အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွက်င္းပသည္႔ေနထိုင္သူသစ္ပညာေရးစြမ္းရည္ၿမွင္႔တင္ေရးအစီအစဥ္ ─ေနထိုင္သူသစ္အကၿပိ ုင္ပြဲ (9-4)

✅မွတ္ပံုတင္ခ်ိန္:ယခုမွ9/25ထိ

✅မွတ္ပံုတင္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္:https://www.surveycake.com/s/llG1L

✅ၿပိ ုင္ပြဲဝင္အရည္အခ်င္း:နုိင္ငံသားကတ္(သို႔)တရားဝင္ေနထိုင္ခြင္႔ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ေနထိုင္သူသစ္

✅ၿပိ ုင္ပြဲဝင္အေၾကာင္းအရာ:အဓိကအားၿဖင္႔ေနထိုင္သူသစ္၏ေမြးရပ္ေၿမမွရိုးရာအကမ်ား

✅စံုစမ္းေမးၿမန္းရန္ဖုန္း:02-2796-2666 လိုင္းခြဲ 1114 စီစဥ္သူမစၥက်င္း

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-09-11