အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
1ေနထိုင္သူသစ္မ်ားသည္က်န္းမာေရးအာမခံကတ္မရိွပါကမည္သုိ႔ကာကြယ္ေဆးထိုးနိုင္မည္ နည္း။2024-05-15
2ေနထိုင္သူသစ္မ်ားသည္နုိင္ငံၿခားကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္းမွတ္တမ္းမ်ားကိုမည္သို႔「မွတ္ပံုတင္」ၾကသနည္း။2024-05-15
3ေကာင္းေသာကိုယ္ဝန္ေဆာင္ၿခင္းအတြက္ေနထိုင္သူသစ္မ်ားသည္2U ဘတ္စ္ကားေထာက္ ပံ႔ေၾကးကိုမည္သို႔ေလွ်ာက္ထားၾကသနည္း။2024-05-15
4ထုိင္ေပၿမိ ု႔လွ်န္ေဟာ္ေဆးရံု-ကၽြန္ုပ္စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္၊ဘယ္လုိစီစဥ္ရမလဲ။2024-05-15
5အလိုအေလ်ာက္မွတ္ပံုတင္စက္တြင္မွတ္ပုံတင္ထားေသာနံပါတ္သည္ေကာင္တာရိွနံပါတ္ ေနာက္တြင္ရိွေနပါသလား။ၿပင္ပလူနာေဆးခန္းကိုဘယ္နွစ္ရက္အတြင္းရက္ခ်ိန္းေပးနိုင္မလဲ။2024-05-15
6ထိုင္ေပၿမိ ု႔လွ်န္ေဟာ္ေဆးရံု-ေၿပစာေပ်ာက္ဆံုးပါကၿပန္လည္ေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါသလား။2024-05-15
7ထုိင္ေပၿမိ ု႔ကေလးမ်ားရဲ႔ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပံ႔ပိုးကူညီမႈအတြက္ဘယ္လိုေလွ်ာက္ထားရမလဲ။2024-05-15
8ကာကြယ္ေဆးထိုးလက္မွတ္ကိုဘယ္လိုေလွ်ာက္ထားရမလဲ။2024-05-15
9ေနထုိင္သူသစ္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ေထာက္ပ႔ံေၾကးမေလွ်ာက္ထားမီ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စစ္ေဆးမႈခံယူခဲ႔လွ်င္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စစ္ေဆးၿခင္းကုန္က်စရိတ္ကိုေထာက္ပံ႔ ေၾကးအတြက္ၿပန္လည္ေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါသလား။2024-02-18
10ေနထိုင္သူသစ္အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားသည္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈကိုမည္သို႔ၿပ ုုလုပ္ၾကသနည္း။2024-02-18
11အိမ္ေထာင္ၿပ ုၿပီးေနာက္ကိုယ္ဝန္မေဆာင္မီက်န္းမာေရးစစ္ေဆးၿခင္းအတြက္ေနထိုင္သူသစ္မ်ားကိုေထာက္ပံ႔ပါသလား။ 2024-02-18
12ေနထုိင္သူသစ္မ်ားထုိင္ဝမ္သုိ႔လာေရာက္ၿပီးေနာက္က်န္းမာေရးအာမခံကိုမည္သို႔ေလွ်ာက္ ထားၾကသနည္း။ 2024-02-18
13ေနထုိင္သူသစ္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးသည္ေနထိုင္ခြင္႔လက္မွတ္မရိွပါက၊ေနထုိင္သူသစ္ မ်ားသည္က်န္းမာေရးအာမခံကိုမေပးေဆာင္ရေသးေသာကုိယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားအတြက္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္စစ္ေဆးမႈေထာက္ပံ႔ေၾကးမ်ားေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါသလား။ 2024-02-18
14ေနထုိင္သူသစ္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးသည္က်န္းမာေရးအာမခံမေပးေဆာင္ရေသး၍ကိုယ္ ဝန္ေဆာင္စဥ္စစ္ေဆးမႈေထာက္ပံ႔ေၾကးမရရိွပါ၊ေထာက္ပံ႔ေၾကးအေၾကာင္းအရာကအဘယ္နည္း။2024-02-18
15「ေနထုိင္သူသစ္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးသည္က်န္းမာေရးအာမခံမေပးေဆာင္ရေသး၍ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္စစ္ေဆးမႈေထာက္ပံ႔ေၾကးမရရိွပါ」ဘယ္လိုေလွ်ာက္ထားရမလဲ။2024-02-18
16က်န္းမာေရးအာမခံမွာဘယ္လိုပါဝင္ရမလဲ။ 2024-02-18
17လိင္ကတဆင္႔ကူးစက္တဲ႔ေရာဂါေတြအေၾကာင္းေမးခြန္းတခ်ိဳ႔ေမးခ်င္ပါတယ္။ 2024-02-18
18ခြန္းမင္ကာကြယ္ေရးနွင္႔ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာမွဝန္ထမ္းမ်ားသည္ေဆးရံုအၿပင္ဘက္တြင္အ မည္မသိေဆးစစ္ၿခင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား(ေအအိုင္ဒီအက္စ္နွင္႔ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါ)မ်ားကိုၿပ ုလုပ္ၾကသည္၊စံုစမ္းေမးၿမန္းရန္ေဟာ႔လိုင္းဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။ 2024-02-18
19နိုင္ငံသားမ်ားသည္အိမ္တြင္ေဆးထိုးၿပီးေနာက္ေဆးထိုးအပ္ကိုမည္သို႔စြန္႔ပစ္သင္႔သနည္း။2024-01-18