အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထုိင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရအလုပ္သမားဗ်ဴရို「113ခုနွစ္ထုိင္ေပၿမိ ု႔ထူးခၽြန္လုပ္သားေရြးခ်ယ္ၿခင္း」အတြက္ စတင္မွတ္ပံုတင္နုိင္ၿပီ (10-6)

113ခုနွစ္ထုိင္ေပၿမိ ု႔လူရည္ခၽြန္လုပ္သား၊ထူးခၽြန္လုပ္သားမ်ားယခုမွစတင္မွတ္ပံုတင္နုိင္ၿပီ။

◈လူရည္ခၽြန္လုပ္သားမ်ားမွတ္ပံုတင္ၿခင္းကိုေၾကၿငာသည္႔ေန႔မွ112ခုနွစ္11လ17ရက္ေန႔ထိ။

◈ထူးခၽြန္လုပ္သားမ်ားမွတ္ပံုတင္ၿခင္းကိုေၾကၿငာသည္႔ေန႔မွ112ခုနွစ္12လ31ရက္ေန႔ထိ။

မွတ္ပံုတင္ၿခင္းအရည္အခ်င္း၊ခြဲတမ္း၊မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားစသည္႔အေသးစိတ္အတြက္လင္႔ခ္ကိုၾကည္႔ပါ။【အစီအစဥ္နွင္႔ပူးတြဲခ်က္မ်ား】

https://bola.gov.taipei/News_Content.aspx?n=4A519A52B9D376CD&sms=78D644F2755ACCAA&s=71E661DDE227514A

ထုိင္ေပၿမိ ု႔အစုိးရအလုပ္သမားဗ်ဴရိုသို႔စာၿဖင္႔ေပးပို႔ပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-10-24