နိုင္ငံသားသစ္မဲေပးအေတြ႔အၾကံ ု 」(9-7)2019-09-17