အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

2025စြမ္းေပ(ထိုင္ေပ၊နယူးထိုင္ေပ)ကမာၻ႔ဖလားၿပိ ုင္ပြဲစာရင္းသြင္းရန္30%ေလွ်ာ႔ေစ်းသက္တမ္းတိုးထားပါသည္။ (4-5)

ယခုမွစ၍2024ခုနွစ္6လ17ရက္ထိစာရင္းသြင္းၿခင္းအတြက္30%ေလွ်ာ႔ေစ်းကိုခံစားနိုင္ပါ သည္။

ၿပိ ုင္ပြဲအခ်ိန္ဇယား:2025/05/17 - 05/30


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-04-24