အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ကၽြန္ုပ္၏ကာဗြန္ေလွ်ာ႔ခ်ေရးစာအုပ္-လစဥ္ေလယာဥ္လက္မွတ္မဲနိွႈက္ပါ (10-2)

ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရ၊ထိုင္ေပစီးတီးဘတ္စ္ဖက္စပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီနွင္႔ယိုးယိုကတ္(Easy Card)ကုမၸဏီတို႔သည္အမ်ားသူငွာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးပိုမိုအသံုးၿပ ုလာေစရန္နိုင္ငံသား မ်ားနွင္႔လက္တြဲကာကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈလံုးဝကင္းမဲ႔သည္႔ပန္းတိုင္သို႔အေရာက္လွမ္းနုိင္ရန္ ၾကိ ုးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္၊ကံစမ္းမဲရိွတယ္ေနာ္။ 

✅ လႈပ္ရွားမႈအခ်ိန္:112/10/1မွ112/12/31ထိ။

✅ လႈပ္ရွားမႈနည္းလမ္း:ကာဗြန္ေလွ်ာ႔ခ်မႈပမာဏကိုတြက္ခ်က္ရန္「Easy Wallet」APP,သို႔ဝင္ေရာက္ပါ။

✅ကာဗြန္1kgေလွ်ာ႔ခ်လွ်င္ကံစမ္းမဲ1ၾကိမ္၊5kgၿပည္႔လွ်င္ေနာက္တၾကိမ္ကံစမ္းမဲနိွႈက္နုိင္

သည္။

✅ လႈပ္ရွားမႈအေသးစိတ္သိရိွလိုပါကပိုစတာေအာက္ရိွ QR code ကိုစကင္န္ဖတ္ပါ။


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-10-06