အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔113စာသင္နွစ္ အမ်ားၿပည္သူနွင္႔အက်ိဳးအၿမတ္မယူေသာမူၾကိ ုေက်ာင္းပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမွေက်ာင္းသားမ်ားေခၚယူၿခင္း (4-6)

အိမ္တြင္2-5နွစ္အရြယ္ကေလးရိွေသာမိဘမ်ားေက်းဇူးၿပ ု၍ေက်ာင္းသားမ်ားေခၚယူသည္႔ ရက္စြဲနွင္႔သက္ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင္႔အညီကေလးမ်ားေက်ာင္းတက္ရန္စာရင္းသြင္းပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-04-24