အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
61ေပထိုခရိုင္ရံုး -「က်ားစန္းအပတ္စဥ္အထူးအခမ္းအနား」ကို8/23တြင္စာရင္းေပးသြင္းနိုင္ပါၿပီ (8-17)2023-08-28
62ရင္းနွီးမႈအလုပ္ရံု-ရင္းနွီးေသာအနိွပ္ (8-16)2023-08-22
63အခ်စ္သည္နယ္နမိတ္မရွိ-ေနထိုင္သူသစ္ယဥ္ေက်းမႈေစ်းကြက္ (8-15)2023-08-22
64ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေန႔ဟူခရိုင္ရံုး-ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မိဘကေလးပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လက္ေတြ႔သင္တန္း (8-14)2023-08-21
65112ခုနွစ္ေနထိုင္သူသစ္အနုပညာၿမွင္႔တင္ေရးနွင္႔လူမႈဘဝတည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္ (8-13)2023-08-18
66113ခုနွစ္ေရြးေကာက္ပြဲဝန္ထမ္းေခၚယူၿခင္း-ေနထိုင္သူသစ္,အကူအညီသစ္ (8-12)2023-08-18
67🥳ဖိလစ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈမွ်ေဝၿခင္းနွင္႔မ်က္နွာဖံုး DIY လႈပ္ရွားမႈလာၿပီေနာ္🥳 (8-11)2023-08-15
68ေနထိုင္သူသစ္ နွလံုးသားပံုၿပင္-ေနထိုင္သူသစ္မီးပံုးဧရိယာေအာင္ၿမင္မႈေနာက္ေၾကာင္းၿပန္ၿပ ပြဲ (8-8)2023-08-15
69112ခုနွစ္8လ 47ၾကိမ္ေၿမာက္စာေစာင္ ဗီယက္နမ္၊ထိုင္းနွင္႔အင္ဒိုနီးရွားသံုးဘာသာၿဖင္႔ စံုလထုတ္《ထိုင္ဝမ္ကြမ္းဟြာမဂၢဇင္း》(8-2)2023-08-08
70👹2023ဖိလစ္ပိုင္မ်က္နွာဖံုးပြဲေတာ္ၾကီး Taipei Masskara Festival👺 (8-1)2023-08-08
71လက္ၾကီးကလက္ေသးခ်ိတ္ၿပီးအပန္းေၿဖဥယ်ာဥ္ထဲမွာအတူတူ (7-25)2023-08-01
72စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမ-ဗီယက္နန္ပိတ္ရက္ယဥ္ေက်းမႈခရီးသြားလုပ္ငန္းအလွၿပင္ဆိုင္ (7-24)2023-08-01
73「2023အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာအေရးေပၚလက္စြဲ」နွင္႔「ထိုင္ေပၿမိ ု႔အမ်ိဳးသားကာ ကြယ္ေရးဆုိင္ရာအေရးေပၚလက္စြဲ」ကိုေက်းဇူးၿပ ု၍ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ၿပီးအသံုးၿပ ုပါ။ (7-21)2023-07-28
74ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန-ေနထိုင္သူသစ္လက္ပ္ေတာ႔မ်ား(သို႔)တက္ဘလက္မ်ားအခမဲ႔ငွားရမ္းၿခင္းဝန္ေဆာင္မႈ (7-18)2023-07-24
75112ခုနွစ္「ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ယဥ္ေက်းမႈလမ္းေလွ်ာက္သင္တန္း」 (7-16)2023-07-24
76က်န္းမာေရးအာမခံတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းဝန္ထမ္းေစမည္႔ၿပ ုၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈအစီအစဥ္(112ခုနွစ္7လ1ရက္မွစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႔သည္) (7-15)2023-07-24
77ထိုင္ဝမ္တြင္ေနထိုင္ေသာနိုင္ငံၿခားသားမ်ားအတြက္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿခင္းဝန္ေဆာင္မႈေဟာ႔ လိုင္း 1990 (7-13)2023-07-18
78112ခုနွစ္ထိုင္ေပမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားမဲေပးၿခင္းကို(7/19ထိ)၊8/10~9/10တြင္အင္တာနက္မဲ ေပးမည္ (7-11)2023-07-17
79⚽ 2023ကမာၻ႔အာရံုဆီသို႔စတင္ၿခင္း—ကေလးမ်ားအတြက္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေႏြရာသီစခန္း ⚽ (7-10)2023-07-17
80ေမ်ာက္ေက်ာက္ေရာဂါကာကြယ္ၿမွင္႔တင္ေရးနွင္႔ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္သတိေပးခ်က္ (7-9)2023-07-17