အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
41က်န္းမာေရးအာမခံတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းဝန္ထမ္းေစမည္႔ၿပ ုၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈအစီအစဥ္(112ခုနွစ္7လ1ရက္မွစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႔သည္) (7-15)2023-07-24
42ထိုင္ဝမ္တြင္ေနထိုင္ေသာနိုင္ငံၿခားသားမ်ားအတြက္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿခင္းဝန္ေဆာင္မႈေဟာ႔ လိုင္း 1990 (7-13)2023-07-18
43112ခုနွစ္ထိုင္ေပမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားမဲေပးၿခင္းကို(7/19ထိ)၊8/10~9/10တြင္အင္တာနက္မဲ ေပးမည္ (7-11)2023-07-17
44⚽ 2023ကမာၻ႔အာရံုဆီသို႔စတင္ၿခင္း—ကေလးမ်ားအတြက္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေႏြရာသီစခန္း ⚽ (7-10)2023-07-17
45ေမ်ာက္ေက်ာက္ေရာဂါကာကြယ္ၿမွင္႔တင္ေရးနွင္႔ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္သတိေပးခ်က္ (7-9)2023-07-17
46112ခုနွစ္ေနထုိင္သူသစ္အနုပညာၿမွင္႔တင္ေရးနွင္႔လူမႈေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈပေရာဂ်က္ (7-8)2023-07-12
47ေႏြရာသီပြဲေတာ္─သူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင္႔ေပ်ာ္စရာ (7-7)2023-07-12
48ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန-ေနထိုင္သူသစ္ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေလွ်ာက္လႊာသတင္းအခ်က္အလက္အစီအစဥ္ (7-6)2023-07-12
49နိုင္ငံေရးအရအလွႈေငြမ်ားလွႈဒါန္းၿခင္းဆိုင္ရာဥပေဒထုတ္ၿပန္ၿခင္း (7-5)2023-07-10
50112ခုနွစ္「ေနထိုင္သူသစ္အလုပ္အကိုင္ၿမွင္႔တင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္」၏「ေနထိုင္သူသစ္ 4ၾကိမ္ေၿမာက္အလုပ္အကိုင္နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ」(7-4)2023-07-10
51112ခုနစ္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္က်န္းမာေရးအသိပညာနွင္႔ဟိုလာအားကစားပံ႔ပိုးမႈအဖြဲ႔-က်န္းမာ၍မအိုလႈပ္ရွားမႈ~『ပို၍』ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ခ်စ္ပါ။(7-3)2023-07-10
52လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားအတြက္ေၾကာ္ၿငာၿခင္း-သင္႔ၿမိ ု႔သည္သြားလာရလြယ္ကူပါသလား။ (7-2)2023-07-10
53ေနထုိင္သူသစ္မ်ားထိုင္ဝမ္ဘာသာစကား-ေတးသီခ်င္း˙မင္နန္ယဥ္ေက်းမႈ˙ယဥ္ေက်းမႈ ေပါင္းစံုေလ႔လာေရးသင္တန္း (7-1)2023-07-10
54「Happy Goယြင္တြမ္းေၿပစာရွာေဖြေရးေပ်ာ္စရာ」စခန္းလႈပ္ရွားမႈ (6-18)2023-06-28
55လိမ္လည္မႈကာကြယ္ေရးအထူးတည္းၿဖတ္ၿခင္း (6-17)2023-06-28
56အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၏112ခုနွစ္「ဝမ္႔အမ္း46ၾကိမ္ေၿမာက္ေလ႔က်င္႔ေရး」 ဘာသာေပါင္းစံုေၾကာ္ၿငာၿခင္း (6-15)2023-06-28
57112ခုနွစ္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မူၾကိ ုေက်ာင္းမိဘ-ကေလးစီးရီးေဟာေၿပာပြဲ (6-14)2023-06-19
58112ခုနွစ္「လူငယ္ေႏြရာသီကာကြယ္ေရး—လူငယ္အထူးစီမံကိန္း」(6-13)2023-06-19
59112ခုနွစ္「ေယာဂေပ်ာ္ရႊင္မႈခႏၵာကိုယ္"အသစ္"~သတိပ႒ာန္ရင္ေယာဂ-လူငယ္ပံ႔ပိုးေရးအဖြဲ႔」 (6-12)2023-06-19
6046ၾကိမ္ေၿမာက္《ထိုင္ဝမ္ကြမ္းဟြာမဂၢဇင္း》ကိုစံုလဘာသာသံုးဘာသာၿဖင္႔ထုတ္ေဝလုိက္ၿပီ။ (6-11)2023-06-14