အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
1ရင္႔တ်န္႔ေဖာင္ေဒးရွင္းမွက်င္းပသည္႔「ေနထိုင္သူသစ္မ်ားဒုတိယမ်ိဳးဆက္ဥာဏ္ ပညာမ်ိဳးစံုပ်ိဳးေထာင္ၿခင္းနွင္႔မိဘအုပ္ထိန္းမႈၿမွင္႔တင္ေရးစီမံကိန္း」သင္တန္း (1-5)2022-01-19
2အာဖရိကဝက္အၿပင္းဖ်ားေရာဂါကိုကာကြယ္ပါ။ (1-4)2022-01-19
3အၿခားဘာသာစကားၿဖင္႔အမႈတြဲေပ်ာက္ဆံုးသူမ်ားနွင္႔ပတ္သက္သည္႔(ကိုင္တြယ္မႈ) သက္ေသခံလက္မွတ္တြင္ထည္႔သြင္းထားသည္။ (1-3)2022-01-19
4 အစိုးရေက်ာင္းအသီးသီးရိွယာယီဝန္ထမ္းမ်ားသည္မွတ္ပံုတင္မထားသည္႔ေရႊ႔ေၿပာင္း ေနထိုင္သူသစ္မ်ားကိုအသံုးၿပ ုနိုင္ၿခင္းရိွ၊မရိွနွင္႔ပတ္သက္သည္႔ကိစၥတစ္ခု။ (1-2)2022-01-11
52022ခုနွစ္စစ္လင္နွင္႔ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမပိတ္ရက္ေၾကၿငာခ်က္ စစ္လင္နွင္႔ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမ2021ခုနွစ္ပိတ္ရက္မ်ား (1-1)2022-01-07
6စိုက္က်ိန္းက်ဴးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ1/26က်င္းပသည္႔「လုပ္ငန္းခြင္စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကို ေလ႔လာပါ」 (12-7)2021-12-30
7စိုက္က်ိန္းက်ဴးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ1/24က်င္းပသည္႔「အဂၤလိပ္သင္တန္းစခန္း」 (12-6)2021-12-30
8ထိုင္ေပကြမ္းဟြာမဂၢဇင္း၏ဗီယက္နမ္၊ထိုင္းနွင္႔အင္ဒိုနီးရွာဘာသာထုတ္ေဝမႈမ်ားကို12လအြန္လိုင္းတြင္ၾကည္႔ရႈပါ။! (12-5)2021-12-30
9ေၾကၿငာခ်က္:ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမ110ခုနွစ္12လ31ရက္မွ111ခုနွစ္1လ3ရက္ေန႔ အထိပိတ္ပါမည္။ (12-4)2021-12-22
10ထိုင္ေပၿမိ ု႔လွ်န္ေဟာ္ေဆးရံုရိွေရႊ႔ေၿပာင္းမိသားစုတာဝန္ရိွသမားေတာ္မ်ားအား မိတ္ဆက္ၿခင္း (12-2)2021-12-13
112021ထိုင္ေပဆီမီးေရေမ်ာပြဲကို12/12ခ်ိန္ေမဘယ္ဘက္ၿမစ္ကမ္းေဘးရိွသက္တံေရာင္တံတားေဘးတြင္က်င္းပမည္ၿဖစ္ပါသည္။! (12-1)2021-12-10
12110ခုနွစ္ၿပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲေရြးေကာက္ပြဲနွင္႔ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ၿမွင္႔တင္ ေရး (ဘာသာစကားေပါင္းစံုဇတ္လမ္းတိုဗီဒီယို) (11-3)2021-12-01
132021ဖိလစ္ပိုင္မ်က္နွာဖံုးဝတ္စံုအဆန္းအၿပားဝတ္ဆင္လွည္႔လည္ပြဲေတာ္ 11/12 (ေသာၾကာ)-11/28(တနဂၤေႏြ) ခ်င္းကြမ္းစီးပြားေရးနယ္ေၿမပြဲဦးထြက္ေနာ္!(11-2)2021-11-16
14ေၾကၿငာခ်က္:11/2မွစတင္၍စစ္လင္နွင္႔ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ခန္းမမ်ားအား ပိတ္ထားၿခင္းကိုၿပန္ဖြင္႔ရန္အစီအစဥ္ (11-1)2021-11-15
15စစ္လင္ခရိုင္ရံုးက10/25၊10/27က်င္းပမည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္ပတ္ဝန္း က်င္နွင္႔လိုက္ဖက္ေသာလက္လုပ္ဆပ္ၿပာသင္တန္း」 (10-11)2021-10-20
16ထုိင္ေပၿမိ ု႔မိသားစုပညာေပးစင္တာက10/23-12/25က်င္းပသည္႔「ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္မိသားစုအြန္လိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲ」 (10-10)2021-10-20
17အလုပ္သမားဌာနကက်င္းပမည္႔「111ခုနွစ္ထိုင္ေပၿမိ ု႔ထူးခၽြန္အလုပ္သမားမ်ားေရြးခ်ယ္ၿခင္း」 (10-9)2021-10-20
18ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူအမ်ိဳးသမီးနွင္႔မိသားစုဝန္ေဆာင္မႈဌာနက10/29က်င္းပမည္႔「ယဥ္ေက်းမႈ ေပါင္းစံုလူမႈအလုပ္နွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ」 (10-8)2021-10-20
19အေရွ႔ပိုင္းခရိုင္ေရ႔ႊေၿပာင္းေနထိုင္သူေစာင္႔ေရွာက္မႈအေၿခစိုက္စခန္းက10/23က်င္းပမည္႔မိဘမ်ားအုပ္ထိန္းမႈပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ「ကေလးမ်ားလူလားေၿမာက္ခ်ိန္」 (10-7)2021-10-20
20ေန႔ဟူခရိုင္ရံုးက10/23၊10/30တြင္က်င္းပမည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူမိဘကေလး လက္လုပ္ ေၿမေစးအတန္း」 (10-6)2021-10-20