အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ဒုတိယေရခဲတိုက္ခန္းမသုိ႔「ဟြမ္အင္းသီးသန္႔ကား」အခမဲ႔ေၿပးဆြဲေပးပါသည္။ (4-4)

ၿပည္သူမ်ားစ်ာပနလုိအပ္ခ်က္ရိွပါကဒုတိယေရခဲတိုက္ခန္းမသုိ႔သြားရန္အမ်ားသူငွာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကိုအသံုးၿပ ုနုိင္ပါသည္၊ဟြမ္အင္းသီးသန္႔ကားသည္MRTဘူတာမွတ္ တိုင္စုစုေပါင္း6ခုေရာက္သည္၊ေရာက္ရန္10-15မိနစ္သာၾကာသည္။

1.ကံုးကြမ္ 2.လွ်ိဳ႔က်န္းလီ 3.က်ံဳးေရွာက္ဖုရွင္း 4.တအမ္း 5.ေခါက်ိတလံု 6.ကူထင္။


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-04-24