အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

/001/Upload/486/relpic/63957/9161384/e809281f-a583-433d-a40f-2a9be5275b2f.jpg

「江戶三大祭က်န္းဟုပြဲေတာ္ၾကီး3ခု」ထဲမွတစ္ခု「စန္းဆဲ႔ပြဲေတာ္」သည္ဂ်ပန္ကိုယ္စားၿပ ုု သည္႔ပြဲေတာ္ၿဖစ္သည္၊ခ်ဲန္ေခ်ာင္ေဒသတစ္နွစ္ပတ္လံုးအစည္ကားဆံုး၊အခမ္းနားဆံုးပြဲ လည္းၿဖစ္သည္၊ခ်ဲန္ေခ်ာင္ေႏြဦးရာသီအေစာပိုင္းပြဲေတာ္သည္လက္မလြတ္သင္႔ေသာပြဲ ေတာ္ၿဖစ္လာခဲ႔သည္။ပြဲေတာ္ကာလအတြင္းေစ်းသည္မ်ားနွင္႔လွည္လည္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွသည္၊ ခ်ဲန္ေခ်ာင္တစ္ခုလံုးပြဲေတာ္၏ရူးသြပ္စြဲလန္းစြာေပ်ာ္ရႊင္္ၿခင္းၿဖင္႔ဖမ္းစားခံခဲ႔ရသည္။

ခ်ဲန္ေခ်ာင္စန္းဆဲ႔ပြဲ၏တရားဝင္အမည္မွာ「淺草神社例大祭ခ်ဲန္ေခ်ာင္စိန္ဆဲ႔လိတက်ိ」ၿဖစ္သည္။「例大祭လိတက်ိ」လို႔ေခၚသည္႔ခ်ဲန္ေခ်ာင္နတ္ေက်ာင္းက်င္းပသည္႔အခမ္း အနားမ်ားအနက္တစ္နွစ္တာ၏အေရးၾကီးဆံုးထံုးတမ္းစဥ္လာပြဲေတာ္ၿဖစ္သည္၊နွစ္စဥ္5လ ၏တတိယေၿမာက္ေသာၾကာ၊စေန၊တနဂၤေႏြသံုးရက္တာက်င္းပသည္။

ကာမာကုရေခတ္ေနွာင္းပိုင္းတြင္ဆူမီဒါၿမစ္ကိုေလွၿဖင္႔ေရႊနတ္ကြန္းကိုလူအမ်ားအတူတကြ ပူးေပါင္းသယ္ေဆာင္ေသာေၾကာင္႔ခ်ဲန္ေခ်ာင္စန္းဆဲ႔ပြဲေတာ္ကိုလူသိမ်ားသည္၊ဂ်ပန္ဘာ သာၿဖင္႔「舟渡行」ဟုေခၚတြင္ခဲ႔သည္၊ယေန႔ေခတ္မွာလူစြမ္းအားကိုအသံုးၿပ ုၿခင္းသို႔ ေၿပာင္းလဲလာခဲ႔သည္႔ေနာက္ပိုင္းမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားၿဖစ္သည္။

ခ်ဲန္ေခ်ာင္စန္းဆဲ႔ပြဲေတာ္ကိုစီစဥ္သူကဂ်ပန္ရွင္တိုရီဇင္ရဲ႔ခ်ဲန္ေခ်ာင္နတ္ေက်ာင္းေဘးရိွနာ မည္ၾကီးခရီးသြားမ်ားဆြဲေဆာင္သည္႔「ခ်ဲန္းေခ်ာင္ဘုရားေက်ာင္း」သည္အမွန္တကယ္ ဗုဒၶဘာသာအေဆာက္အဦးတစ္ခုၿဖစ္သည္။

အနီးနားတြင္မတူညီေသာဘာသာေရးအေဆာက္အအံုနွစ္ခုတည္ရိွၿခင္းအေၾကာင္းရင္းမွာဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ေဒသႏၱရရွင္တိုဘာသာနွင္႔ၿပည္ပမွဝင္ေရာက္လာေသာဗုဒၶဘာသာကိုေပါင္းစပ္နိုင္ေစသည္႔「နတ္နဲ႔ဗုဒၶေပါင္းစည္းၿခင္းအေလ႔အထ」ရိွေသာေၾကာင္႔ၿဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင္႔ဂ် ပန္နုိင္ငံတြင္နတ္ကြန္းမ်ားနွင္႔ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုနွင္႔တစ္ခုကပ္လ်က္ေနထိုင္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရေလ႔ရိွေသာ္လည္းခ်ဲန္ေခ်ာင္နတ္ေက်ာင္းနွင္႔ခ်ဲန္ေခ်ာင္ဘုရားေက်ာင္းတို႔ကဲ႔သို႔နီး ကပ္စြာၿမင္ရသည္မွာအလြန္ရွားပါးပါသည္။