အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေတာ္အစိုးရ-သားဖြားေထာက္ပံ႔ေၾကးအေကာင္းဆံုးအစီအစဥ္ (2-2)

《ဗဟုသုတမ်ားလဲလွယ္ကူညီပါ》

◈မိခင္မ်ားနွင္႔ကေလးငယ္မ်ား၏က်န္းမာေရးကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရ သည္ 113ခုနွစ္မွစတင္၍「#လက္ထပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းကိုယ္ဝန္မေဆာင္မီက်န္းမာေရးစစ္ ေဆးၿခင္း」 ကိုဖြင္႔လွစ္ခဲ႔သည္၊လက္မထပ္မီစစ္ေဆးမႈမ်ားနွင္႔မုေလာ႔စစ္ကြမ္ေဟာ္မုန္း (AMH) စမ္းသပ္မႈအသစ္ကိုခြင္႔ၿပ ုေပးခဲ႔သည္၊ထို႔အၿပင္#ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား「ကိုယ္ ဝန္ဆိပ္တက္ၿခင္း」စစ္ေဆးၿခင္းဆိုင္ရာေထာက္ပံ႔ေၾကးမ်ားကိုလည္းထည႔္သြင္းထားပါ သည္။


◈「အိမ္ေထာင္ၿပ ုၿပီးကိုယ္ဝန္မေဆာင္မီက်န္းမာေရးစစ္ေဆးၿခင္း」အိမ္ေထာင္မရိွသူမ်ားမိမိ စရိတ္ၿဖင္႔ေပးေဆာင္ရမည္၊ေဆးစစ္သည္႔ေန႔မွတစ္နွစ္အတြင္းအိမ္ေထာင္ၿပ ုသူမ်ားသည္「ေဆးေၿပစာမူရင္း」、「စစ္ေဆးခ်က္အစီရင္ခံစာမိတၱဴ」、「လက္ထပ္စာခ်ဳပ္မိတၱဴ」、「ေထာက္ပံ႔ေၾကးေလွ်ာက္္လႊာပံုစံ」နွင္႔「ေၿပစာ」စသည္႔အခ်က္အလက္မ်ားကို#ထိုင္ေပ ၿမိ ု႔ေတာ္အစိုးရက်န္းမာေရးဗ်ဴရိုသို႔တင္ၿပေလွ်ာက္ထားပါ။


◈သက္ဆိုင္ရာေထာက္ပံ႔ေၾကးအခ်က္အလက္မ်ားနွင္႔အထူးခန္႔အပ္ထားေသာေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစာရင္းမ်ားအတြက္က်န္းမာေရးဗ်ဴရိုဝက္ဘ္ဆိုဒ္/မိခင္နွင္႔ကေလး ဉာဏ္ရည္ဖြံ႔ၿဖိ ုးရန္/မိခင္က်န္းမာေရး/ကိုယ္ဝန္ေကာင္းေအာင္ကူညီပါ」အထူးက႑ (ဝက္ဘ္ဆိုဒ္:https://health.gov.taipei/cp.aspx?n=BB1D7E05DE9C88C0) တြင္စံုစမ္းေမးၿမန္းနုိင္ပါသည္။

ဆက္စပ္ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ေက်းဇူးၿပ ု၍က်န္းမာေရးဗ်ဴရိုဝက္ဘ္ဆိုဒ္(သို႔)နိုင္ငံသားေဟာ႔လိုင္း1999လိုင္းခြဲ1833သို႔ဆက္သြယ္ပါ။


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-02-15