အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
1ထိုင္ေပၿမိ ု႔စစ္လင္ခရိုင္ရံုး111ခုနွစ္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ပန္းအိုး ․ဥယ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးကုသ ၿခင္းသင္တန္းဝင္ခြင္႔လမ္းညႊန္ (6-10)2022-06-24
2ဒုတိယမ်ိဳးဆက္သစ္ေလ႔က်င္႔ေရးစခန္းမွၾကိ ုဆိုပါတယ္။ (6-9)2022-06-24
3111ခုနွစ္ၿမိ ု႔ၿပေရးရာဗ်ဴရိုနွင္႔ထိုင္ေပၿမိ ု႔အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးအင္စတီက်ဴ႔တို႔ပူးေပါင္းစီစဥ္သည္႔「ၿပ ုစုေစာင္႔ေရွာက္သူ- ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္အထူးတန္း」၏ဝင္ခြင္႔အမည္စာရင္းေၾကၿငာခ်က္!!! (6-8)2022-06-24
4အစားအစာၿဖင္႔ပံုၿပင္ေၿပာၿခင္း-ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမ၏ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုမွ်ေဝၿခင္းလႈပ္ရွားမႈ (6-7)2022-06-20
5နိုင္ငံၿခားေရးဝန္ၾကီးဌာနသည္《ထုိင္ဝမ္ကြမ္းဟြာမဂၢဇင္း》ကို104ခုနွစ္12လကတည္းက အေရွ႔ေတာင္အာရွသံုးဘာသာၿဖင္႔နွစ္လတစ္ၾကိမ္ထုတ္ေဝခဲ႔သည္။ (6-6)2022-06-20
6ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရသည္အဓိက9ခုကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းတုိးၿမွင္႔ေဆာင္ရြက္ၿခင္းနွင္႔ေကာ္ပို ေရးရွင္းေခ်းေငြပမာဏကိုၿမွင္႔တင္ေပးသည္။ (6-5)2022-06-15
7ထုိုင္ေပၿမိ ု႔ၿပည္သူ႔ရန္ပံုေငြအိမ္သံုးအၿမန္စစ္ေဆးအသံုးၿပ ုၿခင္းအစီအစဥ္ (6-4)2022-06-13
86လေထ်ာက္ေသာင္ခရီး-စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္ခန္းမယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုမွ်ေဝၿခင္းလႈပ္ရွားမႈ (6-3)2022-06-10
9စာေစာင္72ထိုင္ေပမိသားစုပညာေရးစင္တာ၏「မင္းနဲ႔ငါရင္းနွီးတဲ႔ဆက္ဆံေရး」စီးရီး သင္တန္းမ်ားကိုစံုစမ္းေမးၿမန္းရန္အတြက္ဝက္ဘ္္ဆိုဒ္မွၾကိ ုဆိုပါသည္။ (6-2)2022-06-10
10111ခုနွစ္ 「အင္ဒိုနီးရွားဘာသာစကားနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈေဆြးေႏြးပြဲ」 သင္တန္း (6-1)2022-06-06
11111ခုနွစ္「ကမာၻသစ္တစ္ခုေရးဆြဲၿခင္း ~ ထုိင္ေပၿမိ ု႔နုိင္ငံရပ္ၿခားၿပန္လာသူမ်ားနွင္႔္နုိင္ငံ ၿဖတ္ေက်ာ္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ေမြးစားၿခင္းပံ႔ပိုးကူညီမႈအဖြဲ႔」(5-11)2022-06-06
12111ခုနွစ္ 「ေနထိုင္သူသစ္အလုပ္အကိုင္ၿမွင္႔တင္ေရးဝန္္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္သစ္」၏「ေနထိုင္သူသစ္အလုပ္အကိုင္နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ」 (5-10)2022-06-06
13ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမ၏နဂါးေလွေလွာ္ပြဲေတာ္(တြမ္းဝူက်ဲ)ပိတ္ေၾကာင္းေၾကၿငာခ်က္ (5-9)2022-05-30
14ဒုတိယမ်ိဳးဆက္သစ္ေလ႔က်င္႔ေရးစခန္းအတြက္မွတ္ပုံတင္ၿခင္းစတင္ေနပါၿပီ (5-8)2022-05-30
15【လႈပ္ရွားမႈအစီရင္ခံစာ】စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာရတနာေသတၱာ-ကေလးမ်ား၏ေနထိုင္မႈစခန္း ကိုစူးစမ္းပါ။ (5-7)2022-05-30
16ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမသည္ကပ္ေရာဂါကိုတံု႔ၿပန္ရန္အတြက္သံုးပြင္႔ဆိုင္ ေခၚဆိုမႈခ်က္ခ်င္းဘာသာၿပန္ဝန္ေဆာင္မႈ (5-5)2022-05-23
17111ခုနွစ္ၿမိ ု႔ၿပေရးရာဗ်ဴရိုနွင္႔ထိုင္ေပၿမိ ု႔သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးေကာလိပ္တို႔ပူးေပါင္းက်င္းပသည္႔「ၿပ ုစုေစာင္႔ေရွာက္သူ-ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္အထူးတန္း」အတန္းအၾကိ ုရွင္းလင္းပြဲအတန္းအစားထိုးနည္းလမ္း (5-4)2022-05-09
18ဤၿမိ ု႔ေန႔ဟူခရိုင္ရံုးမွက်င္းပသည္႔111ခုနွစ္ 「ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ရင္သားအလွ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈနီွးေႏွာဖလွယ္ပြဲ」 (5-3)2022-05-09
19ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနမွက်င္းပသည္႔ 『ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု ေပ်ာ္ရႊ႔င္ဖြယ္ေနထိုင္ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ 』လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္ၿပိ ုင္ပြဲ (5-2)2022-05-06
20111ခုနွစ္ၿမိ ု႔ၿပေရးရာဗ်ဴရိုနွင္႔ထိုင္ေပသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရး ေကာလိပ္တို႔မွ「ၿပ ုစုေစာင္႔ေရွာက္သူ-ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္အထူးတန္းခြဲ」ကိုပူးေပါင္း က်င္းပခဲ႔သည္၊ ေၿပးစုိ႔ေနာ္ ~ ပါဝင္ဖို႔အားလံုးကိုၾကိ ုဆိုပါတယ္!!! (5-1)2022-05-06