အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
21တထံုခရိုင္ရံုးက 9/8-10/8 က်င္းပသည္႔「ေရ႔ႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္မင္နန္ဘာသာစကား သင္တန္း」(8-4)2021-08-25
22ထိုင္ေပၿမ ို႔ေၿမာက္ပိုင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားေစာင္႔ေရွာက္မႈဌာန 8/26ရုပ္ပံုစာအုပ္အိမ္ အြန္လိုင္းသင္တန္း!(8-3)2021-08-25
23က်ံဳးစန္းခရိုင္ရံုးမွ 9/1-9/15 က်င္းပသည္႔ ဖေယာင္းတိုင္လက္မႈပညာနွင္႔ ရနံ႔ကုထံုး ေနထိုင္မႈဘဝသင္တန္း (8-2)2021-08-24
24ေၾကညာခ်က္:စစ္လင္နွင္႔ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမဖြင္႔လွစ္ၿခင္းအေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္(8-5)2021-08-23
25ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္အမ်ိဳးသမီးနွင္႔မိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမွ 9/17- 10/21က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ေပ်ာ္ရႊင္ေသာမိသားစုေဟာေၿပာပြဲအစီအစဥ္」 (8-6)2021-08-23
26​ထိုင္ေပၿမိ ု႔ဝိန္စန္းခရိုင္ရံုးမွ 9/1-10/6 ထိုင္းဘာသာနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာနွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို က်င္းပခဲ႔သည္「ငါနဲ႔အတူထိုင္းဘာသာေလ႔လာမယ္」(8-1)2021-08-17
27ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္အမ်ိဳးသမီးမိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမွက်င္းပသည္႔「မိမိ ကိုယ္ကိုကုစားေပးေသာေပါ႔ပါးသည္႔ေလ႔က်င္ခန္း~လူလတ္ပုိင္းနွင္႔သက္ၾကီးပိုင္းေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္မ်ားအတြက္အေထာက္အပံ႔ေပးေသာအဖြဲ႔」(7-12)2021-08-04
28​ေန႔ဟူခရိုင္ရံုးမွ 8/28-10/23က်င္းပသည္႔「အင္ဒိုနီးရွားဘာသာစကားနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈ နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ」(7-11)2021-08-02
29က်ံဳးက်ိန္းခရိုင္ရံုးမွ 9/8-10/8 က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္မ်ားထိုင္ဝမ္ အစားအစာဖန္တီးမႈအေၿခခံသင္တန္း」(7-10)2021-08-02
30ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရအားကစားဌာနမွ 8/21、9/4、9/12 က်င္းပသည္႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသား သစ္「ကေလးမ်ားေဘာလံုးေလ႔က်င္႔ေရးစခန္း」!(7-9)2021-08-02
31​ေၾကၿငာခ်က္:07/27-08/09စစ္လင္နွင္႔ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမဖြင္႔လွစ္ၿခင္း အေၿခအေနေဖာ္ၿပခ်က္ (7-8)2021-07-29
32ထိုင္ေပၿမိ ု႔အေရွ႔ပိုင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးစခန္းမွ 8/4-8/6 က်င္းပသည္႔「ကေလးမ်ားဘဝလြတ္လပ္ေရးစခန္း」!(7-7)2021-07-26
33​လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနက「ေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္အခမဲ႔လက္ေတာ႔ပ္(သို႔) တက္ပလက္ငွားရမ္းၿခင္းဝန္ေဆာင္မႈကိုေပးသည္」!(7-6)2021-07-26
34​ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္မိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာတြင္အခမဲ႔အြန္လိုင္း ဥပေဒအၾကံေပးဝန္ေဆာင္မႈ!(7-5)2021-07-23
35လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင္႔ေလ႔က်င္႔သူမ်ား၏လမ္းညႊန္မႈစီမံ ခန္႔ခြဲမႈအစီအမံအပိုဒ္8 ၿပင္ဆင္ၿခင္း (7-4)2021-07-23
36​ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေၿမာက္ပိုင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္မ်ားအတြက္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးစခန္းရိွ 7/22ရုပ္ပံုစာအုပ္အိမ္အြန္လိုင္းသင္တန္း!(7-3)2021-07-20
37ၾကၿငာခ်က္:ဝမ္႔ဟြာနွင္႔စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမတြင္ 7/13မွစ၍စကားၿပန္ ဖုန္းၿဖင္႔တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားၿပန္လည္စတင္မည္ (7-2)2021-07-15
38​ဤၿမိ ူ႕မွမွတ္ပံုတင္ၿခင္းမၿပ ုမီေနထိုင္သူသစ္မ်ားအထူးအေၿခအေနမ်ားနွင္႔ၾကံ ုေတြ႕႔ ရပါကထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရ၏လူမႈေရးဆိုင္ရာဌာနသို႔အေရးေပၚလူေနမႈအကူအညီအတြက္ ေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္။ (7-1)2021-07-06
39​ေၾကၿငာခ်က္:ဟြမ္႔ဟြာနွင္႔စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ခန္းမပိတ္ခ်ိန္ကိုကပ္ေရာ ဂါတတိယအဆင္႔ေၿဖေလ်ာ႔သည္ထိတိုးခ်ဲ႔လိုက္သည္ (6-5)2021-06-28
40​လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမွက်င္းပမည္႔「ေနထုိင္သူသစ္ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုစြမ္းရည္ မြမ္းမံသင္တန္း」ကို 110ခုနွစ္8လမွ 111ခုနွစ္1လသုိ႔ေရႊ႔ဆိုင္းမည္ (6-4)2021-06-25