အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈ -112ခုနွစ္ဒုတိယအၾကိမ္ေနထိုင္သူသစ္လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈ (9-5)

✅စုရံုးခ်ိန္:9/22(ေသာၾကာ)8:50

✅စုရံုးတည္ေနရာ:မုန္႔က်ာ101အေဆာက္အအံုၾကီး1ထပ္(မုန္႔က်ာတေတာက္အမွတ္101)

✅လည္ပတ္ခ်ိန္:9:00 မွ17:00

✅လည္ပတ္ေနရာမ်ား:ထိုင္ေပWဟိုတယ္နွင္႔ရင္းတီကယ္ဟိုတယ္။

✅မွတ္ပံုတင္အထူးလိုင္း:(02)23085321 မစၥက်န္း703 ,မစၥရန္712 ။

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရိွနာမည္ၾကီးဟိုတယ္2လံုးသို႔သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ႔သည္။

ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားခရီးသြားလုပ္ငန္းနွင္႔တည္ခိုေရးလုပ္ငန္း၏တကယ္႔အလုပ္ပရိုဖိုင္နွင္႔အလုပ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုနားလည္ပါေစ။

အလုပ္အကိုင္ေစ်းကြက္အေၾကာင္းပိုမိုေလ႔လာပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-09-11