အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ရင္႔တ်န္႔ေဖာင္ေဒးရွင္း - 「SCRATCH.မွစကစားရန္အစီအစဥ္」(9-6)

ရင္႔တ်န္႔ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ဒုတိယမ်ဳိးဆက္သတင္းအခ်က္အလက္သိပၸံပညာေပးသင္တန္းမ်ားဖြင္႔လွစ္ေပးသည္။


「Scratch」၏အေၿခခံပရိုဂရမ္သီအုိရီကိုေလ႔လာရာတြင္ဒုတိယမ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးမ်ား ကိုေလ႔က်င္႔ေပးရန္ကၽြမ္းက်င္ဆရာမ်ားကိုငွားရမ္းထားသည္။


ဒုတိယမ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးမ်ား၏တီထြင္ဖန္တီးနုိင္မႈ၊ေတြးေခၚမႈနွင္႔ၿပႆနာေၿဖရွင္းနိုင္မႈ စြမ္းရည္တို႔ကိုလႈံ႔ေဆာ္ေပးသည္။


◈ ေခၚယူရန္ရည္ရြယ္သူ:မူလတန္း4တန္းမွ6တန္းထိဒုတိယမ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား


◈ သင္တန္းခ်ိန္:10/15(တနဂၤေႏြ) မွ11/19(တနဂၤေႏြ),တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း 9:30 မွ16:30ထိ။


◈ သင္တန္းတည္ေနရာ:ထိုင္ေပၿမိ ု႔ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမ3ထပ္(ဝမ္႔ဟြာ ခရိုင္၊ခ်န္ဆားလမ္း၊အပိုင္း2၊အမွတ္171)။


◈ မွတ္ပံုတင္ေဟာ႔လိုင္း:(02)2230-0339ကုန္းလူမႈဝန္ထမ္း။


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-09-13