အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
1စီးပြားေရးနာလန္ၿပန္ထေစေရး5ဆတိုးကူပြန္နွင္႔ပတ္သက္ေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ား (9-11)2021-09-22
2ေၾကၿငာခ်က္:ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ခန္းမေဆာင္းဦးရာသီပြဲေတာ္ဆက္တိုက္ပိတ္ရက္ (9/18-9/21) (9-11)2021-09-22
3က်ံဳးစန္းခရိုင္ရံုးက 10/1က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္ဖေယာင္းတိုင္နွင္႔ အေမႊးနံ႔သာလက္မႈသင္တန္း」 (9-10)2021-09-22
4က်ံဳးစန္းခရိုင္ရံုးက 9/29 က်င္းပသည္「ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္ အဆင္႔ၿမင္႔ သားေရလက္မႈသင္တန္း」 (9-9)2021-09-22
5စစ္လင္ခရိုင္ရံုးက 9/28-10/22က်င္းပသည္「ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ရာသီဥတုေလးမ်ိဳး အေမႊးနံ႔သာအဆီက်န္းမာေရးသင္တန္း」(9-8)2021-09-22
6ရင္႔တ်န္႔ေဖာင္ေဒးရွင္းက 9/22-11/9က်င္းပသည္႔「ေဘဘီေမေမက်န္းမာေသာေအရိုးဗစ္ yo」သင္တန္း (9-7)2021-09-22
7ေၾကညာခ်က္:ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးကာလအတြင္းေနရာ အသီးသီးအသံုးၿပ ုရန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (110 ခုနွစ္ 9 လ) (9-6)2021-09-15
8ေဆာင္းဦးရာသီပြဲေတာ္နီးကပ္လာၿပီၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔အာဖရိကဝက္နာေရာဂါကာကြယ္ရန္ေက်းဇူးၿပ ု၍ၿပည္ပမွဝက္သားထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား(သုိ႔)အသားပါဝင္ေသာလမုန္႔ကဲ႔သို႔ ကြာရန္တင္းပစၥည္းမ်ားယူေဆာင္လာၿခင္းမၿပ ုပါနွင္႔။ (9-5)2021-09-15
9အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာနလုပ္သားအင္အားဖြံ႔ၿဖိ ုးေရးေအဂ်င္စီကၽြမ္းက်င္မႈအသိအမွတ္ ၿပ ုလက္မွတ္စင္တာက9/7-9/16က်င္းပသည္႔「110ခုနွစ္တတိယအၾကိမ္အမ်ိဳးသားကၽြမ္း က်င္ပညာရွင္လက္မွတ္ မွတ္ပံုတင္ၿခင္းလုပ္ငန္း」 (9-4)2021-09-15
10စစ္လင္ခရိုင္ရံုးက 9/15、9/17 က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားစြန္႔ဦးတီထြင္မႈသစ္—အြန္လုိင္းေစ်းကြက္ရွာေဖြၿခင္းလြယ္ကူေသာလက္စြဲသင္တန္း」 (9-3) 2021-09-15
11ထိုင္ေပၿမိ ု႔အေရွ႔ပုိင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားေစာင္႔ေရွာက္မႈအေၿခစိုက္စခန္းက 9/18、10/2 က်င္းပသည္႔「လက္လုပ္လား?ကိုယ္တိုင္လုပ္!」ကေလးမ်ားအတြက္အြန္လုိင္း ဖန္တီးမႈအေတြ႕အၾကံ ုသင္တန္း (9-2)2021-09-06
12ေန႔ဟူခရိုင္ရံုးက 9/28-10/26「ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္လက္သည္းအလွဆိုးသင္တန္း」 (9-1)2021-09-06
13ထုိင္ဝမ္ကြမ္းဟြာမဂၢဇင္း၏ဗီယက္နမ္၊ထိုင္းနွင္႔အင္ဒိုနီးရွားဘာသာစာေစာင္မ်ားကို8လတြင္အြန္လိုင္း၌ၾကည္႔ရႈမည္။ (8-14)2021-09-02
14လုပ္သားၿပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးရံုးက 9/11-10/15က်င္းပသည္႔「ကၽြန္ုပ္၏ေရႊ႔ ေၿပာင္းအလုပ္သမားမိသားစု」အြန္လိုင္းၿပပြဲနွင္႔အြန္လိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ (8-13)2021-09-02
15ရင္႔တ်န္႔ေဖာင္ေဒးရွင္းက 9/4-10/25တြင္က်င္းပေသာ「ေနထိုင္သူသစ္မ်ားထိုင္ဝမ္သီခ်င္းဆိုမႈသင္တန္း」 (8-12)2021-09-02
16အာဖရိကဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါကူးစက္မႈကိုတံု႔ၿပန္သည္႔အေနၿဖင္႔ထိုင္ေပၿမိ ု႔အေရွ႔ ေတာင္အာရွအစားအစာေရာင္းခ်သူမ်ားအေၾကာင္းစစ္တမ္းတစ္ခုကိုအေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ႔သည္။ (8-11)2021-09-02
17အာဖရိကဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါကိုၿပည္သူအားလံုးအတူကာကြယ္ၾကပါစို႔။ (8-10)2021-08-30
18ရွင္႔ယိခရိုင္ရံုးက 9/7-11/16 က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္အေၿခခံအဂၤလိပ္ စကားေၿပာနွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ」(8-9)2021-08-30
19ေပထိုခရိုင္ရံုးက 9/14-10/19 က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္စကၠဴလိပ္ DIY စီးရီးအြန္လိုင္းသင္တန္း」(8-8)2021-08-30
20ေက်းဇူးၿပ ု၍ေစ်းကြက္တြင္အရင္းအၿမစ္မသိရေသာဝက္သားထုတ္ကုန္မ်ားမဝယ္ပါနွင္႔(ဝက္သားစိမ္းလိပ္မ်ား၊ဝက္ေပါင္ေၿခာက္ဝက္အူေခ်ာင္းမ်ား၊ေဟာ႔ေဒါ႔မ်ား၊အသားမုန္႔စသည္မ်ားအပါအဝင္)၊ကၽြန္ုပ္တို႔နုိင္ငံရိွဝက္ေမြးၿမ ူေရးလုပ္ငန္းကိုအႏၱရာယ္ၿမင္႔မားေသာအဆင္႔မွေရွာင္ရွားရန္တရားမဝင္အေၿခအေနေတြ႔ပါကေက်းဇူးၿပ ု၍ သက္ဆိုင္ရာ အသားထုတ္ကုန္ မ်ားကိုတိရစာၦန္ကာကြယ္ေရးဌာနသို႔သတင္းပို႔ပါ၊အသိေပးရန္သီးသန္႔လိုင္း 1999(သို႔) 0800-039-131。 (8-7)2021-08-30