အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.TitlePublish Date
1ခန္းမပိတ္ၿခင္းသတိေပးခ်က္:စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမကို110ခုနွစ္2လ1ရက္မွ 2လ28ရက္ထိၿပင္ပဖြင္႔လွစ္ၿခင္းနွင္႔ငွားရမ္းၿခင္းရပ္နားမည္။ (12-1)2020-12-02
2ထုိင္ေပၿမိ ု႔ဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးေကာလိပ္မွ 110.1/5-3/31 ဖြင္႔လွစ္သည္႔「လက္ဝတ္ ရတနာတီထြင္ဖန္တီးမႈ」ေနထိုင္သူသစ္ဦးစားေပးသင္တန္း၊ ယခုမွစ၍မွတ္ပံုတင္နိုင္ၿပီ လူတိုင္းကို ကိုယ္ပိုင္ဖန္တီးမႈဆိုင္ရာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဖန္တီးရန္သင္ေပးတယ္ေနာ္!(11-7)2020-11-25
3လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ12/5(စေနေန႔)က်င္းပသည္႔「2020အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ေရႊ႔ေၿပာင္းေန႔」(11-6)2020-11-24
42020ထိုင္ေပဆီမီးေရေၿမွာပြဲေတာ္11/22(တနဂၤေႏြ)ဆီမီးေရေၿမွာဆုေတာင္း၍အရသာရိွေသာဗီယက္နမ္ဆန္ေခါက္ဆြဲကိုအတူတကြခံစားရန္ၾကိ ုဆိုပါသည္!(11-5)2020-11-19
5ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရလူမႈေရးဆိုင္ရာဌာနသည္ေနထိုင္သူသစ္မ်ားမွတ္ပံုတင္ၿခင္းမတိုင္မီ ေထာက္ပံ႔ေပးသည္႔လူမႈဖူလံုေရးအစီအစဥ္ (11-4)2020-11-17
6ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ခန္းမမွ11/29က်င္းပသည္႔『လူတိုင္းလာရွာ「လက္ဖက္ရည္」—ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုူင္ငံသားသစ္မ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္အစီအစဥ္』(11-3)2020-11-13
7ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ရပ္ရြာေစာင္႔ေရွာက္မႈအေၿခစိုက္ စခန္းမွ11/26(ၾကာသပေတး)က်င္းပသည္႔ 「ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာ-ဗီယက္နမ္ဆန္ေခါက္ဆြဲ」(11-2)2020-11-11
8ထိုင္ေပၿမိ ု႔အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမွ11/11(ဗုဒၶဟူး)က်င္းပသည္႔「နိုင္ငံၿခားသား အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားအလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈနွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ」 ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္မ်ားအတြက္ေထာက္ပံ႔ေပးေသာအလုပ္ဝန္ေဆာင္မႈ အရင္းအၿမစ္မ်ားအေၾကာင္းနားလည္ပါ။ (11-1)2020-11-03
9ရင္႔တ်န္႔လူမႈဖူလံုေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ 10/31(စေနေန႔)က်င္းပသည္႔「2020ေပ်ာ္ရႊင္မႈ တည္ေဆာက္ၿခင္း၊ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာၿဖန္႔ေဝၿခင္း」ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ (10-5)2020-10-23
10က်ီးလံုၿမိ ု႔ရဲဌာန11/7(စေန)က်င္းပသည္႔「109ခုနွစ္ပတ္လည္စကားၿပန္ကၽြမ္းက်င္မႈ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္း」(10-4)2020-10-19
11စိုက္က်ိန္းၾက ူးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ10/20(အဂၤါ)က်င္းပသည္႔「အေသးစားဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ဂိမ္းအလုပ္ရံု」(10-3)2020-10-15
12ထုိင္ေပၿမိ ု႔အေရွ႔ပိုင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးစခန္းမွ 10/24 က်င္းပသည္႔「ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေဟာေၿပာၿခင္း 3- ကေလးသူငယ္အခြင္႔အေရးကာကြယ္ေရး」(10-2)2020-10-08
13ထိုင္ေပၿမိ ု႔မိသားစုပညာေရးစင္တာ 11/14、12/12 က်င္းပသည္႔「ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေနထိုင္မႈမိသားစုေဟာေၿပာပြဲ」(10-1)2020-10-05
14ထိုင္ဝမ္အမ်ိဳးသားၿပတိုက္မွ 10/4 တြင္「အနုပညာပြဲေတာ္」ကိုက်င္းပသည္ (9-8)2020-09-25
15ထိုင္ေပတစ္ခုတည္းတင္သြင္းေသာစနစ္ Hello Taipei ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ဇုန္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေဖာ္ေရြေသာလင္႔ကိုေထာက္ပံ႔ေပးထားတယ္ေနာ္!(9-7)2020-09-25
16ေတာင္ပုိင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္အေၿခစိုက္စခန္း9/24က်င္းပသည္႔「အစားတြင္ခံစားခ်က္ေကာင္းမြန္-ကေမာၻဒီးယားဝက္သားစပါးလင္ေၾကာ္&ခ်ဥ္စပ္ဟင္းခ်ိဳ」လႈပ္ရွားမႈအေတြ႔အၾကံ ု (9-6)2020-09-16
17ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရိွယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုလႈပ္ရွားမႈ ~ ဖိလစ္ပိုင္မ်က္နွာဖံုးပြဲေတာ္ 9/20(တနဂၤေႏြ) ပါဝင္ရန္ၾကိ ုဆိုပါသည္!(9-4)2020-09-09
18စိုက္က်ိန္းက်ဴးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ 9/23(ဗုဒၶဟူးေန႔) က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ ေလ႔က်င္႔ေရးအစီအစဥ္ေပ်ာ္ေမြ႔စြာစည္းေဝး」(9-3)2020-09-08
19ရင္႔တ်န္႔လူမႈဖူလံုေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ 9/9-10/28 က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ မိဘနွင္႔ကေလးအတူစာဖတ္သင္တန္း」(9-2)2020-09-08
20ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားအထူးသင္တန္း-ေစ်းကြက္အက္ပလီေကးရွင္း & ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းC-levelလိုင္စင္」သင္တန္းသားစတင္ေခၚၿပီေနာ္!(9-1)2020-09-04