အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

အင္ဒိုနီးရွားပါတိတ္ဖန္တီးမႈၿပပြဲ (11-7)

အင္ဒိုနီးရွားပါတိတ္မ်ားသည္ရွည္လ်ားေသာသမုိင္းေၾကာင္းရိွၿပီးရိုးရာအခမ္းအနားအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ေပါင္းစပ္အသံုးၿပ ုၾကသည္၊ပံုစံမ်ားသည္ထူးၿခားေသာအဓိပၸါယ္မ်ားရိွ သည္၊ကုလသမဂၢမွပါတိတ္ကိုအင္ဒိုနီးရွား၏မထင္ရွားေသာယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္အၿဖစ္သတ္မွတ္ခဲ႔သည္။

 

✅တည္ေနရာ:စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမ(စစ္လင္တတုန္းလမ္း၊အမွတ္75)

✅အခ်ိန္:11/7-11/24 (တနလၤာခန္းမနား)၊နံနက္9နာရီ-12နာရီ၊ေန႔လည္2နာရီ-5နာရီထိ

 

ယခုတစ္ၾကိမ္တြင္အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံဂ်ာဗာမွကၽြမ္းက်င္ေသာပါတိတ္လိုင္စင္ရရိွထားေသာ ကၽြမ္းက်င္စစ္ေဆးသူနွင္႔သင္တန္းဆရာ Saian သည္ပထမဆံုးအၾကိမ္ပါတိတ္နွင္႔ထိေတြ႔ ခြင္႔ရေသာေက်ာင္းသား25ဦးကိုဦးေဆာင္ရန္ဖိတ္ၾကားခဲ႔သည္၊အင္ဒိုနီးရွားပါတိတ္ဝတ္စံု မ်ား၏ၾကိ ုဆိုမႈအေတြ႔အၾကံ ုကိုဆိုက္တြင္ေပးထားသည္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-11-15