အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ဒုတိယအၾကိမ္အလုပ္အကိုင္နွင္႔ေနထုိင္သူသစ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္အလုပ္အကိုင္ကူညီမႈအစီအစဥ္(5-6)

လႈပ္ရွားမႈအခ်ိန္:7/16 - 7/18、7/23 - 7/25

သင္တန္းတည္ေနရာ:ထိုင္ေပအမ်ိဳးသားကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးတကၠသိုလ္ခ်ိန္ရွီး305 စာသင္ခန္း


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-05-13