အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရရဲဌာနအၾကီးအကဲမွထုတ္လႊင္႔ေသာဝါဒၿဖန္႔မႈအႏွစ္ခ်ဳပ္ (9-3)

ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရရဲဌာနအၾကီးအကဲသည္မႈခင္းၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရးၿမွင္႔တင္ေရးေဆာင္ ရြက္ရန္ထိုင္ေပအသံလႊင္႔ဌာနသို႔သြားေရာက္ခဲ႔သည္။

လိမ္လည္မႈဆုိင္ရာနုိင္ငံသားမ်ား၏အသိပညာကိုၿမွင္႔တင္ပါ။

◈စကားလံုးေတြကိုသိၿပီးစိတ္တည္ၿငိမ္ေအာင္ထားပါ။

◈ေငြထုတ္ၿခင္း/ေငြလႊဲၿခင္း/လႊဲေၿပာင္းၿခင္းမ်ားသည္လိမ္လည္မႈအႏၱရာယ္ၿဖင္႔လိုက္ပါသြား သည္။

◈ရင္နွီးၿမွ ုပ္နွံမႈသည္တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုလိုက္နာသင္႔သည္၊အြန္လိုင္းေၾကာ္ၿငာ မ်ားကိုအလြယ္တကူမယံုၾကည္ပါနွင္႔။

◈ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကိုသတိၿဖင္႔ဆက္ဆံသင္႔ၿပီးအလိုအေလ်ာက္ မၿဖည္႔သြင္းသင္႔ပါ။

◈အၿခားသူမ်ား၏ညႊန္ၾကားခ်က္အရATM(သို႔)အြန္လိုင္းဘဏ္လုပ္ငန္းကိုမလည္ပတ္ပါနွင္႔။

◈အရင္ဆံုးစစ္ေဆးၿပီးမွေငြေပးေခ်ၿခင္းဆိုင္ရာအေလ႔အက်င္႔ေကာင္းကိုေမြးၿမ ူပါ။

https://drive.google.com/drive/folders/1or_6SxvLCyTOUluJ8xwko91I-pQFhaiA

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-09-07