အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရရဲဌာန-လိမ္ညာမႈၾကီး6ခုသိရန္ဝါဒၿဖန္႔ၿခင္း (1-4)

ထုိင္ေပၿမိ ု႔တြင္အသက္အရြယ္အလိုက္လိမ္လည္မႈအသိပညာေပးေရးကိုဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရရဲဌာနသည္အဓိကအုပ္စုၾကီးသံုးစု (သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား၊ရုံးဝန္ထမ္းမ်ား၊ေက်ာင္းသားမ်ား)ဟု112ခုနွစ္တြင္ခြဲၿခမ္းစိတ္ၿဖာခဲ႔ပါသည္၊အႏၱရာယ္ၿမင္႔မားေသာလိမ္လည္မႈနည္းစနစ္မ်ားသည္အင္အားနည္းေသာအုပ္စုမ်ား ကိုထိခိုက္လြယ္သည္။

ဆိုရွယ္မီဒီယာမွာရုတ္တရက္ေပၚလာတဲ႔ရင္းနွီးၿမ ုပ္နွံမႈအခ်က္အလက္မ်ားသည္လိမ္လည္မႈအုပ္စုကေငြကုန္ခံၿပီးေၾကာ္ၿငာတာၿဖစ္နုိင္ေၿခမ်ားတယ္ေနာ္❗

လိမ္လည္မႈနည္းပညာမ်ားတိုးတက္ေၿပာင္းလဲေနၿပီၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔သင္၏လိမ္လည္မႈကာကြယ္ၿခင္းစြမ္းရည္ကိုအပ္ဒိတ္လုပ္ရန္မေမ႔ပါေနာ္❗❗


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-01-24