အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
21ခ်င္းဖားက်ဴရွင္စင္တာ-「ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေနထိုင္မႈမိသားစု」အခမဲ႔ေဟာေၿပာပြဲ(12-10)2023-12-22
22ကာကြယ္မႈတိုးတက္ေစရန္ကာကြယ္ေဆးထိုးပါ။ (12-8)2023-12-19
23ဗီယက္နမ္၊ထိုင္းနွင္႔အင္ဒိုနီးရွားသံုးဘာသာၿဖင္႔49ၾကိမ္ေၿမာက္စံုလထုတ္ေဝသည္႔ 《ထိုင္ဝမ္ကြမ္းဟြာမဂၢဇင္း》(12-7)2023-12-19
242023 「 ထုိင္ေပခရစၥမတ္အခ်စ္အကန္႔အသတ္မရိွ」 သည္12/2 2မွစတင္၍ ရွင္းစိမ္းနန္လမ္း တြင္မီးမ်ားထြန္းထားမည္။ (12 5)2023-12-18
25【 ေၾကၿငာခ်က္】 လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာန၏112112ပညာသင္နွစ္အတြက္ေနထိုင္သူသစ္နွင္႔ ကေလးမ်ားဖြဵ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးနွင္႔ဆုမ်ား ဆုမ်ား ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္(ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို113113ခုနွစ္22လ2222ရက္တြင္လက္ခဵရန္ရည္မွန္းထားသည္ (12 3)2023-12-18
26ထိုင္ေပၿမိ ု႔သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးေကာလိပ္-113ခုနွစ္ပထမနွစ္ဝက္တြင္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ားနွင္႔အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေလ႔က်င္႔ေရးသင္တန္းသားမ်ားေခၚယူၿခင္း (11-13)2023-12-04
27ထုိင္ေပၿမိ ု႔အစုိးရေငြစာရင္းရံုး-112ခုနွစ္အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငြနွင္႔အသံုးစရိတ္စစ္တမ္း (11-11) 2023-11-28
28နန္မိန္ေဈးကို10လတြင္အစမ္းလည္ပတ္ရန္အတြက္ၿပန္လည္ဖြင္႔လွစ္မည္။ (11-8)2023-11-20
29အင္ဒိုနီးရွားပါတိတ္ဖန္တီးမႈၿပပြဲ (11-7)2023-11-15
30ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ၾကီးဌာနအေဝးေၿပးဗ်ဴရို-အလွတရားမ်ားရပ္တန္႔ၿခင္းၿဖင္႔စတင္ပါ။ (10-8) 2023-10-27
31ထုိင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဗ်ဳရို-စက္ဘီးစီးၿခင္းယဥ္ေက်းမႈသစ္ (10-7)2023-10-24
32ထုိင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရအလုပ္သမားဗ်ဴရို「113ခုနွစ္ထုိင္ေပၿမိ ု႔ထူးခၽြန္လုပ္သားေရြးခ်ယ္ၿခင္း」အတြက္ စတင္မွတ္ပံုတင္နုိင္ၿပီ (10-6)2023-10-24
332023ထိုင္ေပဆီမီးေရေမ်ာပြဲေတာ္11/19တြင္ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာေရာက္လာပါၿပီ။ (10-5)2023-10-20
342023ထိုင္ေပဆီမီးေရေမ်ာပြဲေတာ္ေရာက္ပါၿပီ-လာမည္႔နွစ္တြင္ကံေကာင္းေစရန္ဆီမီးေရ ေမ်ာဆုေတာင္းရန္ (10-4) 2023-10-17
35【U-Sport ထိုင္ေပေပ်ာ္စရာအားကစား U ဒဂၤါးၿပားမွတ္ပံုတင္ၿခင္းဒုတိယလိႈင္းစတင္ၿပီ!】 (10-3)2023-10-13
36ကၽြန္ုပ္၏ကာဗြန္ေလွ်ာ႔ခ်ေရးစာအုပ္-လစဥ္ေလယာဥ္လက္မွတ္မဲနိွႈက္ပါ (10-2)2023-10-06
37လူတိုင္းရင္တြမ္းေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားကိုနွစ္သက္ တရားမဝင္စီးကရက္(သို႔) အရက္အတု မ်ားမဝယ္ပါနွင္႔။ (10-1)2023-10-06
38【နန္မိန္လက္ဆင္႔ကမ္းေစ်း9/29ေန႔အထိဖြင္႔ပါသည္။】(9-19)2023-10-02
39စစ္လင္ၿမိ ု႔ေစ်းေၿမညီထပ္ရိွအစားအစာလမ္းကိုၿပ ုၿပင္မြမ္းမံေနၿပီး10/2မွစတင္၍ပိတ္မည္။ (9-18)2023-10-02
40◈ဝါဒၿဖန္႔ခ်ိေရး-112ခုနွစ္တြင္ၿပည္သူ႔ရံပံုေငြတုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးကိုစတင္ခဲ႔ပါသည္။ (9-17)2023-10-02