အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထုိင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဗ်ဳရို-စက္ဘီးစီးၿခင္းယဥ္ေက်းမႈသစ္ (10-7)

မွန္ကန္ေသာလမ္းအသံုးၿပ ုမႈသေဘာတရားကိုနိႈးေဆာ္ရန္အတြက္ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစုိးရသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဗ်ဴရိုမွယာဥ္အႏ ၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးသေဘာတရားကိုၿမွင္႔တင္ရန္နွင္႔လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားအတြက္ေဘးကင္းေသာပတ္ဝန္းက်င္ကိုၿမွင္႔တင္ရန္「စက္ဘီးစီးၿခင္းယဥ္ ေက်းမႈသစ္」ကာတြန္းထုတ္လုပ္ၿပီးထုတ္လႊင္႔ခဲ႔ပါသည္။

https://reurl.cc/gaRz3p

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-10-24