အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ကာကြယ္မႈတိုးတက္ေစရန္ကာကြယ္ေဆးထိုးပါ။ (12-8)

1.     ၿပည္တြင္းၿပည္ပတြင္ COVID-19 မ်ိဳးကြဲပ်ံ႔နွံ႔မႈအေပၚတံု႔ၿ႔ပန္သည္႔အေနၿဖင္႔ေမာ႔တယ္န XBB.1.5 ကာကြယ္ေဆးထိုးနွံၿခင္းလုပ္ငန္းကို(ေနာက္ပိုင္း XBB.ကာကြယ္ေဆး အၿဖစ္ ရည္ညႊန္းသည္)112ခုနွစ္9လ26ရက္ေန႔မွစတင္ထုိးေပးမည္၊အသက္6လအထက္လူတိုင္း XBB.ကာကြယ္ေဆးမထိုးရေသးေသာမည္သူမဆို XBB.ကာကြယ္ေဆး1ၾကိမ္ရရိွနုိင္ပါ သည္၊ XBB.ကာကြယ္ေဆးသည္လက္ရိွပ်ံ႔နွ႔ံေနေသာမ်ိဳးကြဲအားလံုုးကိုကိုယ္ခံအားကာ ကြယ္ေပးပါသည္။

 

2.     သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားသည္ COVID-19 ၏ၿပင္းထန္ေသာေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား ၿဖစ္နုိင္ေၿခမ်ားေသာအုပ္စုၿဖစ္ၿပီးယခုနွစ္ကုန္ပိုင္းနွင္႔နွစ္ဆန္းပိုင္းမ်ားတြင္ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံ  ၿပန္သြားၾကသည္၊ေရာဂါစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနမွခန္႔မွန္းသည္မွာကူးစက္ေရာဂါသည္ 113ခုနွစ္ အေစာပိုင္းတြင္အထြတ္အထိပ္သို႔ေရာက္ရိွမည္ဟုခန္႔မွန္းထားသည္၊လူတို႔၏ကိုယ္ခံစြမ္း အားနွင္႔ကာကြယ္မႈၿမွင္႔တင္ရန္အတြက္သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ားအားတတ္နိုင္သမွ်ကာကြယ္ ေဆးထိုးရန္တိုက္တြန္းပါသည္၊12လ31ရက္ေန႔မတိုင္မီ XBB ကာကြယ္ေဆးၿပီးေၿမာက္ ေသာအသက္65နွစ္အထက္သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားသည္ကူပြန္လက္ေဆာင္ယြမ္500နွင္႔ COVID-19 အိမ္သံုးအၿမန္စစ္ေဆး10ေခ်ာင္းကိုရရိွမည္ၿဖစ္သည္။

3.     ယခုမွ112ခုနွစ္12လ31ရက္ထိအသက္50အထက္ၿပည္သူမ်ားကာကြယ္ေဆးကို ဤၿမိ ု႔လွ်န္ေဟာ္ေဆးရံု၏12ဧရိယာၿပင္ပလူနာေဆးခန္းတြင္ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးကို ထိုးနိုင္သည္၊တစ္ရႈးတစ္တြဲရရိွမည္။

 

သက္ဆိုင္ရာကာကြယ္ေဆးထိုးနံွၿခင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုတုိင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရက်န္းမာေရးဗ်ဴရို၏COVID-19ကာကြယ္ေဆးထိုးသည္႔ေနရာအခ်က္အလက္(ဝက္ဘ္ဆိုဒ္:

သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက် )。

 

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-12-19