အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
1ရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ခန္းမ228အားလပ္ရက္ဆက္တိုက္ပိတ္ခ်ိန္ေၾကၿငာ (2-15)2021-02-24
2ထုိင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္အမ်ိဳးသမီးမိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမွ 3/27-6/26 က်င္းပသည္႔「အစားအစာအဆံုးဟာ " ေရြ႔လ်ား "~ ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ခ်က္ၿပ ုတ္ သင္တန္း」(2-14)2021-02-20
3င္ေပအေနာက္ပိုင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ရပ္ရြာေစာင္႔ေရွာက္မႈအေၿခစိုက္ စခန္းမွ 3/20-12/18 က်င္းပသည္႔「လက္ေသးကလက္ၾကီးဆြဲ၊ မိဘကေလးေစတနာ႔ ဝန္ထမ္း သင္တန္း」လႈပ္ရွားမႈ (2-13)2021-02-20
4ထိုင္ေပအေနာက္ပိုင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ရပ္ရြာေစာင္႔ေရွာက္မႈအေၿခစိုက္ စခန္းမွ 3/13-7/24 က်င္းပသည္႔「အမ်ိဳးသမီးလက္မႈအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ」(2-12)2021-02-20
5ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္အမ်ိဳးသမီးမိသားစုစင္တာမွ 3/28、3/29 က်င္းပသည္႔「110 ခုနွစ္ဘာသာေပါင္းစံုစကားၿပန္ဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းခြင္ေဆြးေႏြးပြဲ」(2-11)2021-02-19
6ေန႔ဟူခရိုင္ရံုးမွ 4/10-5/22 က်င္းပသည္႔ 「110 ခုနွစ္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိူင္ငံသား က်င္းဆဲထံု ေကာ္ဖီရသခံစားသူ」(2-10)2021-02-19
7ရွင္႔ယိခရိုင္ရံုးမွ 3/3-5/5 က်င္းပသည္႔ 110 ခုနွစ္「ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ အနုပညာ ဖန္တီးမႈသင္တန္း」(2-8)2021-02-18
8ရီးတ်န္႔လူမႈဖူလံုေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ 3-12လ က်င္းပသည္႔「ေနထိုင္သူသစ္ ဒုတိယ မ်ိဳး ဆက္ အသိပညာေလ႔က်င္႔ေရးမိဘစြမ္းရည္ၿမွင္႔တင္ေရးအစီအစဥ္」(2-7)2021-02-17
9ထုိင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္အမ်ိဳးသမီးမိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမွ 3/6 (စေန ေန႔)က်င္းပသည္႔「အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏စြမ္းအားထြန္းလင္း,ကၽြန္ုပ္သည္သခင္ၿဖစ္သည္!~ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အခမ္းအနားလႈပ္ရွားမႈမ်ား」(2-6)2021-02-17
10နန္ကန္ခရိုင္ရံုးမွ3/18-5/20က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းလာတက္ပါ」(2-5)2021-02-17
11ထိုင္ေပၿမိ ု႔အေရွ႔ပိုင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးစခန္း3/13(စေနေန႔)တြင္က်င္းပသည္႔ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းဝန္ေဆာင္မႈေလ႔က်င္႔ေရးသင္တန္း (2-3)2021-02-04
12ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမနွစ္သစ္ကူးပိတ္ေၾကာင္းေၾကၿငာခ်က္ (2-2)2021-02-04
13ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္အမ်ိဳးသမီးမိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမွ 3/20-6/19 က်င္းပသည္႔「လႈပ္ရွားကခုန္စို႔ ~ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္အကအဖြဲ႔」(2-1)2021-02-03
14ဗဟုိေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကေထာက္ပံ႔ေပးသည္႔ “ေနထိုင္သူသစ္အထူးက႑” သည္ေရြးေကာက္ပြဲမဲေပးၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ နွင္႔မွတ္သားရမည္႔အခ်က္အလက္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးသည္ (1-11)2021-01-29
15ထုိင္ေပၿမိ ု႔မိသားစုပညာေရးစင္တာမွ 3/31-6/9 က်င္းပသည္႔ “69ခ်ိန္ သင္နွင္႔ကၽြႏ္ုပ္ ရင္းနွီးစြာတုန္႔ၿပန္မႈသင္တန္း” (1-10)2021-01-29
16က်ံဳးစန္းခရိုင္္ရံုးမွ 3/17-4/21 က်င္းပသည္႔ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား “လက္လုပ္သားေရ အသံုးခ်သင္တန္း”, 4/23 နွင္႔ 4/28 က်င္းပသည္႔ “သားေရလက္မႈပညာ အဆင္႔ၿမင္႔ သင္တန္း” (1-9)2021-01-28
17စစ္လင္ခရိုင္ရံုးမွ4/6-5/4က်င္းပသည္「ထိုင္ဝမ္စကားေၿပာရေအာင္- ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံ သားသစ္ မင္နန္ဘာသာစကားေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္း」ေနရာ:ထိုင္ေပၿမိ ု႔ပုဂၢလိကဟုက်န္း အထက္တန္းေက်ာင္း(ထ်န္း101စာသင္ခန္း-စားေဖ်ာ္စာသင္ခန္း) (1-8)2021-01-28
18ဝမ္႔ဟြာခရိုင္ရံုးမွ 3/1-4/2 က်င္းပသည္႔「110ခုနွစ္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားအေရွ႔ေတာင္အာရွ အစားအစာယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း」(1-7)2021-01-25
19ပံုစံသစ္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူလူဦးေရအသိအမွတ္ၿပ ုနံပါတ္စီမံကိန္းကို110ခုနွစ္1လ 2ရက္မွစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႔သည္။ (1-6)2021-01-20
20ဝိန္စန္းခရိုင္ရံုးမွ 3/8-4/16 က်င္းပသည္႔「ေပ်ာ္ရႊ႔င္စြာ လက္ဖက္ရည္ေဆြးေႏြးပြဲ」 (1-5)2021-01-20