အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

တအန္းခရိုင္ရဵုး 113113ခုနွစ္ေနထိုင္သူသစ္သင္တန္း (2-4)

https://dado.gov.taipei/Default.aspx

သို႔ ဖုန္း(02)23511711 လုိင္းခြဲ89038903မစၥခ်ိန္ကို ေခၚဆိုပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-02-22