အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
41လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိ ုးေရးနွင္႔မိသားစုပညာေရးစင္တာ「ငါ႔ရဲ႔အားသာခ်က္ကတ္」အခမဲ႔ေဟာေၿပာပြဲ (9-16)2023-10-02
42ခ်င္းဖားက်ဴရွင္စင္တာ「ေလာ႔ေဟာ္မိသားစု」 (9-15)2023-09-27
43က်ံဳးက်ိန္႔ခရိုင္(9-14)2023-09-27
44ရွင္႔ယိခရိုင္ရံုး ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္အစားအစာယဥ္ေက်းမႈသဘာဝေဘးအႏ အႏ ၱရာယ္ကာကြယ္ကယ္ဆယ္ေရးပညာေပးေလ႔က်င္႔ၿခင္း (9 12)2023-09-22
45ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရ「112ခုနွစ္ေၿမာက္အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးကာကြယ္ေရးေန႔」သဘာဝေဘး ၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရးၿမွင္႔တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ (9-11)2023-09-22
46🎭2023ထိုင္ေပၿမိ ု႔ဖိလစ္ပိုင္မ်က္နွာဖံုးပြဲေတာ္ (9-10)2023-09-18
47ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၏အေဝးေၿပးဌာန「112ခုနွစ္ယာဥ္ေၾကာအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးလ」စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈ (9-9)2023-09-18
48112 ခုနွစ္「အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးကာကြယ္ေရးေန႔」- 9/16 တြင္သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ အတြက္ၾကိ ုတင္ၿပင္ဆင္နည္းကိုသင္ၾကားေပးပါသည္။ (9-8)2023-09-13
49ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနအမ်ိဳးသားနွင္႔မူၾကိ ုပညာေရးဌာန-ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဗီဒီယို (9-7)2023-09-13
50ရင္႔တ်န္႔ေဖာင္ေဒးရွင္း - 「SCRATCH.မွစကစားရန္အစီအစဥ္」(9-6)2023-09-13
51ထိုင္ေပၿမိ ု႔အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈ -112ခုနွစ္ဒုတိယအၾကိမ္ေနထိုင္သူသစ္လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈ (9-5)2023-09-11
52ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွက်င္းပသည္႔ေနထိုင္သူသစ္ပညာေရးစြမ္းရည္ၿမွင္႔တင္ေရးအစီအစဥ္ ─ေနထိုင္သူသစ္အကၿပိ ုင္ပြဲ (9-4)2023-09-11
53ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရရဲဌာနအၾကီးအကဲမွထုတ္လႊင္႔ေသာဝါဒၿဖန္႔မႈအႏွစ္ခ်ဳပ္ (9-3)2023-09-07
54စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားခန္းမ-မာတာက်ားစီးက်ားအားလပ္ရက္ယဥ္ေက်းမႈခရီးသြားအလွၿပင္ဆုိင္ (9-2)2023-09-07
55「အလုပ္ရွာရာမွာအတားအဆီးမရိွ,ေနာက္တဖန္ၿပန္စပါ」အလုပ္အကိုင္လမ္းညႊန္ေဆြးေႏြး ပြဲ (8-23)2023-09-04
56ေပထိုခရိုင္ရံုး-ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္လက္လုပ္ လက္ေတြ႔သံုးပစၥည္းမ်ား (8-22)2023-09-01
57ထိုင္ေပၿမိ ု႔အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈဌာန-112ခုနွစ္「ေနထိုင္သူသစ္အလုပ္ အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈၿမွင္႔တင္ၿခင္းအစီအစဥ္」 (8-21)2023-09-01
58ပါတိတ္အေတြ႔အၾကံ ုအလုပ္ရံု (8-20)2023-08-30
59မ်က္နွာဖံုးပြဲေတာ္ၾကီးTaipei Masskara Festival (8-19)2023-08-30
60တထံုခရိုင္ရံုး「 ပံုၿပင္မ်ားနားေထာင္ၿပီးထိုင္ဝမ္ဘာသာစကားကိုေလ႔လာပါ」(8-18)2023-08-28