အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

112 ခုနွစ္「အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးကာကြယ္ေရးေန႔」- 9/16 တြင္သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ အတြက္ၾကိ ုတင္ၿပင္ဆင္နည္းကိုသင္ၾကားေပးပါသည္။ (9-8)

ထိုင္ေပအစိုးရမီးသတ္ဦးစီးဌာနသည္သင္႔အား High Fun ၿဖင္႔သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ၾကိ ုတင္ကာကြယ္ၿခင္းဆိုင္ရာေလ႔လာသင္ယူရန္ၾကိ ုဆိုပါသည္။


✅ လႈပ္ရွားမႈအခ်ိန္:9/16(စေန)13:30 မွ 16:30 ထိ။

✅ က်င္းပမည္႔ေနရာ: အမ်ိဳးသားထိုင္ဝမ္သိပၸံပညာေရးခန္းမ(စစ္လင္ခရိုင္၊စစ္စမ္းလမ္း၊ အမွတ္189)


လႈပ္ရွားမႈပြဲမွာထူးၿခားေကာင္းမြႊန္သည္႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအၿပင္ဇာတ္စင္ေဖ်ာ္ေၿဖမႈ

ေဘးအႏၱရာယ္ၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရးအေတြ႔အၾကံ ုအမ်ိဳးမ်ိဳးလည္းရိွပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿပခန္းမွၾကိ ုဆိုပါသည္။

နုိင္ငံအသီးသီးမွသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာအၾကံၿပ ုခ်က္မ်ားကိုေလ႔လာပါ။


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-09-13