အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေပထိုခရိုင္ရံုး-ေနထိုင္သူသစ္မင္နန္ဘာသာစကားနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္း (3-14)

သင္တန္းကာလ: 5/2~5/31 အဂၤါ၊ၾကာသပေတးေန႔တိုင္း 13:30~16:30

သင္တန္းမွတ္ပံုတင္ရန္: https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-03-29