အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
1113ခုနွစ္စစ္လင္၊ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားခန္းမပိတ္ရက္ေၾကၿငာၿခင္း (12 4)2023-12-18
2ထုိင္ေပၿမိ ု႔စစ္လင္၊ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမေနရာငွားရမ္းအသံုးခ်ၿခင္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားေနာက္ဆံုးမြမ္းမံေၾကၿငာခ်က္ (4-14)2023-04-27
32023 ခုနှစ်တွင် Shilin နှင့် Wanhua New Immigrant Halls များပိတ်သည့်နေ့များတွင် ကြေငြာချက် (12-5)2023-01-02
4ရွင္းလင္ဘာသာၿပန္အဖြဲ႔-ဘာသာစံုစကားၿပန္သင္တန္းအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (2-12)2024-02-28
5ရွႈင္႔ယိခရိုင္းရံုး-ေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္အိမ္တြင္းသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းေရးသင္တန္း (2-11)2024-02-28
6ထိုင္ေပၿမိ ု႔ခ်င္းဖားက်ဴရွင္စင္တာ-ငါနဲ႔မင္းၾကားကရင္းနွီးတဲ႔အၿပန္အလွန္ဆက္ဆံေရး (2-10)2024-02-28
7စုန္းစန္းခရိုင္ရံုးေနထိုင္သူသစ္လက္သည္းအလွၿပင္သင္တန္း (2-9)2024-02-28
8ရင္႔တ်န္႔ေဖာင္ေဒးရွင္း-ေနထိုင္သူသစ္ေရရွည္ေစာင္႔ေရွာက္မႈဝန္ေဆာင္မႈအရင္းအၿမစ္မိတ္ ဆက္ေဟာေၿပာပြဲ (2-8)2024-02-28
9က်ံဳးစန္းခရိုင္ရံုး-ၿငိမ္႔ေညာင္းေသာအင္ဒုိနီးရွားဂီတသင္တန္း (2-7)2024-02-28
10နန္ကန္ခရိုင္ရဵုး ေနထိုင္သူသစ္အြန္လိုင္းအလွအပေရးရာသင္တန္း (2-6)2024-02-22
11ေနထိုင္သူသစ္ကြန္ပ်ဴတာလက္ေတြ႔အသဵုးခ်သင္တန္း (2-5)2024-02-22
12တအန္းခရိုင္ရဵုး 113113ခုနွစ္ေနထိုင္သူသစ္သင္တန္း (2-4)2024-02-22
13113ေနထိုင္သူသစ္အိုးစိုက္ဥယ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးကုသၿခင္းသင္တန္း (2-3)2024-02-22
14ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေတာ္အစိုးရ-သားဖြားေထာက္ပံ႔ေၾကးအေကာင္းဆံုးအစီအစဥ္ (2-2) 2024-02-15
15ထိုင္ေပၿမိ ု႔က်ံဳးက်ိန္းခရိုင္ရံုး-「ေနထိုင္သူသစ္လမ္းညႊန္ဝန္ထမ္းသင္တန္း」(2-1) 2024-02-15
162022ခုနွစ္မသန္မစြမ္းသူမ်ားအခြင္႔အေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ CRPD (1-5)2024-01-25
17ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရရဲဌာန-လိမ္ညာမႈၾကီး6ခုသိရန္ဝါဒၿဖန္႔ၿခင္း (1-4)2024-01-24
18ထို္င္ေပၿမိ ု႔ကိုဗစ္ XBB.1.5ကာကြယ္ေဆးကာကြယ္မႈကာကြယ္ေဆးတစ္ေခ်ာင္းထိုးၿပီးကံစမ္း မဲနိႈက္လိုက္ပါ (1-3)2024-01-24
19ခ်င္းဖားက်ဴရွင္စင္တာ-「အလုပ္-မိသားစုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ」အခမဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲ (1-2)2024-01-19
20ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဝ၊ယီခ်ီသင္ယူၿခင္း -EXCEL-TQC စာေမးပြဲအတန္း (1-1)2024-01-19