အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၏အေဝးေၿပးဌာန「112ခုနွစ္ယာဥ္ေၾကာအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးလ」စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈ (9-9)

လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာၿပည္သူမ်ား၏အသိပညာကိုနက္နက္ရိႈင္းရိႈင္းသိရိွေစရန္အတြက္ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ၾကီးွဌာနသည္109ခုနွစ္မွစတင္၍နွစ္စဥ္「ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္း ေရးလ」ကိုသတ္မွတ္ကာလတခုအတြင္းၿပည္သူမ်ားယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအသိ ပညာေပးမႈမ်ားကိုနိႈးေဆာ္ခဲ႔သည္။ 


ယာဥ္မ်ားအရိွန္ေလွ်ာ႔၊ၾကည္႔၊ရပ္တန္႔သင္႔ၿပီးလမ္းသြားလမ္းလာမ်ားအႏၱရာယ္ကင္းစြာ ေမာင္းနွင္သင္႔သည္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-09-18