အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေဆာင္းဦးရာသီၿပန္လည္ဆံုဆည္းၿခင္း ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးပိုမိုေအာင္ၿမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ (C/9-7)

1.ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေဟာ္ပင္ဥယ်ာဥ္၌အသားကင္ၿခင္းကိုတားၿမစ္သည္။ 
2. ေဆာင္းဦးရာသီပြဲေတာ္လႈပ္ရွားမႈကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား(အတြင္း80၊အၿပင္ 300ဦး)ကိုဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ၿဖစ္ၿပီးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးမတ္စ္ခ္တပ္ ပါ၊အစားအစာမေထာက္ပံ႔ပါ။
3.အစာစားစဥ္အကာသံုးရန္(သို႔)ၿခားထိုင္ရန္ထိန္းသိမ္းဖို႔လိုသည္။
4.မတ္စ္ခ္တပ္ပါ၊လက္ကိုမၾကာခဏေဆးပါ၊1.5မီတာထက္ပိုေသာလူမႈအကြာအေဝးကိုထားပါ။